Bạn Đang Thuộc Về Ai

3,031 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Bạn Đang Thuộc về Ai

 

 “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. “ Giăng 15 : 19

          Nếu đặt một câu hỏi cho người đang tin Chúa Giê-xu: Ban đang thuộc về Chúa Giê-xu hay là đang thuộc về thế gian? Thì tôi tin chắc, là có đa số người sẽ giựt mình. Không biết mình đang thuộc về bên nào? Nếu có trả lời, thì cũng chẳng có ai dại gì mà nói không thuộc về Chúa. Nhưng khi đối diện với con người thật của mình qua sự soi sáng của Thánh Kinh, thì mình mới thấy sự thật không phải thế. Nếu vậy thì chúng ta đặt thêm một câu hỏi nữa.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.