Khác Hẳn Với Các Hội

1,801 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Khác Hẳn Với Các Hội Khác

        Có thể đây là một điều làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Vì từ trước đến nay, khi nghe đến Hội Thánh, người ta tưởng chừng như là một tổ chức cũng giống như tất cả mọi tổ chức khác có mặt trong xã hội. Chẳng hạn  như: Hội Cao niên, Hội HO. Hội Phụ Nữ. Hội Hồng Thập Tự. Hội Tương Tế  v  v..

        Cho nên đã nhiều lần những người Cơ đốc đi ra rao truyền Lời Chúa, và khi mời những qúy vị thân hữu đến với  Hội Thánh người ta tưởng chừng đó là một tổ chức được xuất phát từ sáng kiến của người Do thái thời xưa, và Chúa Giê-xu được bầu làm Hội Trưởng, cho nên không có gì là hấp dẫn lắm. Nên người ta thường từ chối, có người còn bực bội nữa và nói thôi cảm ơn tôi có hội rồi.

      Từ chỗ nhiều người người hiểu lầm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu để biết một cách tận tường xem Hội Thánh là gì? Khác hẳn với các Hội khác như thế nào? Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người có mặt trên thế giới này phải biết. Sau khi biết rồi có còn muốn làm thành viên của  Hội Thánh hay không thì lại là chuyện khác nữa. Xét ra, trên thế gian này chỉ có hai  hội sẽ còn tồn tại mãi-mãi.

      Thứ Nhất: Đó là Hội Thánh do Chính  Đức Thánh Linh thành lập vào ngày lễ Ngũ Tuần. Trong Kinh Thánh có ghi rõ về lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu được chép trong sách Ma thi-ơ 16: 18  đó là: “ Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.  Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?  Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.  Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”

       Hội Thánh là do những người  bằng lòng tin nhận sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã đền tội thay cho mình trên thập tự giá hợp lại, và chờ ngày được cất lên không trung.

     Thứ Hai: Hội của qủy Sa-tan là những ác linh do Sa-tan đứng đầu, nó huy động những thiên sứ phản nghịch để chống phá công việc của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền  2: 8 Lời Chúa cho biết: “  Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Hội này là hội phản loạn đang chờ ngày đoán phạt,  và phải đưa xuống hoả ngục.

       Trong một thế giới tối tăm mà Thánh Kinh cho biết  rằng: Đến một ngày nào đó , tất cả mọi người trên thế giới này nếu không đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, không thuộc về Hội Thánh cuả Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ thì phải bị huỷ diệt đó là điều chắc-chắn.

       Đành rằng ngày giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại thì không ai biết được, nhưng sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không dấu kín mà được rao truyền hết ngày này qua ngày khác, năm nọ đến năm kia, lan rộng khắp Năm châu Bốn biển bằng đủ mọi loại hình thức. Cho đến một ngày, mà Thánh Kinh đã quả quyết  trong sách Ma-thi-ơ 24 : 14 “Tin lành này về Nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

       Trước khi tận chung thế giới, thì duy nhất trên đất này chỉ có Hội Thánh của Chúa được cất lên trên không trung như tuần tự mà Lời Chúa đã bày tỏ một cách rõ ràng cho chúng ta biết trong Thánh Kinh  sách I Têsalônica 4: 13. Người tin theo Chúa hay không tin, thiết tưởng cũng phải hiểu được sự khác biệt  giữa Hội Thánh và các hội đoàn khác trên trần thế là thế nào. Vì nó có liên quan đến chính mình. Và phải biết các tổ chức trong tôn giáo có tên gọi như: Giáo Hội, Giáo phái, Hội đoàn, Đảng phái  v..  v  . khác với Hội Thánh ra làm sao? Vì Hội Thánh là một quan thể do Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố thành lập khi Ngài còn tại thế. Và được quyền năng của Đức Thánh Linh sáng lập  vào Ngày lễ Ngũ tuần bởi quyền năng vô hạn lượng của Ngài tể trị. Còn tất cả các tổ chức khác do con người thành lập đều không đứng nổi trước sự vinh hiển của Ngài, trong ngày cuối cùng  trên đất này.

       Ở trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 5: 23 Chúa phán :“ Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.”

      Hội Thánh phải do chính Chúa cứu Thế Giê-xu thành lập và đứng đầu. Hội Thánh không phải là một cơ cấu tổ chức giống thế gian. Nhưng những người tin nhận Chúa hiệp lại là  thân thể của Chúa là Hội Thánh. Và Ngài là Cứu Chúa của tất cả mọi người tin. Cho nên người tin Chúa  hiệp lại với nhau để tương giao thờ phượng Chúa bất kỳ ở đâu  thì đó cũng được gọi là Hội Thánh ở đó.

       Trong Tiếng Việt, chữ Hội Thánh là danh hiệu Cơ-Đốc-Giáo, dùng để  xưng hội của các tín đồ thuộc về Chúa Giê-xu.  Vì Hội này do Đức Thánh Linh Sáng Lập, có bản tính thuộc linh, nên gọi là Thánh. Những người trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là những người có nền tảng đức tin vững vàng như đá không hề chuyển lay, và biết  được Đức Chúa Giê-xu là Đấng mình đặt niềm tin một cách rõ ràng, qua sự bày tỏ của Đức Thánh Linh như Sứ đồ Phi-e-rơ đã biết chắc, thì đó là những người Cơ Đốc giống như những viên đá, mà Chúa Giê-xu dùng để xây dựng Hội Thánh Ngài trên nền Tảng của Chúa Giê-xu, là tảng đá khối đời-đời bền vững.

        Đức Chúa Giê-xu không dùng con người để làm đầu Hội Thánh. Vì con người là bất toàn, hay thay đổi, chết nay sống mai, hay kiêu ngạo. Tâm tánh thường hay chao đảo và thay đổi. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng sống đời-đời. Chính Ngài mới là Đấng làm đầu Hội Thánh. Người ta thường lầm lẫn cho rằng: Phi-e-rơ là nền tảng của Hội Thánh. Nhưng nếu Phi-e-rơ là nền tảng của Hội Thánh, thì Phi-e-rơ chết đi rồi, Hội Thánh sẽ mất nền tảng sao? Thánh kinh chẳng bao giờ nói Phi-e-rơ là nền tảng. Thánh kinh cũng chẳng hề nói, chức vụ Phi-e-rơ giao được cho ai bao giờ.  Đây chỉ là quan niệm sai lầm của một số người. Điều này nằm ngoài Thánh Kinh.

       Trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài có phán dặn các môn đồ được chép trong sách Công Vụ 1: 4  như sau: “Lúc ở với các Sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.  Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt,  và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

       Và sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên các Sứ Đồ và môn đồ làm theo Lời Chúa dạy được Thánh Kinh ghi lại trong Công-vụ 1 : 12 như sau :“Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.”

*** Và đúng 50 ngày sau, kể từ khi Chúa Giê-xu sống lại, đến  biến cố lịch sử vĩ đại đã làm rung chuyển địa cầu đã được ghi trong Thánh Kinh sách Công-cụ  2 : 1 như sau “ Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.  Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.  Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.  Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.  Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.”

       Khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ đang nhóm lại taị nơi đó, ai cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Phi-e-rơ giảng một bài có 3000 người được thêm vào Hội Thánh. Các môn đồ bền lòng hiệp một cầu nguyện thông công với nhau và hàng ngày Chúa cứu thêm người vào Hội Thánh.

        Người trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thi hành nhiệm vụ Chúa giao phó bằng quyền năng của Đức Thánh Linh chứ không bởi sự khôn ngoan riêng của con người. Vì những gì thuộc về con người là giới hạn. Những gì Đức Chúa Trời làm qua con người không giới hạn. Điều này hoàn toàn khác với những hội được con người thành lập trên thế gian.

       Tìm và cứu người hư mất vào trong Hội Thánh là chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời mà đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên phán trong Đại mạng lệnh Ma-thi-ơ 28 : 18 như sau: “ Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.  Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

       Người được cứu vào Hội Thánh là người đã được giải thoát khỏi quyền lực của Sa-tan. Đã khước từ Sa-tan, dứt khoát vĩnh viễn về sự cung phụng cho một quyền lực tăm tối qua lễ nghi tôn giáo. Người ấy sẽ được Chúa làm chủ và sống trong quyền năng của Đấng giải cứu mình, ma qủy không còn quyền hạn gì trên đời sống người ấy. Chúa ban cho họ có quyền năng để nhân danh Chúa đuổi quỷ. Và Chúa luôn ở với họ cho đến tận thế. Người tin Chúa sẽ trở nên người Thánh trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Được làm con của Đức Chúa Trời. Sách sự sống ở trên trời đã mở ra để ghi tên người tin Ngài vào đó. QNgười tin Chúa Giê-xu sẽ chẳng còn có sự sợ hãi, cuộc đời của một người tin Chúa là cuộc đời đã thật sự tự-do. Không còn làm nô lệ cho ma qủy. Và chẳng có một kẻ thù nào, chẳng có một quyền lực tối tăm nào hãm áp được họ. Chúng ta sẽ có hàng tỷ những người thánh trong gia đình thiêng liêng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên khắp thế giới để cầu thay cho.  Chúng ta cứ sống và bình an trong mọi biến cố của cuộc đời. Vì biết chắc rằng: Đấng mà chúng ta tin cậy đang sống, Ngài đang nắm giữ tương lai của chúng ta. Và Ngài đang tể trị moị chủ quyền thế  lực mờ tối trên thế giới này.

         Mặc dù Sa-tan cố tình chống phá Hội Thánh. Nhưng mọi nỗ lực của Sa-tan chỉ là để dành cho sự hủy diệt. Vì ngày nay có những con người rất tầm thường tình nguyện ra đi với bàn chân nhỏ bé,  có mặt khắp trên thế giới, đã được Đức Thánh Linh làm việc qua đời sống, và có nhiều người ăn năn trở lại, họ chẳng có vũ khí. Nhưng chỉ có Lời Chúa, và qua quyền năng của Đức Thánh Linh,  họ đã chiếm được linh hồn tội nhân từ tay qủy dữ Sa-tan trở về với Đức Chúa Trời, và chẳng có gì tổn hại đến họ. Vậy mỗi người trong chúng ta phải biết rằng: Đức Chúa Trời dựng con người chúng ta rất kỳ diệu, và có 3 phần.

        1 / thân thể  Thân thể được tạo nên để tiếp xúc và tiếp nhận những sự vật trong lãnh vực vật chất của con người trên thế gian .

        2 /Linh hồn, tức là quan năng về tinh thần được tạo nên để tiếp xúc những gì trong lãnh vực tâm lý.

        3/ Tâm linh  là phần sâu thẳm nhất của con người, được tạo nên để tiếp xúc và tiếp nhận chính Đức Chúa Trời.

        Một con người theo khuôn mẫu của Thánh Kinh, thì Đức Chúa Trời dựng nên không phải chỉ để thoả mãn phần thân thể. Và tích lũy những kiến thức để nâng cao tâm trí. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phần tâm linh, thay vì để tiếp nhận Đức Chúa Trời và nhận sự sống đời đời từ nơi Chúa qua sự xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình. Thì người ta lại để phần trọng yếu này cho Sa-tan làm chủ để liên hệ trung gian qua các thần khác. Và tuân theo những mệnh của kẻ cầm đầu chốn  âm phủ. Từ đó, Đức Chúa Trời kể họ như người hư mất và tương lai của sự hư mất là  hỏa ngục đời-đời.

        Người ta thường đồn tận thế. Vâng phải có. Vì Thánh Kinh đã xác quyết điều đó rằng: Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại để cất Hội Thánh của Ngài lên không trung  trước khi mọi tai họa được đổ xuống thế giới này.  Bạn có hy vọng, là khi nào mọi sự việc đó xảy đến bạn mới nghĩ đến Hội Thánh hay không?  Nếu bạn nghĩ như vậy thì điều đó là qúa trễ cho bạn. Nếu bạn chết trước ngày đó mà bạn vẫn chưa thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì sau cái chết sẽ không có gì thay đổi cho bạn được. Bạn đừng hy vọng sau cái chết lễ nghi tôn giáo sẽ giúp bạn. điều đó là qúa sai lầm. Bạn cứ thử suy nghĩ. Nếu con người có quyền hành phá bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời thì còn gì là Đức Chúa Trời  quyền năng nữa. Đây chẳng qua chỉ là một cách giả tạo trong các tôn giáo để trấn an con người. Hãy đọc Kinh Thánh để qúy vị được giải thoát khỏi sự lầm lạc này.

       Bạn phải công nhận rằng: Bạn thiếu sự khôn ngoan, vì bạn cứ nghe  theo lời con người chứ bạn không nghe theo Lời Đức Chúa Trời.  Bạn vẫn hãnh diện về tôn giáo về giáo hội hơn là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Bạn đang bị con người dẫn dụ chứ không phải Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Linh cảm động tác giả Thi-thiên 119 : 105 đó là: “ Lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi. Là ánh sáng cho đường lối tôi.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem

 

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.