Hình Tượng Hình Phạt

1,874 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Hình Tượng Và Hình Phạt

Kính thưa quý vị

         Có một điều rất nguy hiểm cho thế-giới loài người, mà ít ai trong chúng ta để ý đến. Loại nguy hiểm này vượt lên trên tất cả mọi loại nguy hiểm khác. Nó là nguyên nhân chính, làm cho không biết bao nhiêu người trên thế giới này đau thương và khốn khổ. Và mỗi ngày, lại càng khốn khổ hơn. Theo Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời cho biết: cái điều nguy hiểm thuộc vào loại siêu hạng đó là: “thờ hình tượng.” Vì hình tượng có tác dụng làm cho trái đất và con người, sẵn-sàng đón nhận mọi hình phạt của Đức- Chúa-Trời.

          Trong “Mười Điều Luật” củaĐức Chúa Trời ; thì điều luật thứ Hai được ghi lại trong sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20:4-5 như sau: “Đức Chúa Trời phán rằng: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ qùy lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, là sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.“

            Khi Đức Chúa Trời giáng thế hóa thân làm người đến thế gian cách đây hơn hai ngàn năm với danh xưng là Giê-xu Christ, thì Ngài lại tái khẳng  định cho loài người biết chắc-chắn của những điều luật ghi trong quyển sách luật pháp là Lời Đức Chúa Trời một cách thật rõ-ràng mang tính tuyệt đối, được ghi lại trong Thánh-Kinh  sách Mã-Thi 5:18 như sau: “ Vì ta nói thật cùng ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

          Sự thờ lạy hình-tượng được xuất phát từ các tôn-giáo: Hê-bơ-rơ, Ả-rập, Hy-lạp và La-mã. Khởi đầu, những tôn giáo này không có hình tượng; ban đầu nó chỉ là một cây trụ bằng đá hoặc khúc gỗ, rồi lần-lần họ biến những vật đó trở nên hình-tượng để thờ lạy trong gia đình, rồi tới dòng họ, sau cùng lan rộng tới cả dân chúng, và bây giờ thì hình-tượng đã lan tràn khắp thế-giới!

        Khi Đức-Chúa-Trời đã cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát ra khỏi một dân tộc thờ hình-tượng tại xứ  Ê-díp-tô. Những ngày lang thang trong đồng vắng, chính mắt họ đã thấy những phép lạ Ngài đã thực hiện, nhưng không hiểu tại sao trong lòng họ vẫn ước ao được thờ một Đức-Chúa-Trời mà họ thấy được bằng con mắt xác thịt. Nhưng Đức Chúa Trời là thần, làm sao con người có thể thấy Ngài được, vậy là nắn tượng để đưa hình tượng vào sự tôn sùng!Khi Môi-se lên núi Si-nai để hầu chuyện với Đức Chúa Trời trong bốn mươi ngày đêm, thì A-rôn đã đồng tình với  dân Y-sơ-rs-ên phạm một tội trọng mà Thánh Kinh đã ghi lại. “A-rôn đáp rằng : Hãy lột những vàng vòng đeo nơi tai vợ , con trai ,  con gái các ngươi ,rồi đem lại cho ta . Người nhận lấy nơi tay họ , và dùng đúc thành một con bò đúc . Dân chúng nói rằng : Hỡi dân Y-sơ-ra-ên , này là thần các ngươi ,đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô . A-rôn thấy vậy bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó đọan họ la lên :” Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va!”

         Người Ai-cập tin có thần Apis, chỉ về quyền dựng cõi thiên-nhiên nhập vào hình bò con! Cho nên vì thiếu sự hiểu biết, nên họ đã lấy một hình tượng hết sức hèn hạ , để chỉ về Đức-Chúa-Trời quyền năng cao cả. Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm điều răn thứ hai, nên họ phải gánh lấy hậu quả trầm trọng. Trong Thánh kinh sách I Các-vua 14:15 Lời Chúa phán: “ Đức Giê-Hô-Va sẽ hành hại dân Y-sơ-ra-ên ,như một cây sậy bị nước đưa đi, bị truất ra khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-Va.”

        Trong quyển Thánh Kinh: Từ đầu sách Sáng-Thế-Ký đến cuối cùng của sách Khải-Huyền. Nơi nào có đề cập đến hình tượng đều bị Đức Chúa Trời lên án và rủa sả một cách nặng nề. Ngài chỉ cho phép con người thờ phượng Ngài một cách duy nhất, phù hợp với đức tính Thánh-Khiết, Công-bình ,và Trọn vẹn của Ngài, mà Thánh Kinh đã dạy một cách hết sức rõ ràng. Thiết nghĩ  đã gọi là loài người, thì dù là ai đi chăng nữa cũng không có thẩm quyền để thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ghi lại Lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Giăng 4:23-24 như sau: “ Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha : Ấy đó là những kẻ mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lạy.“

         Người Tin-Lành không thờ hình tượng. Chỉ thờ Chúa duy nhất bằng tấm lòng như  lời Chúa  đã dạy. Bởi lẽ hình-tượng làm cho con người vi phạm luật pháp, giới hạn lòng yêu mến Chúa, và còn phạm tội trọng, đó là hạ thấp đức tính thiêng-liên cao cả của Đức Chúa Trời! Người thờ phượng Chúa bằng tấm lòng thì không bao giờ giới hạn, vì Chúa là Đức Chúa Trời Hằng sống , của kẻ sống đang thờ phượng Chúa. Còn hình tượng do người ta tạo ra không phải là Đức Chúa Trời Chân thần, mà mượn gỗ, đá, hay kim loại tạo ra Chúa để thờ, mất đi sự tôn kính Chúa ở trong lòng, cho nên người thờ hình tượng ,thì đâu cũng phải có tượng mới thờ phượng được, nhưng còn người Tin Lành thì Chúa ở trong lòng rồi, đi đâu cũng thờ phượng được, vì người Tin lành đi đâu,thì cũng có Chúa ở đó.

          Nếu đặt một câu hỏi: Giả sử chúng ta có dùng những qúi kim như: vàng, bạc, kim cương để làm thành một hình-tượng Chúa hoặc một vị thần nào đó, thì những đặc tính của qúi kim đó có làm tăng thêm giá trị, để hình-tượng đó trở nên linh-thiêng hơn không?  Điều này nó chỉ thực sự hợp với sự suy nghĩ của con người, và vô số người đã bị lệch lạc trong quan niệm thấp kém này. Nhưng theo Thánh Kinh, thì Đức Chúa Trời phán với loài người một cách dứt khoát trong sách Thi-thiên 115:4-8 như sau: “ Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình-tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng hửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình -tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó.“

        Có một điều quan trọng mà Kinh-Thánh đã phán dạy cho tất cả mọi người rằng: Người làm hình tượng Chúa, và người thờ hình-tượng Chúa, đều đã xúc phạm đến bản tánh thiêng-liêng của Ngài mà không hề hay biết.Thánh Kinh ghi lại Lời phán của Đức Chúa Trời được cảm động qua Thánh-Phao-lô ông nói trong sách Công vụ 17: 29-30 như sau: “ Vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức-Chúa-Trời, thì chớ nên ngờ rằng: Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn-năn.”

          Có bao nhiêu người trong chúng ta hôm nay đã thực sự biết rằng, đây là luật-pháp mà Đức-Chúa-Trời cấm, và hình phạt dành cho những người vi phạm điều luật này cũng không nhỏ. Nhưng cũng có thể lời phán của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ làm cho lòng chúng ta bị cáo trách. Ngược lại, chúng ta cảm thấy lòng mình luôn bình an, chẳng khác nào như Chúa cho phép chúng ta sửa đổi những điều luật ấy! Nếu ai trong chúng ta đang có những sự thật phũ-phàng như vậy, thì đây chính là lúc mà chúng ta đang cố tình vận dụng những triết -lý cao siêu, biện minh sâu sắc, cộng với những góp nhặt về tâm lý và một số suy tư có lý, để cố tình đánh lừa chính mình, hầu không còn nhìn thấy ánh sáng Chân-Lý của Đức Chúa Trời! Nhưng Thánh Kinh xác quyết với chúng ta bằng Lời Đức Chúa trời được chép trong sách Hê-bơ-rơ 4:18 rằng: “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa ,nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”

         Trong Thánh-kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26“ Đức-Chúa-Trời phán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta . . .”  “Hình và tượng” là hai từ ngữ được dùng trong câu Thánh Kinh này không có nghĩa là hình dáng và diện mạo của con người xác thịt chúng ta giống hình dáng và diện mạo của Đức-Chúa-Trời! Thành ngữ “như hình ta và theo tượng ta “ có nghĩa là Ngài dựng nên loài người có những đức tính giống Ngài chẳng hạn như : Tình-yêu-thương, Công-bình, Thánh-khiết, Trọn-ven. Vì nếu con người không giống Đức-Chúa-Trời về những đức tính đó, thì con người không thể tương giao với Đức Chúa Trời được. Trong Kinh-Thánh sách Sáng-thế-ký đoạn 2:7 Lời Chúa phán: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh.”Có nghĩa là thân xác con người nguyên thủy nó chỉ là bụi đất, nhưng khi đã nằm trong tay của Đức Chúa Trời, được Ngài nắn lên thành hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì trở nên một loài sống động có linh hồn. Chính quyền năng vô hạn lượng của Ngài đã biến một cục đất vô giá trị trở thành xương thịt thật của một con người, khôn ngoan và giá trị tuyệt vời không chỗ trách được.

         Trớ trêu thay! Con người mà trước đây được Đức Chúa Trời dựng nên bằng đất; họ lại bắt chước Ngài để làm một việc cao siêu hơn. Ấy là cũng lấy đất, rồi cũng biến chế qua nhiều công đoạn để nặn trở thành Đấng sáng tạo ra mình, rồi đem bán, ai thích mua thì trả tiền, xong người mua đem vào nhà thờ cho linh mục làm phép, để chứng là Chúa đã ở trong đó rồi, vậy là bắt đầu thờ! Những việc làm đó xem ra thật là ngược ngạo, và đáng rủa sả. Nếu có dịp, bạn nên ghé vào những nơi đúc hình tượng, họ có một bãi cỏ thật rộng, rất là dơ bần, để không biết bao nhiêu bức tượng mà họ cho là Chúa, nằm, đứng đủ mọi tư thế, gãy chân, gãy cổ, bể đầu, thùng hông, đang nằm tại chỗ để chờ tân trang. Nhìn giống như là một “bệnh viện hình tượng.”vậy. Đây là những sản phẩm, từ nơi các tư gia, hay những nhà thờ lỡ làm gãy đổ, hoặc đã cũ, đem lại thợ gốm chờ làm chân tay khác, rồi sơn mới lại, đem về thờ tiếp tục! Ôi sao thấy mà đau lòng quá cho con người! Nếu đặt một câu hỏi: tại sao những người thờ hình tượng lại đối xử với Đức Chúa Trời yêu thương bằng cách khủng khiếp như vậy chứ? Nếu bạn là người đang thờ hình tượng thì hãy trả lời câu hỏi này. Sau đó mở Thánh kinh ra xem Đức Chúa Trời dạy bạn như thế nào?

           Trong tương lai sẽ có hàng ngàn con vật được ra đời giống nhau như đúc. Đó là một nghiên cứu khá ngộ nghĩnh mà cả thế giới đều biết đến. Nhưng có khi nào người ta dùng phương pháp này để hoàn thành trên con người không, thì câu trả lời là trong tương lai có thể? Nguy hiểm qúa! Nhưng cũng không phải là nguy hiểm nhất thế-giới. Vì có thể chận đứng được.

          Nhưng có một nghiên cứu rất dễ dàng, đầu tư ít, thành công hết sức to lớn, đã được con người thực hiện từ mấy ngàn năm về trước, và hiện nay đã và đang lan tràn khắp thế-giới. Đó là phương pháp cho ra đời hàng vạn, hàng triệu vị thần đẹp đẽ giống nhau như đúc! Nguy hiểm qúa, và chắc-chắn là nguy hiểm nhất thế giới, vì không ai có thể chận đứng được! Thánh Kinh đã ghi lại những lời hết sức đau buồn được nche1p trong sách Công vụ 17:16 như sau: “ Thế gian ngày nay  đầy dẫy những hình tượng.”

        Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3:12 rằng : ” Trong khi chờ đợi và trông mong ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán. Các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi.” Nhưng mọi điều mà con người phạm với Đức-Chúa-Trời có qua đi không? Xin thưa là tất cả sẽ không qua đi. Nhưng hết thảy đều phải ứng hầu trước sự phán xét của Đức Chúa Trời, và không ai đủ thẩm quyền đứng ra chịu trách nhiệm cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời phán  trong Thánh kinh sách Ê-xê-ci-ên 18:4 : “ Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.“  Trong Thánh Kinh sách Mác 7:7-8 lời Chúa phán:“ Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích ,vì chúng nó dạy theo những điều chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi đã bõ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người .”Amen.

 

Servant  Elijah Nghiem                  

                      

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.