Don’t say I did not expect that from

699 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Don’t say I did not expect that from

Great Depression has occurred to many countries when deal with America’s economic crisis. That’s why America has influenced to many countries in many fields. Many people say” I can not imagine the degradation is so big like that”. That’s correct. You can say so.

   Actually, financial crisis is not important than moral crisis. Because at appointed time, Jesus Christ will return as he said. At that day the unbelievers will not able to say I did not expect that and they will be shocked and frightened. Because the rapture has occurred to Jesus’ believers.

 Supposedly, you are unbelievers but yard faced with that tribulation days , you cannot say I do not expected that! Why? Because Gospel has proclaimed in all over the world. So you should decide to accept Jesus Christ as your Savior now.Because is within your reach now. In the Bible  II Peter3:10 Jesus says ” But the day of the Lord will come like  a thief. The heavens will disappear with a roar; the elements will be destroyed you fire, and everything in it will be laid bare.”

 Before Jesus return, there are many antiChrist has been raised by Satan through out the world . Many people has believed in them and sold their souls and bodies to them. More than two thousands years ago Jesus has warned to the world know; it is written in Bible Matthew 24:24: ” For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect-if that were possible.” What do you think when you decide to give your souls to fault saviors whose names are not written in the Book of Life in heaven. But you have denied Jesus who is the Lord from heaven . He is the Lord’s incarnation, self sacrificed, died on the cross for your sin. You should reconsider about   this.  

Do you believe man has soul. Yes you do; that why you look for the future after this life through all religions’ practices. According to you, where is soul come from? And if you fail not believing in Christ who can hold your soul when you die? It’s pity that some who live beyond 100 but before they die they still do not understand why they have to die and after that where my soul will be! If one cannot know who created them then can not know the value their precious souls. But he who the origin and value of their body and soul, then they accept Christ as their Savior and worship God. Please listen to the word of God in Bible say in Genesis 2:7 ” the Lord God formed  the man from the dead of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living thing.”
 This is why the men die and the body be buried in the earth and the soul comes back to who created them. The bible says,”and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it”   

 Do you know the gospel is God’s word has been shared mby the means of media to this world? And do you know God sent many missionaries  have gone everywhere to share the urgent calling of God? The last trumpets has been almost blown. Everyone who has been astray from heaven eternal life now please turn around and answer the loving call of Jesus Christ. In bible says in John 6:37 “All that the Father gives me will come to me; and whoever comes to me I will never drive away                        
   Please come to Jesus Christ today!

 

Servant  Elijah Nghiem ( Nghiêm hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

742 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng Nói Tôi Không Ngờ

       Khủng hoảng kinh tế tại Hoa-Kỳ đã kéo theo vô số các quốc gia trên thế giới “tuột dốc.”  Thế mới biết là Hoa-kỳ có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện- trên vô số quốc gia hiện nay. Có nhiều người nói: “tôi không ngờ sự suy thoái bị lún sâu như thế”! Đúng. Bạn cũng có thể nói như vậy.

      Nhưng xét ra, khủng hoảng về kinh tế, không thể so sánh với tình trạng  khủng khoảng về niềm tin! Vì đến một thời điểm nhất định nào đó, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trên đất như lời Ngài đã phán. Lúc ấy, tất cả mọi người “xa cách” Chúa Giê-xu sẽ sững sờ, lo sợ. Vì có hằng hà sa số người Tin Chúa Giê-xu đã được cất lên trên không trung gặp Chúa!

 Giả sử, nếu bạn là người không tin Chúa Giê-xu- mà phải đối diện trong ngày đại nạn đó, thì bạn không thể nói “ tôi không ngờ”! Tại sao? Vì Tin-lành đã và đang được nỗ lực truyền bá khắp đầu cùng đất. Cho nên, bạn có quyền quyết định ngay bây giờ. Vì thiên đàng luôn-luôn nằm trong tầm tay của chính bạn. Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 10 “ Song le, ngày của Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Bấy giờ từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả.”

Nhưng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì Sa-tan cũng đang dựng lên nhiều “đấng cứu thế giả ” ở rải rác khắp mọi nơi trên thế-giới, mà biết bao nhiêu người đã “nhẹ dạ cả tin”giao phó cả hồn lẫn xác cho họ. Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đã báo trước cho thế giới biết; được ghi lại trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ đoạn 24: 24 rằng: “ Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”. Bạn nghĩ gì khi quyết định gởi gấm linh hồn mình cho những người “ giả”; mà tên của họ đang nằm ngoài sách sự sống ở thiên đàng. Trong khi Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, tự nguyện hy sinh, chịu chết, đền tội thay cho bạn trên thập tự giá thì bạn lại khước từ Ngài? Bạn nên xem lại vấn đề này.

     Bạn có tin con người có linh hồn không? Chắc bạn tin; cho nên bạn mới tìm kiếm tương lai đời sau bằng đủ mọi hình thức mang tính tâm linh ở đời này. Nhưng theo bạn thì linh hồn từ đâu mà có? Và nếu niềm tin không đặt vào Chúa Giê-xu, thì ai bảo đảm linh hồn cho bạn lúc giã từ cõi đời? Thật đáng tiếc: Vì có người sống thọ cả trăm tuổi, mà đến khi gần trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa hiểu- là tại sao mình phải chết, và sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu! Nếu một người không biết mình do ai dựng nên, thì cũng chẳng hiểu về giá trị của linh hồn mình qúi đến mức độ như thế nào! Còn  người nào biết nguồn gốc cùng giá trị của thân thể và linh hồn, thì người đó đã tin nhận Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghe Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 2:7 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”.

    Chính vì lẽ đó, cho nên- sau khi con người tắt hơi thì phần bụi đất trở về bụi đất, còn phần linh hồn thì trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 12: 7 “ Bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó”.

      Bạn có biết rằng: Phúc Âm là Lời Đức Chúa Trời đang được truyền đi khẩn cấp trên mọi phương diện truyền thông của thế giới này không? Và bàn chân của những người Tin-lành đang ráo riết rao giảng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Chúa Trời đến tận “hang cùng ngỏ hẻm” tại vô số quốc gia ở trên thế giới này không? Hồi chuông cáo chung thế-giới tội lỗi này sắp đến lúc vang tiếng. Hỡi qúy vị là những người đang xa cách sự sống của thiên đàng, hãy quay lại với lời kêu gọi tha thiết đầy dẫy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với bạn. Trong Thánh Kinh sách Giăng 6: 37 Lời Chúa phán:“ Kẻ đến cùng Ta thì Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”.

Xin Bạn  Hãy Đến Với Chúa Giê-xu Ngay Hôm Nay!

 

 Servant Elijah Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Do not be near ghost but get far away from Satan

546 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Do not be near ghost but get far away from Satan

We often hear many questions to ask : Is there not a real ghost? Because every time there is anyone that is passed away, and people who’s living prepare for dead people a burial rites, many people call it a funeral ! So there is devil isn’t it, why no!  Because many people who believe that the dead becomes ghosts! Believe But that’s it, then no one person confirmed dead currently about-anyone knew he was a ghost, or demons, to give families peace of mind. Therefore, it is still half believe and half doubt! So, to understand this issues, we can not hear from person to another by oral tradition but to read the Word of God who is the Creator of mankind, to see if the devil does from dead people. For if, do not understand clearly it may impossible to know to prevent Satan’s attack and tries to rob the human soul. In the Bible, I Peter 5:8 God’s Word says: ” Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, watch about, seeking whom he may devour”. Thus , the devil is a rebel angel who is punished by God and became satan and not from the dead into. For the man is the man, the devil is the devil.

Perhaps we are not surprised to mention picture of python, or snake trying to catch bait. Then, swallowing the prey into its stomach. Then Satan has a number of step”unique ” likewise. But extremely sophisticated and incredibly sinister! Since python  or snake catch prey for the needs of its daily life, and it caught the animal, after the killing, then swallowed and when their prey disappeared in the fresh is considered complete; nothing to say. Then it continued with life as such catch prey. Because the survival instincts of animals are generally the same.

 

 For Satan, when he caught the man, it is not like catching a prey because of starvation as pythons and snakes. But because of extremely cruel nature and its sinister,  so it captures the human soul and destroy it to death. So it is widely dubbed  as “Death”.And physical life remaining days on earth  are as “slaves” by demonstrating the spiritual act, anonymous way to go against the teaching of God. Who died in the spirit is no longer recognize God as their Creator. So they can not put faith in God and worship Him. In the Bible, the book of Matthew 16:26, The Word of God says, “For what  is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what a man give in exchange for his soul?“Someone asked: what is the soul? The soul is the real life , is the true man, in the interim man and temporary life that every person living to wait for their expiration dates. Therefore, when Satan swallow a person then that person does not vanish like python snake swallowing its prey. Which means that his soul belongs to Satan. So his name is not in God’s Book of Life . Losing the presence of eternal life on paradise where the next life is. Word of God in the Bible says in John 3:16 “For God so love  the world that he gave his begotten Son (Jesus Christ), whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life.”

Some asked why the devil likes to catch souls? Please answer: Because it knows the human soul God gives is priceless. That people do not read  the Word of God shall never know the worth of souls, should disregard the soul! So when it rob the soul of someone, it also means that it has robbed complete all aspects of the human person, from the physical to the spiritual so that Satan can control them. Sometimes asked: devil good? People can make friend with him? Please reply: If the devil good, what could anyone refuse the house value has the entry of the devil? If people can make friends with the devil, and the devil who is in, where there are stupid ones to invite ” Mr. Or Mrs.” on making every effort to chase it out! Some people ask: Why ” he-she” has the right to back out  of the devil? Please answer: Besides God, no one has power over the devil out. Because people of the material world, no government in the world to the divine! But the form was nothing less than inviting big demons; set conditions for it’s all worth small demons. Yet others wonder: So what the Bible says about the devil? Bible book on John 8:44 God’s Word says: ” Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him within the speak a lie, he speak of his own, for he is a liar and the father of it.

 And the last question in this article are: How can avoid the intrusion the devil in your life? In the Bible, the book of James 4:7 God’s Word tells us: ” Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.”

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Đừng Gần Ma Nên Xa Quỉ

670 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Đừng  Gần Ma Nên Xa Quỉ

Chúng ta thường nghe nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi:  Có ma  thật không?

Vì mỗi lần có bất cứ  ai đó nằm xuống, và người sống chuẩn bị cho người chết nghi thức chôn cất, thì nhiều người gọi đó là đám ma! Vậy là phải chăng có ma chứ sao lại không có! Bởi nhiều người đã tin rằng, người chết thành ma mà! Nhưng tin thì tin thế thôi, còn ma thì chưa ai thấy. Vì chưa một người chết nào hiện về- xác nhận cho bất kỳ ai biết là mình đã thành ma, hay là qủi, để cho gia đình yên tâm.

 

 Chính vì thế, nên vẫn nửa tin nửa ngờ! Cho nên, để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta không thể nghe từ người này truyền khẩu qua người khác. Mà phải đọc Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người, để xem ma qủi có phải từ người chết mà ra không. Vì nếu, không hiểu tận tường, thì không thể biết, mà đề phòng sự xâm nhập của ma quỉ- là kẻ luôn tìm cách cướp linh hồn con người. Trong Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ 5: 8 Lời Chúa cho biết: “ Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Như vậy, ma quỉ là thiên sứ phản loạn, bị Thiên Chúa phạt thành ma quỉ, chứ không phải từ người chết mà thành. Vì người là người, ma quỉ là ma quỉ.

Chắc có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi đề cập đến hình ảnh con trăn, hay con rắn tìm cách bắt mồi. Sau đó, nuốt con mồi vào bụng nó. Thì Sa-tan cũng có một số bước“độc chiêu” tương tự như vậy. Nhưng cực kỳ tinh vi và nham hiểm không thể tưởng! Vì trăn hay rắn bắt mồi để giải quyết nhu cầu sự sống hàng ngày của nó, và con vật nó bắt được, sau khi làm chết, thì nuốt vào bụng, và khi con mồi tan biến trong thân thể thì coi như xong; không còn gì để nói. Sau đó, nó cứ tiếp tục với cuộc sống bắt mồi là như thế. Vì bản năng sinh tồn của loài vật nói chung là như vậy.

   

   Đối với Sa-tan, thì không phải là bắt con người làm mồi vì đói như trăn hay rắn. Nhưng vì bản tính cực kỳ độc ác và nham hiểm của nó, cho nên nó bắt linh hồn con người làm cho chết, vì thế nó được nhiều người đặt cho cái tên là “ tử thần”. Còn đời sống thân thể những ngày còn lại trên đất thì làm “nô lệ” bằng cách thể hiện những hành động tâm linh, mang  tính cách đi ngược lại sự dạy dỗ của Thiên Chúa.  Người bị chết về phần linh hồn, là người không còn nhận biết Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình. Cho nên không thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Có người hỏi: Linh hồn là gì? Linh hồn là sự sống thật, là con người thật, nằm trong con người tạm và sự sống tạm- mà mỗi người đang sống để chờ ngày hết hạn. Chính vì lẽ đó, khi mà Sa-tan “nuốt” một người, thì người đó không tan biến như con trăn-rắn nuốt con mồi. Mà có nghĩa là linh hồn người ấy đã thuộc về nó. Cho nên, tên người ấy không có trong sách sự sống của Thiên Chúa.  Mất sự hiện diện trong thiên đàng đời-đời nơi đời sau! Lời Thiên Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 3: 16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời.”

Có người lại hỏi: Tại sao ma quỉ lại thích bắt linh hổn người ta? Xin trả lời: Vì nó biết linh hồn con người Thiên Chúa ban cho là vô giá. Mà người không đọc Lời Thiên Chúa thì không hề biết giá trị của linh hồn, nên coi rẻ linh hồn! Cho nên khi nó cướp được linh hồn của ai, thì cũng  có nghĩa là nó đã cướp trọn vẹn  mọi phương diện của con người đó, từ thuộc thể đến tâm linh để nó điều khiển. Có người lại hỏi: Ma quỉ có tốt không? Con người  có thể làm bạn với nó không? Xin trả lời: Nếu ma quỉ tốt, thì đâu có ai từ chối những căn nhà giá trị đã có sự  xâm nhập của ma quỉ? Nếu con người có thể làm bạn với ma quỉ, thì những người bị ma quỉ nhập, người thân đâu có dại gì đi mời “thầy hay bà” về làm đủ mọi cách để đuổi nó ra! Lại có người hỏi: Tại sao “thầy-bà” lại có quyền trên ma quỉ? Xin trả lời: Ngoài Thiên Chúa, chẳng ai có quyền trên ma qủi hết. Vì con người thuộc thế giới vật chất, không thể cầm quyền trên thế giới thần linh! Nhưng hình thức ấy chẳng qua là mời quỉ lớn đến; đặt điều kiện để nó trị quỉ nhỏ có thế thôi. Có người lại thắc mắc: Thế thì Thánh kinh nói gì về ma quỉ? Thánh Kinh sách Giăng 8:44 Lời Chúa cho biết: “Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối.”