Homeland Eternal

50 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Homeland Eternal

A United States travelers to Poland visiting a professor; of religion; be respected; famous and wise. Visitor noticed this professor’s room is nothing but a table, a chair, with a few books. Amazed by that austere conditions, he asked: ” Where is your bed cabinet? ” Professor said: My cupboard bed? What about where is your bed cabinet, buddy? ” The American  protested: “Bed cabinet? I am just a tourist over here. ” The man said: “Well me too” And all we are people like that. 

We know that, life of whom believe in Jesus was a pilgrim in the world. So all the asset that we have, whether how big the value is, sooner or later, surely one day we have to abandon it. Not only it just people believes in Jesus in a state like that but everyone who is present on this world will come to a time that ended the life; it will start to happen. In the Bible the book Hebrew 11:13, Bible records who put their trust in God , they have seen the hope of the motherland in the future an eternal life afterlife surely. So ” they have confessed that they were strangers  and pilgrims on the earth.”

 
 

In fact, life seems to have much to worry about. But for many people , the worry has account for almost life time since there are many people afraid to close their eyes sweep their hands, then do not have a chance to worry about. For this reason, many people when alive, enlist the worry out of this and then worry about other thing concern for life and still want to worry!  That’s why in the Bible book of the Ecclesiastical 10:9, king Salomon had inspired by the Holy Spirit so that he exclaimed : ” Whatsoever Thy hand find to do, do it with thy might; for there is no work, nor devise, nor knowledge , nor wisdom in the grave, wither thou goes! ” This Bible verse tell us that: People dying is not the end.

 

Ecclesiastical 12:7, God’s Word says, ” Then shall the dust  return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.” The one follows God, worships God, when dies, the soul return at the hand of God then there is nothing more than happy. But people don’t follow God, not worship God, when dead, the soul must also return to the hand of God. So there is nothing to fear at all! So, why you do not believe in Jesus Christ and not worship God when still alive then when close eyes, hoping God care for your soul? 

 A dangerous thing is that, people do not understand why rejecting God! Considering this, there are many reasons leading people to refuse to worship God. Behinds the reject of God in people, the main reason is people already reject God in their heart , so Satan had the opportunity to lead people to an object concept believed dead. But man cannot discover the nature of evil and its extremely danger. Moreover, the period of God final judgment  has not come yet, so countless people just disregard the sufferings afterlife .

Although God has deliberately warning to everyone on earth know the terrible event in the next life even in this life . But billions of people are looking for every way to refuse . It also means that they deceive their own souls. Not the other accomplices of Satan to consecrate the soul to it! Until the deception was exposing  by the truth, the soul then has no chance to repent! The word of God says in the bible book of John 3:36  ” He that believe on the Son has everlasting life: and he that believe not the Son shall not see life; but the wrath of God abide on him.” People do not live forever which is required of the death. Once dead, where will you go. Theses are the paramount importance that everyone should care ? These are what you have to worry even when you was on earth . Across the door of death will not have the presence of any religion to save you. That is what I published under judge bible is the word of God to everyone to awake . In the bible Proverb 14:12 God foretold “

 
   

There is a way which seem right unto a man, but the end there are the ways of death.” If you have questions to ask: what is the way of its patch? Please reply: that is the way wide include all religions on earth . That path is not the Truth. And the path of Truth means to put faith in the substitutionary death of Jesus and worship God.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Quê Hương Vĩnh Cửu

42 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề- Tài

Quê Hương Vĩnh Cửu

 Một du khách Hoa-Kỳ tới Ba-lan viếng thăm, một giáo sư tôn giáo được kính nể ; và nổi tiếng khôn ngoan . Người khách để ý phòng của vị này chẳng có gì ngoài một cái bàn, một cái ghế, với vài cuốn sách. Kinh ngạc trước điều kiện khắc khổ đó, ông hỏi : “ Giường tủ của ngài ở đâu ạ ?” Giáo sư đáp : “ Giường  tủ của tôi hả? Thế còn giường tủ của anh đâu hả anh bạn?” Người Mỹ chống chế: “ Giường tủ ấy à? Tôi chỉ là một du khách qua đây thôi .” Người này nói : “ Thì tôi cũng vậy.” Và tất cả chúng ta cũng đều Là những người như thế mà.Chúng ta có biết rằng, đời sống những người tin Chúa Giê-xu đang là lữ khách trên đời này.

 

 Cho nên tất cả những tài sản nào mà chúng ta có, dù giá trị lớn đến đâu đi chăng nữa, không sớm thì muộn, chắc-chắn sẽ có một ngày chúng ta phải buông bỏ nó. Cũng chẳng phải chỉ riêng người tin Chúa Giê-xu mới ở trong tình trạng đó, mà tất cả mọi người có mặt trên thế giới này, sẽ  đến một thời điểm nào đó kết thúc cuộc đời ; thì điều đó sẽ bắt đầu xảy ra. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 11:13 ghi lại những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, họ đã nhìn thấy sự hy vọng ở quê hương vĩnh cửu trong tương lai đời sau một cách chắc-chắn , nên họ đã  “xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất .”

Trên thực tế, cuộc sống xem ra có nhiều điều phải lo. Nhưng đối với nhiều người, hầu như cái lo đã chiếm cả một đời người. Vì có nhiều người ; sợ khi nhắm mắt xuôi tay rồi, thì không còn có cơ hội lo nữa. Vì lẽ đó, nhiều người khi còn sống; tranh thủ,  lo hết chuyện này, rồi lo đến chuyện khác, lo cho đến hết đời, cũng vẫn còn muốn lo! Cho nên trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo  9 : 10  vua Sa-lô-môn đã được Chúa Thánh Linh linh cảm để ông thốt lên: “ Mọi việc tay người làm được , hãy làm hết sức mình ; vì dưới Âm phủ , là nơi ngươi đi đến , sẽ chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là khôn ngoan” ! Câu Thánh Kinh này cho chúng ta biết rằng: Con người chết đi không phải là hết. Sách Truyền Đạo 12 : 7 Lời Chúa phán: “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ , và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”. Người theo Đức Chúa Trời, thờ Đức Chúa Trời, khi chết linh hồn về nơi tay Đức Chúa Trời , thì sung sướng còn gì bằng nữa. Nhưng người không theo Đức Chúa Trời, không thờ Đức Chúa Trời, khi chết, linh hồn cũng phải về nơi tay Đức Chúa Trời. Vậy thì đâu còn gì lo sợ cho bằng! Thế sao lúc còn sống không tin Chúa Giê-xu và không thờ phượng Đức Chúa Trời, để rồi đến ngày nhắm mắt, được Đức Chúa Trời lo cho?

Một một điều vô cùng nguy hiểm, ấy là con người không hiểu tại sao mình lại khước từ Thiên Chúa! Xem ra có nhiều nguyên nhân dẫn con người đến việc từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời.  Đằng sau sự từ chối Thiên Chúa của con người, nguyên nhân chính là do con người đã sẵn có tấm lòng khước từ Thiên Chúa. Nên Sa-tan đã có cơ hội dẫn con người đến với một đối tượng niềm tin đã chết. Nhưng con người không thể khám phá ra bản chất độc ác và vô cùng nguy hiểm của nó. Vì con người không chịu đọc Thánh Kinh, nên Sa-tan tự do điều khiển con người.  Hơn nữa, thời kỳ phán xét chung của Thiên Chúa chưa đến, nên vô số người cứ coi thường sự đau khổ đời sau. Mặc dù Thiên Chúa đã cố tình cảnh báo cho mọi người trên đất biết những sự việc kinh khủng ở đời sau ngay trong đời này. Nhưng hàng tỷ người đang tìm đủ mọi cách để từ chối. Cũng có nghĩa là họ tự lừa dối chính linh hồn mình. Chẳng khác nào đồng lõa với Sa-tan để dâng hiến linh hồn mình cho nó! Cho đến khi nào sự lừa dối đã bị lẽ thật phô bày, thì linh hồn lúc ấy đã không còn cơ hội ăn năn! Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 36 : “ Ai tin Chúa Jêsus thì sẽ được sự sống đời-đời . Ai chẳng chiụ tin Chúa Giê-xu thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luơn ở trên người ấy”. Con người sẽ không sống mãi, mà bắt buộc phải có ngày qua đời. Sau khi qua đời rồi, bạn sẽ đi đâu. Đó là điều tối quan trọng mà mỗi người phải quan tâm? Đây là việc bạn phải lo ngay khi còn sống trên đất. Bên kia cánh cửa của sự chết sẽ không có sự hiện diện của bất kỳ tôn giáo nào để cứu bạn. Đó là điều tôi công bố theo Thánh Kinh là Lời Phán của Đức Chúa Trời để tất cả mọi người tỉnh thức. Trong Thánh Kinh sách Châm ngôn 14 : 2 Đức Chúa Trời báo trước “ Có một con đường, coi dường như chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” . Nếu bạn thắc mắc hỏi: Con đường đó là con đường nào? Xin trả lời: Đó là con đường “rộng,” gồm tất cả mọi tôn giáo trên đất. Con đường đó không phải là Chân Lý. Còn con đường Chân lý có nghĩa là phải đặt niềm tin vào sự chết thay của Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Which Way Is Right?

50 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Which Way Is Right?

The world is full of religion. Most of religions are mentioned as ways. People are confused because of many ways so that they can’t choose a way to follow. However, if people take a deep look, it’s not too difficult. If they want to have a eternal life after they pass away, there is an obvious way.

Don’t forget – If Jesus Christ is not coming yet to judge the world , there are more and more ways raising. On the other hand, million ways is growing, it’s able to find a life for their soul. God said – Mathew 7: 13“Go in by the narrow door; for wide is the door and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it.”

In the light of Living Word, all the ways are called wide and board gate. It’s wide gate because people can satisfy themselves and enter the kingdom of heaven by creating their own spiritual models. Nobody meets God’s standard for righteousness. In this temporary life, people die before they gain what they expect.  They can’t live opposing God’s will and hope that they can get into heaven in an afterlife. We need to perceive that God is our Creator, He knows our imperfect and limit. Human can’t reach to God’s criterion.  That’s why God came and born to die for our sins; therefore, we are forgiven, saved and named in Book of Life by trusting Christ’s crucifixion.

Jesus followers are people who follow “the way” because Jesus is the way and The Living way. Jesus is The Living God and He is different from Leaders of the other religions who can’t arise. The Bible said – John 14: 6 “Jesus said to him, I am the true and living way: no one comes to the Father but by me.”

Million Vietnamese misunderstood and believed that Buddhism, Confucianism, Taoism is Vietnamese’s way while Protestant is Western’s way. It’s serious to understand this way. I don’t know which way that you are following. However, I’m sure that it’s hopeless to enter heaven if you don’t believe in Jesus but trust in Leader of this temporary life, serve them with all your heart, attempt to do good things and avoid evil. Jesus said – John 3: 36. He who has faith in the Son has eternal life; but he who has not faith in the Son will not see life; God’s wrath is resting on him.

When we believe in Jesus, we become God’s child. You are able to call God as your father. You absolutely have a right to believe in heaven while you are living in recent life because your sins are forgiven, your soul is rescued and your name is written in Book of Life.

Only Jesus Christ is The Living Way. There is none like Jesus. John 3: 13 “And no one has ever gone up to heaven but he who came down from heaven, the Son of man”

Believing and serving Jesus, people have a right to live in true peace, for Christ is in the one who trust in Him.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Nên Theo Đạo Nào

85 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Nên Theo Đạo Nào

Trên thế giới hiện nay có qúa nhiều tôn giáo! Đa số- khi nói đến bất cứ tôn giáo nào thì người ta cũng gọi chung là đạo. Cho nên có người đã than phiền là: Nhiều đạo quá-không biết theo đạo nào cho đúng! Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn thật sự chọn cho mình một đạo để được sự sống đời sau nơi thiên đàng thì đâu có gì  gọi là khó!