Which Way Is Right?

656 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Which Way Is Right?

The world is full of religion. Most of religions are mentioned as ways. People are confused because of many ways so that they can’t choose a way to follow. However, if people take a deep look, it’s not too difficult. If they want to have a eternal life after they pass away, there is an obvious way.

Don’t forget – If Jesus Christ is not coming yet to judge the world , there are more and more ways raising. On the other hand, million ways is growing, it’s able to find a life for their soul. God said – Mathew 7: 13“Go in by the narrow door; for wide is the door and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it.”

In the light of Living Word, all the ways are called wide and board gate. It’s wide gate because people can satisfy themselves and enter the kingdom of heaven by creating their own spiritual models. Nobody meets God’s standard for righteousness. In this temporary life, people die before they gain what they expect.  They can’t live opposing God’s will and hope that they can get into heaven in an afterlife. We need to perceive that God is our Creator, He knows our imperfect and limit. Human can’t reach to God’s criterion.  That’s why God came and born to die for our sins; therefore, we are forgiven, saved and named in Book of Life by trusting Christ’s crucifixion.

Jesus followers are people who follow “the way” because Jesus is the way and The Living way. Jesus is The Living God and He is different from Leaders of the other religions who can’t arise. The Bible said – John 14: 6 “Jesus said to him, I am the true and living way: no one comes to the Father but by me.”

Million Vietnamese misunderstood and believed that Buddhism, Confucianism, Taoism is Vietnamese’s way while Protestant is Western’s way. It’s serious to understand this way. I don’t know which way that you are following. However, I’m sure that it’s hopeless to enter heaven if you don’t believe in Jesus but trust in Leader of this temporary life, serve them with all your heart, attempt to do good things and avoid evil. Jesus said – John 3: 36. He who has faith in the Son has eternal life; but he who has not faith in the Son will not see life; God’s wrath is resting on him.

When we believe in Jesus, we become God’s child. You are able to call God as your father. You absolutely have a right to believe in heaven while you are living in recent life because your sins are forgiven, your soul is rescued and your name is written in Book of Life.

Only Jesus Christ is The Living Way. There is none like Jesus. John 3: 13 “And no one has ever gone up to heaven but he who came down from heaven, the Son of man”

Believing and serving Jesus, people have a right to live in true peace, for Christ is in the one who trust in Him.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Nên Theo Đạo Nào

853 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Nên Theo Đạo Nào

Trên thế giới hiện nay có qúa nhiều tôn giáo! Đa số- khi nói đến bất cứ tôn giáo nào thì người ta cũng gọi chung là đạo. Cho nên có người đã than phiền là: Nhiều đạo quá-không biết theo đạo nào cho đúng! Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn thật sự chọn cho mình một đạo để được sự sống đời sau nơi thiên đàng thì đâu có gì  gọi là khó!

 

 Chúng ta đừng quên rằng: Nếu Chúa Jesus chưa tái lâm trên đất để phán xét thế giới, thì tôn giáo sẽ còn “mọc” ra nhiều nữa. Nhưng giả sử hiện nay thế giới có cả triệu tôn giáo đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì khó cho người nào muốn tìm sự sống cho linh hồn mình.   Thánh Kinh  sách Ma-thi-ơ 7: 13 Lời Thiên Chúa đã dặn rằng: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

 

Qua Lời Thiên Chúa, thì tất cả mọi tôn giáo trên đất được gọi chung là cửa rộng và đường khoảng khoát. Sở dĩ được gọi là cửa rộng, vì con người muốn bày vẽ ra bất kỳ hình thức tâm linh như thế nào cũng đều cho là đạt tiêu chuẩn vào thiên đàng! Nhưng con người làm sao mà đạt được tiêu chuẩn Thiên Chúa đòi hỏi? Cuộc sống đời tạm này- con người chưa đạt được sự thành công về vật chất bao nhiêu, thì đã thấy hết đời rồi. Làm sao có thể  tin vào những hành động tâm linh đi ngược lạy ý muốn Thiên Chúa mà lại hy vọng thiên đàng sau khi chết là chuyện không bao giờ có thật! Mình phải hiểu rằng: Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình, Ngài biết con người bất toàn, hữu hạn không thể đạt tiêu chuẩn Thiên Chúa, nên Ngài đã giáng thế đền tội thay, con người chỉ đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.

Người tin Chúa Jesus được gọi là tin “Đạo” vì chính Ngài là Đạo. Cho nên Đạo Chúa được gọi là Đạo sự sống. Vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống không giống như giáo chủ của mọi tôn giáo chỉ là người; giống như mọi người khác đã chết. Chúa Jesus phán trong Thánh kinh sách Giăng 14: 6 “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, Chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

Có hàng triệu người Việt-Nam lầm lẫn cho rằng: Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão giáo..v…v  là đạo của người Việt, còn Tin lành là đạo của Mỹ. Nếu ai hiểu như thế thì rất là nguy hiểm! Tôi không biết hiện nay bạn đang theo tôn giáo nào. Nhưng nếu bạn muốn sau khi chết về trời, thì tin Thiên Chúa là Đạo, Đấng đang ngự ở trên trời. Còn nếu bạn muốn về trời sau khi chết , mà tin người ở dưới đất và thờ họ, thì dù bạn có làm lành lánh dữ, làm phước, chịu khổ, ăn chay, nằm đất cả đời cũng chẳng có gì để hy vọng.  Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36: “ Ai tin Chúa Jesus thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Chúa Jesus thì kh6ng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.

Khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jesus thì bạn sẽ trở thành Con của Thiên Chúa. Bạn được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Bạn có quyền hy vọng tuyệt đối nơi thiên đàng đời sau ngay trong đời này.  Vì tội bạn đã được Chúa tha, linh hồn đã được Chúa cứu, và tên bạn đã được ghi trong sách sự sống đời-đời nơi thiên đàng.

 

 Chúa Jesus là con đường sự sống duy nhất. Vì chẳng có giáo chủ nào trên đất mà giống như Ngài. Ngài phán “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Tin Chúa Jesus, và thờ phượng Đức Chúa Trời, con người có quyền sống trong sự bình an và hy vọng thật. Vì Chúa ở trong người tin Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Life should be renew when New Year come

657 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Life should be renew when New Year come

   The Vietnamese folk and proverb that says: ” happy come out from the door and sad is come from all folks.”

If a life of a person, when acknowledges that the life is too short, should have the life of joyfulness and happiness -including two aspects: physical and spiritual. Then that is a person who knows to possess a purpose and meaning of life which is short, dead, temporary, and inherit eternal life in the Kingdom of God in heaven.

     A meaningful life is not the hustle, looking for illicit wealth, or status and temporary fame. But know to complete  a duty to treat  between each other and with God. Since humans cannot isolate themselves in a world of diversity in which the more days the more civilized and progressive in all aspects. On the other hand, people also can not deliberately kept rejecting God as their Creators , while the Gospel is the Word of God has to be carried by all kinds of information on the planet. In the Bible , the book Matthew 24:14 the Word of God says, ” And this gospel of the Kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations,and then shall the end come.”

   People often spreading rumors about apocalypse. But through the Word of God, we know apocalypse is real! Then have you prepare for what your soul need for the end of the world coming, or what you have prepared for yourself for the expiration of your life? Could we talk about soul but when live on earth we deliberately rejecting God? If we are together, pose a question: Why God created man, but billions of people are not worship God? The answer is not hard! As like as; billions of people are smoking, but smokers have been warned that lung cancer will occur. Each year hundreds of thousands of lung cancer caused by smoking was gone. But smokers have said: Lung cancer caused by tobacco it only comes to those who died, but it does not come to those who are living! So until knew then the danger of tobacco to definitely leave it?

 People Who want to worship God, Their Creator are like that too. To understand why He had to die? But why death is not to exclude anyone? Who understand the effects of physical death lies in his own person a through way, then know returning to God – which received an everlasting life at afterlife in heaven. But the eternal life at afterlife only giving by everlasting Living God not by religion, or a certain reputation people who died. In the Bible book of John 3:16 the Word of God says, ” For God so loved the world that He gave His only Begotten Son that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life.” 

       Old year will pass New Year will come, billions of people take this opportunity to pray for the death grant her, help her, protect her cover. Even believe that they will they will save your soul! If the death do thing like that is extremely important for people to live, why they had to die? Was the dead in the cemetery or a glass box which again do things amazed that God can not do? In the Bible, Psalm 49: 17 Word of God teaches: ” For when he die he shall carry nothing away : his glory shall not descend after him.” Then there is nothing to cling to the living dead? This is an extremely painful truth and shame to those who have not rely on the guidance of the Word of God. For practical purposes of the trust issues, because besides God, no one who is man, that dare leave the promise- so that those who believe them in the future have peace of mind. But, they , themselves who have the last breath themselves. Then sudden gone forever! The only God is the living God promised to mankind in the Bible Jeremiah 33:3 ” Call onto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things, which thou know not.”

 

 This is the Word of the Living Christ in heaven. , and not of the deceased in the grave! So beginning this New Year , you make innovation by: Waiver of the dead, and countless forms of superstition, to spend money in vain. Instead , it is faith in the Living God. For He is the only one who is in power to govern the universe  the life , the death of each of our lives. 

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm – Hà- Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Năm Mới Nên Đổi Mới

630 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Năm Mới Nên Đổi Mới

    Ca dao tục ngữ Việt-Nam có câu: “ Vui từ trong cửa vui ra. Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về”. Nếu đời sống của một người, khi mà ý thức được cuộc đời này ngắn ngủi, nên cần có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc-kể cả hai phương diện: thuộc thể và tâm linh. Thì đó là người biết sở hữu mục đích và ý nghĩa sống của đời sống ngắn ngủi, để qua đời tạm, hưởng được sự sống bất diệt trong thế giới đời-đời nơi thiên đàng của Thiên Chúa.