Do not be near ghost but get far away from Satan

456 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Do not be near ghost but get far away from Satan

We often hear many questions to ask : Is there not a real ghost? Because every time there is anyone that is passed away, and people who’s living prepare for dead people a burial rites, many people call it a funeral ! So there is devil isn’t it, why no!  Because many people who believe that the dead becomes ghosts! Believe But that’s it, then no one person confirmed dead currently about-anyone knew he was a ghost, or demons, to give families peace of mind. Therefore, it is still half believe and half doubt! So, to understand this issues, we can not hear from person to another by oral tradition but to read the Word of God who is the Creator of mankind, to see if the devil does from dead people. For if, do not understand clearly it may impossible to know to prevent Satan’s attack and tries to rob the human soul. In the Bible, I Peter 5:8 God’s Word says: ” Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, watch about, seeking whom he may devour”. Thus , the devil is a rebel angel who is punished by God and became satan and not from the dead into. For the man is the man, the devil is the devil.

Perhaps we are not surprised to mention picture of python, or snake trying to catch bait. Then, swallowing the prey into its stomach. Then Satan has a number of step”unique ” likewise. But extremely sophisticated and incredibly sinister! Since python  or snake catch prey for the needs of its daily life, and it caught the animal, after the killing, then swallowed and when their prey disappeared in the fresh is considered complete; nothing to say. Then it continued with life as such catch prey. Because the survival instincts of animals are generally the same.

 

 For Satan, when he caught the man, it is not like catching a prey because of starvation as pythons and snakes. But because of extremely cruel nature and its sinister,  so it captures the human soul and destroy it to death. So it is widely dubbed  as “Death”.And physical life remaining days on earth  are as “slaves” by demonstrating the spiritual act, anonymous way to go against the teaching of God. Who died in the spirit is no longer recognize God as their Creator. So they can not put faith in God and worship Him. In the Bible, the book of Matthew 16:26, The Word of God says, “For what  is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what a man give in exchange for his soul?“Someone asked: what is the soul? The soul is the real life , is the true man, in the interim man and temporary life that every person living to wait for their expiration dates. Therefore, when Satan swallow a person then that person does not vanish like python snake swallowing its prey. Which means that his soul belongs to Satan. So his name is not in God’s Book of Life . Losing the presence of eternal life on paradise where the next life is. Word of God in the Bible says in John 3:16 “For God so love  the world that he gave his begotten Son (Jesus Christ), whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life.”

Some asked why the devil likes to catch souls? Please answer: Because it knows the human soul God gives is priceless. That people do not read  the Word of God shall never know the worth of souls, should disregard the soul! So when it rob the soul of someone, it also means that it has robbed complete all aspects of the human person, from the physical to the spiritual so that Satan can control them. Sometimes asked: devil good? People can make friend with him? Please reply: If the devil good, what could anyone refuse the house value has the entry of the devil? If people can make friends with the devil, and the devil who is in, where there are stupid ones to invite ” Mr. Or Mrs.” on making every effort to chase it out! Some people ask: Why ” he-she” has the right to back out  of the devil? Please answer: Besides God, no one has power over the devil out. Because people of the material world, no government in the world to the divine! But the form was nothing less than inviting big demons; set conditions for it’s all worth small demons. Yet others wonder: So what the Bible says about the devil? Bible book on John 8:44 God’s Word says: ” Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him within the speak a lie, he speak of his own, for he is a liar and the father of it.

 And the last question in this article are: How can avoid the intrusion the devil in your life? In the Bible, the book of James 4:7 God’s Word tells us: ” Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.”

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Gần Ma Nên Xa Quỉ

591 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng  Gần Ma Nên Xa Quỉ

Chúng ta thường nghe nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi:  Có ma  thật không?

Vì mỗi lần có bất cứ  ai đó nằm xuống, và người sống chuẩn bị cho người chết nghi thức chôn cất, thì nhiều người gọi đó là đám ma! Vậy là phải chăng có ma chứ sao lại không có! Bởi nhiều người đã tin rằng, người chết thành ma mà! Nhưng tin thì tin thế thôi, còn ma thì chưa ai thấy. Vì chưa một người chết nào hiện về- xác nhận cho bất kỳ ai biết là mình đã thành ma, hay là qủi, để cho gia đình yên tâm.

 

 Chính vì thế, nên vẫn nửa tin nửa ngờ! Cho nên, để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta không thể nghe từ người này truyền khẩu qua người khác. Mà phải đọc Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người, để xem ma qủi có phải từ người chết mà ra không. Vì nếu, không hiểu tận tường, thì không thể biết, mà đề phòng sự xâm nhập của ma quỉ- là kẻ luôn tìm cách cướp linh hồn con người. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5: 8 Lời Chúa cho biết: “ Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Như vậy, ma quỉ là thiên sứ phản loạn, bị Thiên Chúa phạt thành ma quỉ, chứ không phải từ người chết mà thành. Vì người là người, ma quỉ là ma quỉ.

Chắc có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi đề cập đến hình ảnh con trăn, hay con rắn tìm cách bắt mồi. Sau đó, nuốt con mồi vào bụng nó. Thì Sa-tan cũng có một số bước“độc chiêu” tương tự như vậy. Nhưng cực kỳ tinh vi và nham hiểm không thể tưởng! Vì trăn hay rắn bắt mồi để giải quyết nhu cầu sự sống hàng ngày của nó, và con vật nó bắt được, sau khi làm chết, thì nuốt vào bụng, và khi con mồi tan biến trong thân thể thì coi như xong; không còn gì để nói. Sau đó, nó cứ tiếp tục với cuộc sống bắt mồi là như thế. Vì bản năng sinh tồn của loài vật nói chung là như vậy.

   

   Đối với Sa-tan, thì không phải là bắt con người làm mồi vì đói như trăn hay rắn. Nhưng vì bản tính cực kỳ độc ác và nham hiểm của nó, cho nên nó bắt linh hồn con người làm cho chết, vì thế nó được nhiều người đặt cho cái tên là “ tử thần”. Còn đời sống thân thể những ngày còn lại trên đất thì làm “nô lệ” bằng cách thể hiện những hành động tâm linh, mang  tính cách đi ngược lại sự dạy dỗ của Thiên Chúa.  Người bị chết về phần linh hồn, là người không còn nhận biết Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình. Cho nên không thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Có người hỏi: Linh hồn là gì? Linh hồn là sự sống thật, là con người thật, nằm trong con người tạm và sự sống tạm- mà mỗi người đang sống để chờ ngày hết hạn. Chính vì lẽ đó, khi mà Sa-tan “nuốt” một người, thì người đó không tan biến như con trăn-rắn nuốt con mồi. Mà có nghĩa là linh hồn người ấy đã thuộc về nó. Cho nên, tên người ấy không có trong sách sự sống của Thiên Chúa.  Mất sự hiện diện trong thiên đàng đời-đời nơi đời sau! Lời Thiên Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 3: 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

Có người lại hỏi: Tại sao ma quỉ lại thích bắt linh hổn người ta? Xin trả lời: Vì nó biết linh hồn con người Thiên Chúa ban cho là vô giá. Mà người không đọc Lời Thiên Chúa thì không hề biết giá trị của linh hồn, nên coi rẻ linh hồn! Cho nên khi nó cướp được linh hồn của ai, thì cũng  có nghĩa là nó đã cướp trọn vẹn  mọi phương diện của con người đó, từ thuộc thể đến tâm linh để nó điều khiển. Có người lại hỏi: Ma quỉ có tốt không? Con người  có thể làm bạn với nó không? Xin trả lời: Nếu ma quỉ tốt, thì đâu có ai từ chối những căn nhà giá trị đã có sự  xâm nhập của ma quỉ? Nếu con người có thể làm bạn với ma quỉ, thì những người bị ma quỉ nhập, người thân đâu có dại gì đi mời “thầy hay bà” về làm đủ mọi cách để đuổi nó ra! Lại có người hỏi: Tại sao “thầy-bà” lại có quyền trên ma quỉ? Xin trả lời: Ngoài Thiên Chúa, chẳng ai có quyền trên ma qủi hết. Vì con người thuộc thế giới vật chất, không thể cầm quyền trên thế giới thần linh! Nhưng hình thức ấy chẳng qua là mời quỉ lớn đến; đặt điều kiện để nó trị quỉ nhỏ có thế thôi. Có người lại thắc mắc: Thế thì Thánh kinh nói gì về ma quỉ? Thánh Kinh sách Giăng 8:44 Lời Chúa cho biết: “Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối.”

 

Và câu hỏi cuối cùng trong bài này đó là: Làm sao để có thể tránh được sự xâm nhập của ma quỉ trong đời sống mình? Trong Thánh Kinh sách Gia-cơ 4:7 Lời Thiên Chúa dạy: “ Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em.”

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

7 Things You need to Know To Escape Hell

521 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-tài

7 Things You need to Know To Escape Hell

 

 1 / Your personal human being is created by God 

     Therefore you must worship God through faith in Jesus the Savior. For He who made you. Besides God you must not worship any other god. God’s Word says: “And God bless them, and God said unto them. Be fruitful, and multiple, and replenish the earth, and subdue it: and have dominions over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. (Genesis 1:26)

2 / The fathers of men offense against the word of God. World has once been destroyed.

      Previously, the world of men had suffered by deluge destroying. Only 8 people believe and worship God as Noah, his family was rescued. Show all peoples as well from this lineage that out, including you and me. In the Bible, the Word of God tells Noah was as follows, “Come thou and all thy house into the ark. For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. ” (Genesis 7: 7)

3 / Worldwide Will Be terrify Tribulation In Future.

      Currently humans fall into iniquity was extremely horrible in the sight of God than period ago. God warned the world to know: He will destroy this world with fire. Word of God says in the Bible: “Whereby the world that then, was being overflowed with water, perished. ” (II Peter 3: 4)

4 / Who deliberately rejecting faith in God who create them, will wait for Judgment Day.

        If you do not believe Jesus is the One who died for your own sins on the cross, then after death, you will be cast into hell is where you chose to live when still live on earth. Scripture says: “I saw a great white throne, and Him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them.  I found the dead, small and great, stand before God and  the book was opened which  is the book of the life; and the dead was judged out of those things which was written in the book, according to to their works. And the sea gave up the dead which was in it, and death and hell delivered their death in them: and they were  judged every man according to their works. And dead and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire ” (Revelation 20:11-15)

5 / The Believers in Savior Jesus are named in the Book of Life, Planned by Jesus Himself and will be brought in Blessing Heaven.

          When Jesus comes again on earth, it is often called apocalyptic. First, believers that were dead will be resurrected from the grave. Then believers who still alive will be transformed and met with the Lord on air before terrifying disasters  that took place. God’s Word says: “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout with the voice of the archangel and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: then we are alive and remain shall be cast caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.” ( I Thessalonians 4:16)

6 / Word of God Has been Sealed is Never Be Changed.

     God said: “I am the Jesus who sent I, Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches I am the root and the offering of David and the bride and the morning star for I testify unto every man that hear the words of the prophecy of this book if any men shall add unto these things God shall add unto him the plagues that are written in this book. He which testifies these things said: Surely I come quickly.” (Revelation 22: 16…)

7 / Embrace the infinite Amount Love Of God.

   You want to avoid hell? Look to the heavens! You want to go to heaven? Believe on the Lord Jesus. Because He loves you- He paid the price for our sins by His death on the cross for our abomination but prior to now you still do not care about. If you have questions and want to know what your sins are sins that God had to die instead. Scriptures tell you the following: 1 / That was the original sins of our fathers of men 2 / Proceedings of the crime: A crime does not worship his Creator, who daily support themselves, give everything needed for his health. So that you are not grateful, but go to worship other gods, openly express your rebellion. And you deny the God who created, and give the original eternal soul for your life. God’s Word says: ” He that believe on the Son have everlasting life; and he that believe not the Son shall not see life; but the wrath of God abide on him.” (John 3: 36) The  eternal life follows your last breath. It was a blessed-happy world. Jesus is waiting for your decision. Wish you early has your name in the book of eternal life in heaven through faith in the Savior Jesus Christ.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

7 Điều Cần Biết Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

953 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-tài

7 Điều Cần Biết Để Thoát Khỏi Hoả Ngục

1 / Con Người Bạn Do Đức Chúa Trời Dựng Nên .

      Chính vì lẽ đó mà bạn phải thờ Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài là Đấng dựng nên bạn. Và ngoài Đức Chúa Trời bạn không được thờ bất kỳ thần nào khác. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức-Chúa-Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. ( Sáng-thế-ký 1 : 26)

2/ Tổ Phụ Loài Người Phạm Tội Vì Cãi Lời Thiên Chúa. Thế Giới Đã Một Lần Bị Hủy Diệt.

       Trước đây, thế giới loài người đã bị cơn Đại-Hồng-Thủy tiêu diệt. Chỉ có 8 người tin và thờ Đức Chúa Trời là gia đình ông Nô-ê được cứu thoát. Hiện tất cả mọi dân tộc cũng từ dòng dõi  này mà ra, trong đó có bạn và tôi. Trong Thánh Kinh Lời Chúa phán với ông Nô-ê như sau “ Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi  ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài mà ta đã dựng nên”. ( Sáng Thế Ký  7 : 7 )

3/Thế-Giới Sẽ Bị Cơn Đại Nạn Vô Cùng Khủng Khiếp Ở Tương Lai.

      Hiện nay loài người đã sa vào sự gian ác vô cùng kinh khủng trước mặt Đức-Chúa-Trời hơn thời kỳ trước đây. Đức Chúa Trời báo trước cho thế giới biết: Ngài sẽ hủy diệt thế giới này bằng lửa. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh: “ Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy , là bị chìm đắm bởi nước lụt . Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại , và để dành cho lửa ; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” II Phi-e-rơ  3 : 4)

4/Ai Cố Tình Chối Bỏ Niềm Tin Vào Thiên Chúa Là Đấng Dựng Nên Mình, Sẽ Chờ Đợi Ngày Phán Xét.

         Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chính mình trên thập tự giá, thì sau khi chết, bạn sẽ bị bỏ xuống hoả ngục là nơi mà bạn đã chọn khi còn sống trên đất. Lời Thánh kinh cho biết: “ Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước toà, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả lại những người chết mình có, mỗi người trong bọn đó bị sử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào trong sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” ( KH  20 : 11)

5/ Người Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu Có tên Trong Sách Sự Sống, Sẽ Được Chính Ngài Đem Về Thiên Đàng Phước Hạnh.

           Khi Chúa Giê-xu tái lâm trên đất, mà người ta thường gọi là tận thế. Thì trước hết, người chết mà tin Chúa sẽ được sống lại từ mồ mả. Sau đó đến người tin Chúa còn sống, sẽ được Chúa biến hóa cất lên trên không trung gặp Chúa- trước khi mọi tai họa kinh hoàng xảy ra. Lời Đức Chúa Trời phán: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời , thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ được sống lại trước hết . Kế đến chúng ta là những kẻ còn sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa , như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16)

6/ Lời Đức Chúa Trời Đã Đóng Ấn Không Thay Đổi.

      Đức Chúa Trời phán: “ Ta là Giê-xu đã sai thiên-sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội-Thánh…….Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và những kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng.”(Khải Huyền 22: 16….)

7/ Đón Nhận Tình Yêu Thương Vô Hạn Lượng Của Đức Chúa Trời.

    Bạn muốn tránh hỏa ngục? Hãy tìm đến thiên đàng! Bạn muốn lên thiên đàng? Hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Ngài là Đấng yêu thương bạn- đã trả giá cho tội lỗi bạn bằng sự chết thay của chính Ngài trên thập-tự- giá, mà từ trước đến bây giờ bạn vẫn không hề quan tâm đến. Nếu bạn thắc mắc muốn biết tội của bạn là tội gì mà Chúa phải chết thay. Thánh Kinh cho bạn biết như sau: 1/ Đó là nguyện tội từ tổ phụ. 2/ Kỷ tội : Là tội không thờ Đấng dựng nên mình, Đấng đã nuôi mình hàng ngày, ban mọi điều cần dùng, cho mình sức khoẻ. Thế mà bạn lại không biết ơn Ngài, nhưng đi thờ thần khác để tỏ lòng chống nghịch công khai. Và bạn phủ nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng, và ban linh hồn đời-đời cho mình. Lời Chúa phán: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu , nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy ” ( Giăng 3 : 16 ). Thế giới đời-đời ở đằng sau hơi thở cuối cùng của bạn. Đó là một thế giới phước-hạnh, bình-an. Chúa Giê-xu đang chờ đợi sự quyết định của bạn. Chúc bạn sớm có tên trong sách sự sống đời-đời trên thiên đàng, qua niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Messiah Has Come

517 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Messiah Has Come

        Immediately after the soccer match in Athens Greek – a few years ago, has more than twenty one people died, and more than fifty wounded.

        The tragedy occurred; when a very passionate crowd, meet before the victory of the home team- by running out stadiums overflowing blindly. What they are not aware of; there is only one entrance and exit door opened at the bottom of the twenty stairs, the rest were locked. As the crowd approach the door, they were herded back because there is no way out, a whole mass of people behind impatient, continue pushing forward. They do not understand that the road ahead was seal tight. Countless people screaming, crying, screaming, obtained relief , because it was a lot of pent pile of people stepped on! The fans continued to shout too loud that they cannot hear the anguished cries of countless people- are in the state of being tramped! They are no different from death now by sanctimonious by penalties trampled to death so savagely.

    

 When discussing the spiritual aspects, the Bible recorded Jesus said the word of God in the book of John 10:9 ” I am the door : by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.” Considering the fact, then everyone thought that: after death, I will step right into the door of Heaven to enjoy the joy and blessings since I did many good works, good deeds while I living on earth! Unfortunately, only Jesus is the unique door, which people only enter by faith through His substitutionary death on the cross Himself. Man can not be saved by works. So, besides Jesus, is there any door for His unbelievers hope for? If anyone kept deliberately – clung to hope in afterlife without Jesus is likely hope that there is no escape, died during football matches. In the Bible book of John 3:36 Jesus said: ” He that believe on the Son has everlasting life; and he that believe not the Son shall not see life; but the wrath of God abides on him.” Jesus came to the world two thousand years ago. But every year on this point, the joys of Jesus’s birth is welcome back. Billion of people, immersed in the joyful color lights. The Christmas hymns echoed everywhere. This is the “good news” for the world . If you have questions to ask : Who is Jesus ? I would answer you: Jesus is God Himself , for love of humanity that He is the Incarnation to save the world. He is the Truth. So He is the only one who been called Monotheistic God, distinguish Him who he is the Living God, with the lifeless gods.

       Mention to the Bible is mention to Truth. Because the Truth is the living Word of God. So the word of God spoken to as a clear understand and decisively. Therefore the Bible does not give anyone the opportunity to doubt – or debate. Such as: When He says- He is the door, who put the faith in him will be saved. The fact that is the case ! Because He is the Everlasting Living God, never die, so He has power to put people who believe in Him to heaven!  Outside Jesus all subjects belief not like Him . So how the death guide the living to where? Not mention yet to lead believers to heaven. Suppose if someone says that: besides Jesus there is also a wealth of other door I could enter . Well, that means that I join to some collective belief, than to enter heaven. We should see an important difference is this: The death toll in Greek soccer match , they died: because the door locked but not notified. And in terms of belief. Jesus clearly announced to people know: ” He is the door: If any man by whom in, he shall be saved; they will be out and find  pasture.” So that means : He is the only hope for eternal life – for all people who desires of heaven  afterlife, after finish the last breath in this world. 

       Someone asked me: Have you ever change your thought – and then reject faith in Jesus? I would reply: I think: It is not me alone, but I believe, everyone on earth existed through all times, surely will not be able to utter a word unhelpful arrogant and deficitl , knowing you are in a family, being raised fully by parents but really that back up voice asking parents: Who are you? Parents! I was not born by you! In opposite, I would respond aggressively and harassed to anyone whether that person riches or fame to a matter of convincing me to reject biological parents to get them replace my parents.

         On the spiritual side too: I was in a vast universe created by God, a warm earth with  the people around created by God too. Really enjoying things and numerous delicacies bestowed by God, Then after fathers sinned, mankind must embrace death both physically and spiritually . It was He who come to the world as human being, sacrificed, died unconditionally to all people on the cross . Three days after his death He has risen , as He had said earlier. Jesus says in the book of John 14:19 ” because I live, ye shall live also.” So, I am greatly indebted  to Jesus all my life. And my undying belief; will always in me until the day Jesus took me to heaven.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đấng Cứu Thế Đã Đến

559 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Đấng Cứu Thế Đã Đến

      Ngay sau trận túc cầu tại Athên -Hy lạp vài năm trước đây, đã có hơn hai mươi mốt người chết, và hơn năm mươi người bị thương.

    Thảm kịch xảy ra; khi một đám đông rất cuồng nhiệt, đáp ứng trước chiến thắng của đội nhà -bằng cách chạy tràn ra khỏi sân vận động một cách mù quáng. Điều mà họ không nhận thức; đó là chỉ có một cửa ra vào nằm dưới đáy của một trong số hai mươi mốt cầu thang đã bị khóa chặt. Khi đám đông tiến đến gần cửa ấy, thì bị dồn lại vì không có đường đi ra, cả một khối người ở phía sau nôn nóng, tiếp tục xô đẩy về phía trước. Họ không hiểu rằng: phía trước đã bít đường! Vô số người la hét, khóc lóc, kêu gào, xin được tiếp cứu; vì đã bị nhiều lớp người dồn nén đạp lên! Những người hâm mộ tiếp tục hò-hét qúa lớn, đến nỗi họ không thể nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của vô số người-đang trong tình trạng bị giày xéo! Họ không khác gì tử tội, đang bị xử bằng hình phạt dẫm đạp dã man cho đến chết vậy!

          Khi bàn đến phương diện tâm linh, Thánh Kinh ghi lại Lời Chúa Giê-xu Phán trong sách Giăng 10:9 như sau: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Xét trên thực tế, thì ai cũng nghĩ rằng: sau khi chết, mình sẽ bước ngay vào cánh cửa thiên đàng để hưởng sự sung sướng và phước hạnh, vì đã làm nhiều việc lành, việc thiện khi còn sống ở dương thế! Nhưng rất tiếc, chỉ có Chúa Giê-xu là cái cửa độc nhất vô nhị, mà con người chỉ bước vào bởi niềm tin qua sự chết thay của Ngài cho chính mình trên cây thập tự. Chứ không phải bởi việc làm. Vậy thì ngoài Ngài, còn cánh cửa nào để cho người ngoài niềm tin nơi Chúa Giê-xu hy vọng đâu? Nếu ai cứ cố tình bám lấy sự hy vọng đời sau ngoài Chúa Giê-xu, thì cũng giống như những người hy vọng mà không có lối thoát, đã chết trong trận túc cầu. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Chúa Giê-xu đã phán: “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Chúa Giê-xu đã đến trần gian hơn hai ngàn năm về trước. Nhưng hàng năm, cứ vào thời điểm này, niềm vui mừng đón Chúa giáng sinh lại trở về. Hàng tỷ người trên thế giới, chìm ngập niềm vui mừng hân hoan trong ánh đèn muôn màu, muôn vẻ. Những bài Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Trần đã vang vọng khắp nơi. Đây là “Tin Mừng” cho trần thế. Nếu bạn thắc mắc hỏi: Chúa Giê-xu là ai? Thì tôi xin trả lời bạn: Chúa Giê-xu là chính Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại nên giáng thế thành người để cứu người trần thế. Ngài là Chân lý. Cho nên chỉ một mình Ngài được gọi là Đấng Chân Thần, để phân biệt Ngài là Đấng Hằng Sống, với các thần không có sự sống.

     Nói đến Kinh Thánh, là nói đến Chân lý. Vì Chân lý là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Cho nên, bất kỳ Lời phán nào của Thiên Chúa cũng cho chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng và dứt khoát. Chính vì lẽ đó, Kinh Thánh không hề cho bất kỳ ai có cơ hội để nghi ngờ-hay tranh luận. Chẳng hạn như: Khi Ngài nói-Ngài là cái cửa, ai đặt niềm tin vào Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Thực tế đúng như thế! Vì Ngài là Đấng sống đời-đời- không hề chết, mới đưa người tin vào thiên đàng! Còn ngoài Chúa Giê-xu mọi đối tượng niềm tin không hề giống như Ngài. Vậy người chết làm sao dẫn người sống đi đâu? Chứ chưa nói đến việc dẫn người tin về thiên đàng! Giả sử nếu có ai đó cho rằng: Ngoài Chúa Giê-xu, cũng còn vô số cái cửa khác nữa mình có thể vào. Vâng, điều đó có nghĩa là mình gia nhập vào tập thể niềm tin nào đó, chứ không phải vào thiên đàng. Chúng ta nên nhìn thấy có sự khác biệt quan trọng này: Số người chết trong trận túc cầu Hy lạp, họ chết: vì cửa khóa chặt nhưng lại không được thông báo. Còn về phương diện niềm tin, thì Chúa Giê-xu đã thông báo rõ cho mọi người biết: “Ngài là cái cửa: nếu ai bởi Ngài mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Như vậy, có nghĩa là: Chỉ có Ngài là niềm hy vọng độc nhất về sự sống đời-đời- cho tất cả mọi người có lòng khao khát về thiên đàng đời sau, sau khi chấm dứt hơi thở ở đời này.

Có người hỏi tôi rằng: Có khi nào ông thay đổi sự suy nghĩ- để rồi khước từ niềm tin nơi Chúa Giê-xu không? Tôi xin trả lời: Tôi nghĩ: Không phải một mình tôi, nhưng tôi tin rằng, tất cả mọi người hiện hữu trên trái đất này qua mọi thời đại, chắc-chắn, sẽ không thể thốt lên một lời vô bổ, ngạo mạn và ngang ngược, khi biết mình đang ở trong một gia đình, được cha mẹ nuôi dưỡng hẳn hoi mà lại lên giọng hỏi rằng: “Cha mẹ là ai? Cha mẹ không phải là người sanh ra tôi! Ngược lại, tôi sẽ phản ứng gay gắt và quyết liệt với bất cứ ai, dù người đó giàu có sang trọng và tiếng tăm tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể thuyết phục tôi khước từ cha mẹ ruột, để nhận họ thay thế cha mẹ tôi.

   Về phương diện tâm linh cũng vậy: Tôi đang ở trong một vũ trụ bao la do Thiên Chúa tạo dựng, một trái đất ấm áp với những người xung quanh đều do Thiên Chúa dựng nên. Hưởng những vật thực, và vô số những của ngon vật lạ do Thiên Chúa ban cho. Rồi sau khi tổ phụ phạm tội, loài người phải đón nhận sự chết về cả thể xác và tâm linh. Chính Ngài đã giáng thế làm người, hy sinh, chiụ chết vô điều kiện cho hết thảy mọi người trên thập tự giá. Ba ngày sau khi chết Ngài đã phục sinh, y như lời Ngài đã phán trước đó. Chúa Giê-xu phán trong sách Giăng 14: 19 “ Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống.” Cho nên, tôi mang ơn Chúa Giê-xu suốt đời tôi. Và niềm tin bất diệt của tôi; sẽ luôn-luôn ở trong tôi cho đến ngày Chúa Giê-xu đưa tôi về thiên đàng.

Servant   Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

It Is Sown, It Must Reap

623 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

It Is Sown, It Must Reap

      In the bible, the book of Matthew 7:12 Jesus was righteous God who taught as follows: ” Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.” Since the ” fever ” about the most iniquities of the planet appeared, was a network of information transmitted globally very urgent, common images that Islamic state troops brutality, killed countless people, with the form: Decollate or cut head, gouge throat, mass massacre – extreme creepily. Especially for those who follow Christianity. Jesus is the Creator of heaven and earth; He has said a thorough way of what will happen in the future world of sin. Scripture of Luke 12:4,5 Jesus said, ” And I say unto you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. But I will show whom you should fear: Fear Him who, after He has killed, has power to cast into hell; yes, I say unto you, fear Him.”

      

  Sinful world today seems terrifying. Wicked appears everywhere, and objectives of the wicked is anyone, including those belonging to them who’s being regarded as useless. So, many people have had to pay with different ways- when faced with the wicked. But if unfortunately, someone must pay the price by beings executed to death, the pain cannot be avoided as it is natural, and then never again see the wicked. But people’s spirits that are not believe in Jesus then how? People do not believe in Jesus – their souls must die, but their death does not mean the same as physically being murdered by the wicked but it  is the separation  from God forever and being suffering in hell eternally. That result causing by foolishness of rejecting Jesus.

      Did you know: The Savior Jesus is God became man, died on the cross- to atone for our sin and He was wounded for our transgressions. And he has promised in the Bible book of John 3:36 ” He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him.” Death on the part of the body has had, because every persons under heaven has a time to be born and a time to die. But the death of the soul that is terrifying , because the cause of death is due to the soul that decided to reject the substitutionary atonement of Christ Jesus for themselves and reject the worship of God to worship some other gods!

      United States had a coalition air strike, to ” help for ISIS” reap the evil they have sown seeds. Corpses lying on the route done evil. Many corpses were not intact, sprawling, torn by bombs anger. ISIS seed sown was so “good”, so deal with dying without moderation . But not deserve with the desire of the wicked. Do not worried! They will continue to be penitent, and the dead bodies of those who follow them will be lying all over the world. 

Righteous God is still sovereigns with the world and those who kill innocent people would have been paying the price before the righteousness of God. It is the righteousness of God has led us to see: there is no man who murdered that has life in peace and happiness. Nor with those who murder without succumbing human law grid. Nor has anyone rejected faith in Jesus- killing their souls in this life , but hopefully the next life will be in heaven , free from judgement!

         When talking about the spiritual aspects as well. If you do not believe Jesus but you’re still living a normal body, but the soul in the body has been dead. Because the soul does not belongs to God, which belongs to the gods of the evil spirits. Future of tomorrow, nobody knows. So, if that somehow at risk of apnea , then death to eternal misery. But if still live normally, life still has to count every tic-tac. Even the fortune tellers too, deceiving people in palmistry, but have no idea about their fate! So, the Bible is the Word of God has to tell you that :You are living in the wrath of God. Unfortunately , many people are wailing in agony in hell you can’t hear. Countless people rejoice in heaven , but you can’t see .But did you know that the Word of God has spoken all over the ground, you just believe in Jesus for the forgiveness of sins and souls to be saved , the name is written in the Book of Life in heaven . And you don’t forget: If you keep rejecting Jesus, the suffering afterlife belongs to your ownership in this life. Since you are self-sows the seed you will reap it.

 Servant   Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đã Gieo Thì Phải Gặt

566 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề -Tài

Đã Gieo Thì Phải Gặt

        Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 7: 12 Chúa Giê-xu là Đấng Công bình đã dạy như sau: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” Từ khi “cơn sốt” về sự gian ác số một trên hành tinh xuất hiện, đã được mạng lưới thông tin truyền đi toàn cầu thật khẩn cấp, phổ biến những hình ảnh mà quân nhà nước Hồi giáo dã man, đã giết hại không biết bao nhiêu người, bằng những hình thức: Chặt đầu, cắt cổ, hạ sát tập thể- vô cùng rùng rợn. Nhất là đối với những người theo Đạo Chúa. Chúa Giê-xu là Đấng dựng nên trời đất; Ngài đã phán một cách tận tường về những gì sẽ xảy ra trong tương lai của thế giới tội lỗi. Thánh Kinh sách Lu-ca 12: 4 Chúa Giê-xu phán: “ Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu Ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng sau khi giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, Ta nói cùng cácngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ.”

     

Thế giới tội lỗi ngày nay xem ra đáng sợ thật. Kẻ ác xuất hiện ở khắp mọi nơi, và mục tiêu của kẻ ác là bất cứ ai, kể cả những người thuộc bọn chúng khi bị coi như vô dụng. Cho nên, nhiều người đã phải trả giá bằng nhiều cách khác nhau-khi đối diện với kẻ ác. Nhưng nếu chẳng may, ai đó phải trả giá bằng cách bị hành hình đến chết, thì sự đau đớn không thể nào tránh khỏi là lẽ đương nhiên, rồi sau đó không bao giờ gặp lại kẻ ác nữa. Nhưng về phần linh hồn chưa tin Chúa Giê-xu thì thế nào? Không tin Chúa Giê-xu- linh hồn phải chết, nhưng không có nghĩa là chết giống như thể xác bị kẻ ác giết! Mà là xa cách Đức Chúa Trời vĩnh viễn, chiụ đau khổ trong hỏa ngục đời-đời.  Hậu qủa đó là do sự dại dột khước từ Chúa Giê-xu. Bạn có biết: Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng thế thành người, chiụ chết trên Thập tự giá- để đền tội thay cho tất cả mọi người, và Ngài đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 “ Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời, ai không chiụ tin Ta thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”Chết về phần thể xác đã đành, vì đời người ai cũng có một lần phải chết. Nhưng chết về linh hồn mới là đáng sợ, vì nguyên nhân mà linh hồn chết là do quyết định khước từ sự đền tội thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình, và chối  bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời để thờ vô số thần khác!

       Hoa-Kỳ đã có một liên minh không kích, để “giúp cho ISIS” gặt hái giống ác mà họ đã gieo. Xác nằm la liệt trên những lộ trình đi thực hiện điều ác. Nhiều xác chết đã không còn nguyên vẹn, nằm ngổn ngang, bị tan nát vì sự giận dữ của bom đạn. Giống ISIS gieo ra thật là “tốt”, nên phải chấp nhận bỏ mạng với con số không chừng mực. Nhưng chắc-chắn chưa xứng đáng với mong muốn của kẻ ác đâu. Đừng lo! Họ sẽ bị đền tội tiếp tục, và thây của những kẻ theo họ sẽ nằm la liệt khắp nơi trên thế giới.  Đức Chúa Trời Công bình vẫn đang cầm quyền tể trị tối cao, và những kẻ giết người vô tội sẽ phải bị trả giá trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Chính sự công bình của Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta thấy: chẳng có một kẻ nào tra tay giết người mà lại có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mà cũng chẳng có kẻ nào giết người mà không sa lưới pháp luật của con người. Mà cũng chẳng có ai khước từ niềm tin nơi Chúa Giê-xu-giết chết linh hồn mình ngay trong đời này, mà lại hy vọng đời sau có mặt trong thiên đàng, thoát khỏi sự phán xét!