Báu Vật Trong Tay Bị Bỏ Quên

1,694 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Báu Vật Trong Tay Bị Bỏ Quên

Quý vị thân mến

       Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Amốt 8 : 11 Lời Chúa phán: “ Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm Lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.”  

              Hơn 6 tỷ người trên thế giới hiện nay. Được chia làm hai thành phần. Người tin Chúa có Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Còn người không tin Chúa, cho nên không có Kinh Thánh. Không có, không phải vì thiếu Thánh Kinh. Nhưng có nhiều lý do: Vì không cần đến Chúa, không muốn, không thích, hoặc không ưa Kinh Thánh v . . . . v.

            Thiết nghĩ tất cả mọi người trong chúng ta dù có Kinh Thánh hay không? Chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi cho mỗi thành phần để trả lời xem thế nào:

             1 / Trước hết đối với những người tin Chúa, có Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời; thì chúng ta nên trả lời  cho mình một câu hỏi sau đây:

            Tôi có Thánh Kinh để làm gì ?

             Câu hỏi này qúa ư là dễ không có gì là khó  cả. Vì người đặt câu hỏi này rất tầm thường, bình thường, chứ  không bất thường. Phải chăng câu hỏi này mang tính ngây ngô, vì nó giống như, khi mình thấy một người  đang cầm tấm bản đồ trong tay, mà chính người đó lại không biết mình cầm để làm gì? Vâng, tất cả mọi người trên thế gian này, khi người ta có trong tay bất kỳ một cái gì đó có trị giá hay không. Người đó sẽ biết rõ về mục đích của nó. Nhưng chỉ độc nhất với cuốn Thánh Kin, thì trong số tất cả những người có, đa số không biết mình có để làm gì?  Đó là một sự thật của một số lớn người theo Chúa hiện nay.

               Nếu được hỏi: Bạn có tin rằng, Đức Chúa Trời là Đấng mình đang tin, là Đức Chúa Trời Chân Thần Hằng sống, Ngài  là Chúa của cả thế gian, Đấng dựng nên trời đất muôn vật và loài người, Ngài đang cầm quyền cai quản cả vũ trụ, Đấng hằng ngày ban bánh cho kẻ đói, ban nước cho kẻ khát, Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết có phải không?

           Và bạn có tin rằng: Kinh Thánh là lời của  Đức Chúa Trời hằng sống rất linh nghiệm, được linh cảm bởi Đức Thánh Linh mà mọi người bất luận đó là ai phải đi đúng theo Lời Chúa và không ai có quyền sửa đổi. Còn về phần mình phải tâm niệm rằng: Nếu đi đúng theo lời Chúa thì sống, nếu đi ra ngoài lời Chúa thì sẽ chết. Bạn nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều tin như vậy. Nhưng sẽ có nhiều người không thực hành trong niềm tin đúng như thế.  Bạn  hãy xem xét lại, nếu không sẽ  có  những sự đau buồn không lường được trong thế giới đời sau mà bạn phải chiụ lấy.

           Tôi muốn hỏi bạn: Bạn theo Chúa, thì Thánh Kinh là gì đối với đời sống của bạn? Nếu bạn trả lời Thánh Kinh không phải Kim chỉ nam thì tương lai bạn sẽ chết đời đời. Vì suốt cả cuộc đời của một con người. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, là chính Chúa sẽ hướng dẫn bạn đi theo đúng con đường mà Ngài đã mở ra cho bạn. Và ý muốn của Đức Chúa Trời  nằm ở trong Thánh Kinh, để hướng dẫn bạn. Vì Thánh Kinh chính là Lời của Đức Chúa Trời  hằng sống, bạn có biết như vậy không?

               Nếu giả sử trong tay bạn cầm một tấm bản đồ, mà bạn nhìn theo sự hướng dẫn ở trong, mà phải đi đúng như thế  thì bạn mới hy vọng gặp nơi bạn muốn đến một cách dễ dàng. Nếu bạn đi sai, thì rất tiếc cho bạn. Con đường tráng nhựa trên thế gian này mà còn phải có sự chỉ dẫn. Huống chi con đường về thiên đàng, thì phải có Thánh kinh hướng dẫn bạn, mà Thánh Kinh hướng dẫn bạn; chẳng lẽ  không tốt hơn người lãnh đạo tinh thần của bạn sao?

               Bạn hãy noi gương Cơ Đốc nhân của những thế kỷ đầu tiên trong Thánh kinh sách Công-vụ 17:11 Lời Chúa cho biết: “ Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” Nếu bạn đang có trong tay Thánh Kinh, mà bạn không theo Thánh kinh, mà lại tin quyết mình được lên Thiên đàng thì  điều đó Thánh Kinh không hề nói đến. Chúa Giê-xu đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 6:38: “ Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.”

              Nếu không theo Thánh kinh, thì chắc-chắn bạn không phải là người thực sự theo Chúa mà bạn đang theo một tổ chức, một giáo hội, giáo phái, hay một con người nào  đó. Nếu bạn không quay về với Thánh Kinh thì trong đời sau. Người mà bạn nghe theo ở đâu bạn sẽ ở đó với người ấy. Nhưng mà bạn đã biết người không theo Thánh Kinh thì đời sau ở đâu rồi. Còn nếu bạn tin theo Chúa và quyết lên thiên đàng thì bạn phải đọc Thánh Kinh và làm theo Lời của Đức Chúa Trời. Như thế thì Chúa ở đâu bạn sẽ hy vọng ở đó, và câu Thánh Kinh này sẽ dành cho bạn Giăng 14:1 “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.   Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

          Bạn có tin Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời không? Chắc bạn sẽ trả lời là có. Thế thì sao bạn lại không làm theo Lời Đức Chúa Trời. Bạn có mâu thuẫn với chính mình không? Phải chăng chúng ta lại muốn trở thành  những người lập lại cuộc hành trình thứ hai giống như dân Y-sơ-ra-ên, bắt đầu từ Ê-díp-tô, lang thang trong đồng vắng 40 năm rồi gởi xác bên này sông  Giô-đanh, chỉ vì không nghe theo Lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn trở thành một người khôn ngoan ở trong Chúa thì điều bạn cần trước nhất là gì? Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách IITi-mô-thê 3:15 “ Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

             Đa-vít là một vị vua khôn ngoan đã được Thánh Linh cảm động để thốt lên trong Thi-thiên 119:105  “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi . Ánh sáng cho đường lối tôi.” Một người sĩ quan hành quân, đem theo tấm bản đồ, hoặc chiếc địa bàn chẳng phải nó là đồ trang sức, nhưng dùng nó để thấy được hướng đi đến mục tiêu của mình, thì Thánh kinh đối với con người lại vô cùng quan trọng hơn như thế nữa.

             Nhìn vào trong thế giới ngày nay, bạn thấy Đạo Chúa mang rất nhiều tên gọi của những tổ chức giáo hội và giáo phái. Mỗi giáo hội và giáo phái lại có những đặc điển khác nhau. Khác nhau về tổ chức thì không có gì đáng nói. Nhưng khác với Chân Lý Thánh Kinh mới là điều nguy hiểm. Chúng ta phải hiểu. Dù thế giới này có tồn tại đến bao lâu đi chăng nữa. Khoa học có tiến tới đỉnh cao như thế nào. Và có bộ óc nào được loài người tôn lên tới đâu. Thì đối với Đức Chúa Trời người ấy cũng chỉ là con người bất toàn không hơn không kém. Nếu không đi đúng Lời Chúa thì cũng để dành cho sự đóan phạt.

             Có nhiều người bảo: Thánh kinh đối với thế kỷ 21 không còn phù hợp nữa. Hay là người ta bảo: Phải sửa đổi Thánh Kinh một chút để phù hợp với tình hình của đất nước của dân tộc, hay tuổi trẻ, với tâm lý. Nếu thế thì chẳng khác nào bạn đang đi trên một con đường thật tốt đẹp để về nhà, nhưng bạn lại xuống xe lấy chướng ngại vật tự  làm cản trở cho mình rồi lái xe xuống lề đường để tìm đến một hướng khác. Bạn sẽ không đến được nơi bạn muốn. Bạn phải hiểu cho rằng , dù thế này có còn kéo dài đến thế kỷ thứ bao nhiêu đi chăng nữa, thì con người vẫn là con người bất toàn. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Sự khôn ngoan của con người vẫn là hữu hạn. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vẫn là vô hạn.

              Phải chăng người ta đang tự hào về trình độ kiến thức của con người, muốn cho mình  là người đang sống trong thời đại văn minh, còn bộ luật của Chúa thì qúa cũ kỹ từ thời Thượng Cổ? Có bao giờ bạn đọc hết cuốn Thánh Kinh và bắt gặp lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời trong sách khải huyền 22:18 “ Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” Còn nếu ai chưa có dịp đọc Thánh Kinh thì hãy mở ngay ra trong sách Khải Huyền  22: 18  để đọc  lời cảnh cáo đó, rồi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho linh hồn mình.

            Có quá nhiều người theo Chúa hiện nay đang mừng lầm. Thay vì người ta mừng vì đã làm đúng theo lời Đức Chúa Trời, và chắc-chắn rằng, mình sẽ được được gặp Chúa và ở với Ngài đời-đời trên thiên đàng. Nhưng nhiều người lại lầm lẫn đến độ:  hãnh diện được ở trong một giáo hội hay giáo phái đúng ý muốn mình. Được các vị lãnh đạo tinh thần cho phép sống nữa chân lý nửa tâm lý. Lại có quyền đem đời vào trong Đạo để đời biến đổi đạo! Người ta quên hết Đấng cầm quyền tối cao là Đức Chúa Trời công bình và Thánh khiết trọn vẹn không chỗ trách được. Trong Thánh kinh sách Giăng 6:63 Lời Chúa phán: “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.”

           Bạn theo Chúa, muốn làm đúng theo Lời Chúa không phải bạn nhờ vào trình độ học thức hay là khôn ngoan riêng của bạn. Mà bạn chỉ nhờ vào duy nhất hai bước sau đây:.

          1 / Bạn phải có tấm lòng đơn sơ trong Thánh kinh sách  Ma-thi-ơ 19:14  Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”

           2 / Bạn phải được Thánh Kinh hướng dẫn, sách II Ti-mô-thê 3:16 Lời Chúa cho biết “ Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.“

            Nếu cả cuộc đời bạn không đọc Thánh Kinh, thì chẳng bao giờ  bạn được Đức Chúa Trời phán với bạn điều gì cả. Bạn thử nghĩ: Nếu bạn làm việc trong một công ty mà bạn cứ tự ý làm mà không cần theo người hướng dẫn thì  kết qủa những việc làm của bạn nó sẽ quyết định cho bạn một tương lai không được may mắn. Huống chi bạn đi ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời  mà lại hy vọng đến một tương lai tốt đẹp là điều không thể có được. Thánh Kinh đã khẳng định với bạn điều đó. Bạn phải nhớ rằng: Đức Chúa Trời không bao giờ hứa cho một giáo hội, giáo phái, hay một tập thể nào đó sẽ được lên thiên đàng. Mà chính đức tin cùng sự vâng lời Chúa của mỗi người đối với Chúa.

 Qúy vị thân hữu  qúi mến

           Thiết nghĩ qúy vị cũng nên trả lời cho mình một câu hỏi: Tôi Không có Kinh Thánh để đọc thì sẽ có hại Gì?

           Trả Lời: Nếu bạn không có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời để đọc, hầu biết Chúa dạy gì thì bạn rất đau khổ. Vì bạn không biết mình từ đâu mà có.  Bạn có mặt trên thế gian này để làm gì? Và trong tương lai khi chết, bạn sẽ đi về đâu?

         Bạn có thể không có tất cả. Nhưng bạn không thể không có Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Nếu giả sử đến bây giờ, bạn cũng chưa một lần cầm Thánh Kinh để đọc Lời Đức Chúa Trời xem Ngài phán dạy gì ở trong, thì tôi tin chắc rằng, bạn vẫn là người có sự hiểu biết rất mập mờ về sự hiện hữu của chính bạn.

            Tôi khuyên bạn, hãy tìm cho mình một quyển Kinh Thánh và mở ra trong sách Rô-ma 3:23 Lời đức Chúa Trời phán với bạn: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.“ Bạn biết tội bạn đang phạm với Đức Chúa Trời là tội gì không? Tội không thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một trong tội. Nhiều người quan niện sai lầm rằng: Tại sao tôi lại phải thờphượng Đức Chúa Trời, thờ ai là do quyền quyết định của tôi. Đúng rồi bạn có quyền đó. Nhưng đừng daị mà không hỏi ngược lại. Tại sao tôi không thờ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên tôi, mà tôi lại đi thờ một con người giống như tôi, hay một thần bằng đất bằng đá kém hơn tôi, do những người như tôi sản xuất ra? Thánh Kinh sẽ chỉ dạy cho tất cả mọi người, để hiểu biết một cách tận tường về những điều đó. Thánh Kinh không những bày tỏ cho con người về những gì đã qua, hiện nay, và tương lai của thế giới, cũng như chính đời sống của mỗi người đời sau sẽ ra thế nào nữa.

          Bạn có biết rằng, trái đất này sẽ để dành cho lửa, và lửa  sẽ thiêu đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác không? Thế thì bạn có suy nghĩ gì, nếu điều đó xảy đến trong hôm nay? Bạn có bao giờ thắc mắc, là tại sao chỉ có duy nhất một mình Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban thưởng hoặc định tôi tất cả mọi người trên thế giới này, mà không có bất kỳ một thần nào trong tất cả mọi tôn giáo trên thế giới dám lên tiếng, để phản đối Đức Chúa Trời không? Vâng, nếu bạn thắc mắc điều đó, thì nó cũng giống như bạn nói với người Cha mình trong gia đình là: “Tại sao không ai có quyền làm cha của tôi nữa mà chỉ có một mình Ba là thế nào?” Vâng! Nếu bạn có một sự thắc mắc đó, thì chính là một sự phước hạnh mà bạn đã nhìn thấy được.

          Rất tiếc là bạn không có Thánh Kinh, nên bạn không thể đọc được Lời Đức Chúa Trời được chép trong sách Tiên-tri Ê-sai 45:22 “ Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” Bạn có thể xa lạ khi Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Bạn hãy đặt đức tin nơi Ngài thì sẽ được cứu. Chắc bạn thắc mắc: Tại sao con người lại phải cần Thượng Đế cứu. Có một hình ảnh rất quen thuộc tại Hoa-Kỳ mà bạn không thể quên được. Đó là vào ngày 11 tháng 9 khi quân khủng bố phá sập hai toà cao ốc tại Newyork thì lúc đó có nhiều người không chuẩn bị kịp, vì không biết, nên đã  phải nằm chết một cách rất đau khổ dưới những lớp gạch đá ngổn ngang. Còn những người có thể chạy trốn được thì miệng luôn kêu cầu Trời cứu mình!

          Nếu đặt trường hợp, bạn là người ở trong hoàn cảnh đó mà được thoát nạn thì thế nào? Chắc là bạn mừng lắm. Thế thì tôi muốn nói với bạn. Đức Chúa Trời đã báo trước một cách rất rõ ràng. Là sẽ có một ngày  khi đức Chúa Trời đã tận chung thế giới này, thì tại hoạ đổ ập xuống khắp nơi. Vì tội lỗi của loài người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ngày đó kinh khủng hơn bất kỳ một tai nạn nào từ sáng thế đến tận thế. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 16:21 Lời Chúa phán: “Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.” Trong Thánh Kinh sách Khải- huyền 16:18 Lời Chúa phán: “Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy.Và còn cả hàng bao nhiêu điều kinh khủng khác nữa.”

          Nếu bạn tin Chúa Giê-xu Christ thì bạn sẽ thoát khỏi tất cả. Và bạn sẽ được Chúa Giê-xu cất lên không trung trước khi mọi sự đó xảy đến. Nếu bạn không tin Chúa Giê-xu mà có  chết trước khi tận thế thì sẽ có một ngày Đức Chúa Giê-xu cho bạn sống lại cả linh hồn  lẫn thể xác để bị xét đóan và bỏ vào hồ lửa đời đời. Trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 21:8 Lời Chúa phán: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai. Mà không ai có thể thoát được.”

          Nếu bạn có một trình độ hiểu biết về mọi phương diện của loài người mà không biết đến lời của Đức Chúa Trời thì cũng không có ích lợi gì cho bạn. Vì sự hiểu biết về kiến thức loài người chỉ đem đến cho bạn tối đa theo sự cho phép của Đức Chúa Trời là 120 năm thôi.  Nhưng nếu bạn tin Chúa Giê-xu và làm theo Lời của Ngài thì bạn sẽ còn lại đến đời-đời. Có thể hôm nay tôi giới thiệu về Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn cảm thấy không giá trị gì lắm đối với bạn. Nhưng bạn đừng quên rằng Đức Chúa trời đã phán trong Thánh Kinh sách A-mốt 8:11 như sau: “ Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Amen

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.