Secret Life of Peace

268 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng – Đạo

Đề tài

Secret Life of Peace

In the Bible, the Gospel of John 3:12 Word of God says: ” If I have told you earthly things, and ye believe not , how shall ye believe , if I tell you of heavenly things? ” This is the truth. Yet in today’s world, many people ignore the word of God. So who rejected God; souls fall into perishability is not less.

 

 We should know that: Globally, most countries are yearning for peace. All people are wished earn their living sufficiently. But peace is gone! Instead, the wars and famine is raging! Someone said: ” Wanting peace prepare for war is necessary. If so, then why there is peace? As if preparing for war do not expect a peace, but be prepared to wait on the outbreak of war.

If people do not like to ask: How to keep peace maintain more! But ask: Why is there war? Assuming your car is damaged, you do not ask: when can the car is better? But you should ask: what cause the car damaged? Because if you find the cause of the failure, you will have hope. Otherwise, the situation will be worsen.

When Jesus was on earth, He said prophecy about the world wars was a Bible recorded in Mark 13:8 ” For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginning of sorrows. What Jesus said was fulfilled. Countless nations now lack food, but weapons are indispensable. And natural disasters are already taking action everywhere, attacking human life. First World War and Second aroma  gunpowder has presented,  the Third World War is preparing for its throne!

 

 

People have been fed up of war. All religion s are trying to pray for peace. But increasingly yearning for peace, war,the intensity increased. Since the current war are present in all religions! Someone asked: When will the war end? Please answer: When is the judgment of God present then there is no more war. There is people who disappointed in this life, wants the last day of the world ended so he can die.But they do not understand: Physical is dead but not soul! The souls live eternally, waiting for the judgement day of God. In the Bible book of Revelation 20:12 the Word of God says: ” And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his shall be.” And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the book s, according to their works.”

Suppose you do not too worried about the peace of the world. As the world awaits for its passing day! But the soul of each person is not over but it will remain eternally. So; you do cling to the world. But let’s embrace the life of the soul,by putting faith in Jesus and worshipping God. Because of the war and all the suffering in the world, comes from causes: People reject the love of God.

There is one certain thing is : No one has the right to change the decision of God in this sinful would! Because in the Bible book II Peter3:7 the Word of God says, ” But the heavens and the earth, which are now, by the same world are kept in store, reserved unto fire against the day of judgement and perdition of ungodly men.” But you can change God’s decision on the issue of your soul. 

Because the soul is saved or dead eternally is depend by your own decisions. When a person believes in Jesus, the sin is forgiven, the soul is saved, the name is written in The Book of Life for eternal life in heaven. When a person believe in Jesus he is belongings  of God. He is indwelling in him and giving him peace; so he can live in  this disturbing world. The Word of God says in the Bible book of John 14:27 ” Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world give, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” Trust Jesus to be true peace in your soul. For He dwells in the souls who believe in Him.

 

 
   

 Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiem Ha Loc)

 

 

 

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Bí Quyết Sống Bình An

302 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng- Đạo

Đề – Tài

 

Bí Quyết Sống Bình An

       Trong Thánh Kinh sách Tin-Lành Giăng 3: 12 Lời Thiên Chúa phán: “ Ví bằng Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi Ta nói với các ngươi những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được!” Đây là Chân-lý. Thế mà trên thế giới hiện nay, không ít người đang làm ngơ trước Lời phán của Thiên Chúa. Cho nên người khước từ Thiên Chúa; linh hồn sa vào sự hư mất đời-đời không phải là ít.

     

 Chúng ta nên biết rằng: Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đang khao khát hòa-bình. Mọi dân tộc đang ước mong no cơm ấm áo. Nhưng hòa bình không còn nữa! Thay vào đó thì giặc giã và nạn đói đang hoành hành dữ dội! Có người nói rằng: “Muốn hòa-bình thì phải chuẩn bị chiến tranh.” Nếu như thế thì hòa bình sao có được? Vì nếu đã chuẩn bị chiến tranh thì đừng hy vọng có  hòa-bình, nhưng hãy sẵn sàng chờ ngày chiến tranh bùng nổ.

    Nếu thế con người đừng hỏi: Làm sao để có hòa-bình nữa! Nhưng hãy hỏi: Tại sao lại có chiến tranh? Giả sử chiếc xe của bạn bị hư, thì bạn đừng hỏi: chừng nào thì xe được tốt? Nhưng bạn hãy hỏi: Nguyên nhân nào khiến xe hư hỏng” Vì nếu bạn tìm ra nguyên nhân hư hỏng thì bạn sẽ có hy vọng. Còn nếu không thì tình trạng sẽ xấu hơn.

     Khi Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài đã phán Lời tiên tri về một thế giới giặc giã được Thánh Kinh ghi lại trong sách Mác 13:8 “ Vì dân này sẽ dấy lện nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi.” Lời Chúa Giê-xu phán đã ứng nghiệm. Vô số quốc gia hiện nay thiếu ăn, nhưng không thể thiếu vũ khí. Còn thiên tai thì đã nhập cuộc ở khắp mọi nơi, hãm áp đời sống con người. Thế chiến thứ nhất và thứ hai chưa phai mùi thuốc súng, thì thế chiến thứ ba chuẩn bị để lên ngôi!

   

 Con người đã ngán ngẫm chiến tranh. Mọi tôn giáo đang ra sức cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng càng khao khát hòa bình, thì cường độ chiến tranh lại gia tăng. Vì hiện nay chiến tranh đang hiện diện trong cả tôn giáo! Có người hỏi: Khi nào thì hết chiến tranh? Xin trả lời: Khi nào đến ngày phán xét của Đức Chúa Trời thì chiến tranh không còn nữa. Có người thất vọng trong cuộc sống này, muốn tận thế đến để chết cho hết chuyện! Nhưng họ không hiểu rằng: Thể xác chết; nhưng linh hồn có chết đâu! Linh hồn phải sống đời-đời để chờ ngày phán xét của của Đức Chúa Trời. Trong Thánh kinh sách Khải Huyền 22: 12 Lời Chúa cho biết: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn cả nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

     Thiết tưởng bạn đừng qúa lo cho sự hòa bình của thế giới. Vì thế giới đang chờ ngày qua đi! Nhưng linh hồn mỗi người  không qua, mà nó sẽ còn lại đời-đời. Cho nên; bạn đừng nắm níu thế giới. Nhưng hãy nắm lấy sự sống của linh hồn, bằng cách đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chiến tranh và mọi sự đau khổ trên thế giới, đều xuất phát từ nguyên nhân: Con người khước từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

     Có một điều chắc-chắn đó là: Sẽ không ai có quyền thay đổi sự quyết định của Thiên Chúa về một thế giới tội lỗi này! Vì trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3: 7 Lời Chúa phán: “ Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ thiêu đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.”Nhưng bạn  thay đổi được quyết định của Thiên Chúa về vấn đề linh hồn của bạn. Vì linh hồn sống hay là chết là do sự quyết định của chính bạn. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên được ghi trong sách sự sống đời-đời nơi thiên đàng. Người tin Chúa Giê-xu là người thuộc về thiên Chúa. Ngài ngự trong lòng người tin và ban cho người sự bình an; để sống trong thế giới bất an này. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giăng14: 27 “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Hãy tin Chúa Giê-xu để được sự bình an thật trong tâm hồn mình. Vì Ngài ngự trong linh hồn người tin Ngài.

 Servant  Elijah  Nghiem  ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Secret Of Getting Blessing

252 views

 

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

 

Secret Of Getting Blessing 

It is the hope of the future presidential candidate. Many rumors like this: There are two very good candidate, if elected, they will take action to “save the country” or “receiving countries,” who know! But are unhesitatingly around on forums across the states,  praised their “rescue” plan in future is somewhat? But considering that bank how these candidates have enough money to cover for a great nation like the United States- is rolling downhill now, so how can they save it. United-States country was in recession at an alarming rate. Need to rescue is necessary.

 

 

 

 But the key to solving this problem is not “money” as is, but to call upon God to bless the nation! Countless people are waiting for a new president. What hope is there in him? In spite of every President has influence on the state of every other nation differently . But the result of all the aspects and the prosperity of the country where the president is not due to his giving, but it is due to the blessings of God from the hearts of people to Him. In the Bible, Psalm 33:12  “Blessed is the nation whose God is the Lord and the people whom he had chosen for his own inheritance.” Over the hundreds of years of the nation’s founding, the United-States residents should answer this crucial question: The country is a world superpower, the rich and civilized country that no one can compare, it’s due to the efforts of the president or the blessing of God?

Let us not forget that one of the former leaders had “won” -when they decided to abolish a prayer in schools. Since then, have so many school shootings happened, and you know how many innocent students had to lie down! Supposed to save for this failure, the leaders of the American should know that: Consequences abolition prayer in schools is a wrong decision.  It needs to restore that foundation as before. But not! They find out how to stop this, all the other ways to hold up. But as against the less- the more broken; come to more serious things. In the Bible, Psalm 127:1 Word of God says, “Except the Lord build the house, they labour  in vain that build it: except the Lord keeps the city, the watchman wake but in vain.”

Through the Bible, some questions to ask: How many people do not worship God in this American Country, it may impede the blessing of God? The answer: Yes. It was a failure for the country. But because God loves, He is always waiting for them show their thankfulness and returning to worship the Lord so the soul is saved. Then they asked: But people who worship other gods still ample wealth is explained how? Bible in the book of Matthew 5: 45 Word of God said: “That ye maybe the children of your father that is in heaven : for he make his sun to rise on the evil and on the good and send rain on the just and on the unjust.” if someones in the situation of ample wealth but do not worship God, they must understand that: He is patiently waiting for them to learn to be thankful, they should not pride and arrogance; and consider themselves or the idol is the center of all the success, that is dangerous. In the Bible, the book Deuteronomy 8: 17 Word of God said, “And thou say in thy heart my power and the might of mine hand had gotten me this wealth.” There is a very real fear, needs to be said on that is: 1 / Now there are many people who consider this material life, is worth more than the worship of God. Thay believer Gosd as only need to have, then giving up on Sundays to expect to get rich. But not to worry about that. Please keep all the money you earn on Sunday and left the worship of God then see how much you get and then you wait to see that amount sufficient to cover your health on some day or not! This has happened to countless people. Some people have died when very young age! This situation must be God’s punishment? Please reply: Surely not. For he is God of love. But it’s the loss of a blessing from God.

2 / The unbelievers are afraid to believe in God. Because believers have come to worship Sunday, while other religions do not? Do not forget that Sunday is the day that God blessed them. Therefore health and money you earn in six days, it belongs to you, you are happy to live in happiness, but it does not belong to await illness cover hospital or tribulation and other strikes. In the life of a person would have to undergo many unforeseen twists, but religions can not save people. The rock gods thanks to human always helps. And after a long time rejected God, you’re not smart enough to realize that? You do not forget that: No one loves us more than God love us. Nobody can save us, but He Himself.

Servant   Elijah  Nghiem ( Nghiem Ha Loc)

 

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Bí Quyết Nhận Phước

260 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Bí Quyết Nhận Phước

     Người ta đang hy vọng những ứng viên Tổng thống tương lai. Nhiều người đồn rằng: Có hai vị giỏi lắm, nếu đắc cử, họ sẽ ra tay để “cứu nước” hay là “nhận nước” thì không biết! Nhưng đang thao thao bất tuyệt vòng quanh trên các diễn đàn khắp các tiểu bang để biểu dương  cái kế hoạch“ cứu nguy” của mình trong tương lai là gì đó. Nhưng xét ra thì ngân hàng của những ứng viên này làm sao đủ để trang trải cho một quốc gia vĩ đại như Hoa-Kỳ khi xuống dốc đâu mà hy vọng họ cứu! Đất nước Hoa-Kỳ đang ở trong tình trạng suy thoái đến mức báo động. Cần phải cứu nguy là điều cần thiết. Nhưng chìa khoá để giải quyết vấn nạn này không phải “ tiền” là được, mà phải kêu cầu Thiên Chúa ban phước cho quốc gia!

 

 

 Vô số người  đang trông chờ vào một tân Tổng thống. Có hy vọng gì ở các ông ấy? Đành rằng mỗi Tổng thống có ảnh hưởng về tình trạng quốc gia mỗi khác. Nhưng kết qủa của tất cả mọi phương diện và sự phồn thịnh của quốc gia không phải do nơi Tổng thống ban cho, mà là do sự chúc phước của Thiên Chúa từ nơi tấm lòng của người dân đối với Ngài. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 33 : 12 Lời Thiên Chúa phán “ Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay.” Trải qua mấy trăm năm lập quốc, người dân Hoa-Kỳ phải trả lời được câu hỏi tối quan trọng này: Quốc gia này là một siêu cường thế giới, sự giàu có và văn minh không quốc gia nào bằng,  đó là do nỗ lực của các tổng thống hay là sự chúc phước của Thiên Chúa?

Chúng ta đừng quên rằng: Một số người lãnh đạo trước đây đã “thắng” -khi họ quyết định bãi bỏ lời cầu nguyện trong các trường học.  Kể từ đó đến nay, đã có  biết bao nhiêu vụ nổ súng trong trường học xảy ra, và có biết bao nhiêu học sinh vô tội đã nằm xuống! Đáng lý ra để cứu nguy cho sự thất bại này, các nhà lãnh đạo Hoa-kỳ phải biết rằng: Hậu quả bãi bỏ lời cầu nguyện trong các trường học là một quyết định sai lầm- cần phải khôi phục lại nền tảng ấy như cũ. Nhưng không! Họ tìm hết cách này để ngăn chận, hết cách kia để chống đỡ. Nhưng càng chống, càng đỡ-càng đổ vỡ- đi đến chỗ sự việc lại nghiêm trọng hơn. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 127: 1  Lời Chúa phán: “ Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức-Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công”.

Qua câu Thánh Kinh này, có người thắc mắc hỏi: Có biết bao nhiêu người không thờ Thiên Chúa ở trong quốc gia Hoa-Kỳ này, điều đó có làm ngăn trở sự chúc phước của Thiên Chúa không? Câu trả lời: Có. Đó là sự thất bại cho quốc gia này. Nhưng vì Thiên Chúa yêu thương, Ngài luôn chờ đợi những người ấy biết ơn Ngài mà quay trở về để linh hồn được cứu. Rồi họ hỏi tiếp: Nhưng cuộc sống những người thờ thần khác vẫn giàu có dự dật thì giải thích làm sao? Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 5: 45 Lời Thiên Chúa phán: “ Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” . Nếu ai ở trong hoàn cảnh giàu có và dư dật nhưng không tôn thờ Thiên Chúa thì phải hiểu rằng: Ngài đang kiên nhẫn chờ  đợi những người  ấy tìm hiểu để biết ơn  Ngài, chứ không phải tự cao và kiêu ngạo; xem mình, hay các thần tượng là trung tâm của mọi sự thành công là nguy hiểm.  Trong Thánh Kinh sách Phục Truyền  8 : 17 Lời Thiên Chúa phán “ Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này.”

Có một sự thật vô cùng sợ hãi, cần phải được nói lên đó là:1/  Hiện nay có nhiều người coi vật chất đời này, qúi hơn sự Thờ Phượng Chúa. Nên chỉ cần tin Chúa cho có, sau đó bỏ luôn ngày Chúa nhật để mong làm giàu. Nhưng bạn cứ yên tâm đi. Hãy ghi tất cả số tiền mình kiếm được trong ngày Chúa Nhật mà bỏ thờ phượng Chúa xem được bao nhiêu, rồi bạn chờ xem số tiền đó có đủ để trang trải cho sức khỏe của bạn vào một ngày nào đó không! Điều này đã xảy ra với vô số người. Có người đã chết khi tuổi còn rất trẻ! Tình trạng này có phải bị Chúa phạt không? Xin trả lời: Chắc-chắn không phải. Vì Ngài là Chúa yêu thương. Nhưng do mất sự chúc phước từ nơi Đức Chúa Trời.

2/ Những người chưa tin Chúa thì sợ tin Chúa. Vì tin Chúa phải đi thờ phượng Chúa Nhật, còn các tôn giáo khác thì không? Bạn đừng quên rằng: Chúa Nhật là ngày mà Thiên Chúa chúc phước cho. Chính vì lẽ đó sức khỏe và tiền bạc bạn kiếm được trong 6 ngày, nó thuộc về chính bạn, bạn vui vẻ để sống trong hạnh phúc, chứ nó không thuộc về bệnh tật để chờ ngày trang trải cho bệnh viện hay những hoạn nạn khác ập đến. Trong cuộc đời của một người sẽ phải trải qua nhiều khúc quanh không biết trước, nhưng tôn giáo không thể cứu con người. Các thần bằng đất đá luôn nhờ vào con người giúp. Vậy chẳng lẽ qua một thời gian quá dài khước từ Chúa, bạn chưa đủ sáng suốt để nhận ra điều đó chăng? Bạn đừng quên rằng: Không ai yêu chúng ta bằng Thiên Chúa. Cũng chẳng ai có thể cứu chúng ta, mà duy nhất chỉ có chính Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem  ( Nghiem Ha Loc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

Dân Tộc Việt-Nam Cần Gì

494 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Dân Tộc Việt-Nam Cần Gì

      Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 33: 3 rằng “ Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho,Ta sẽ tỏ cho ngươi những chuyện lớn và khó là những chuyện ngươi chưa từng biết”. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hãy Trả Lại Cho Nhau

482 views

 Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Hãy Trả Lại cho Nhau

     Cả thế giới đang xôn xao về sự việc: Giặc Tàu “lên cơn” hung hăng, chiếm lãnh thổ và lãnh hải của một số quốc gia, trong đó có cả Việt-Nam. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Về Đâu Sau Khi Chết

649 views

Công Bố Phúc Âm

Đề tài

Về Đâu Sau Khi Chết

       Đó là đề tài, và cũng là câu hỏi mà nhiều người có nhiều cách để trả lời theo sự hiểu biết về niềm tin của tôn giáo mình. Vì tôn giáo là nền tảng chắc-chắn, để mỗi người tin dựa vào đó để tin rằng: Mình là người có sự hy vọng chắc-chắn nhất. Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

536 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Ơn Trên Ban Xuống Hay Dưới Ban Lên

         Khi nói về loạn sắc, thì hình như người bị loại bệnh này không thể nhận diện được một số màu thực của một vật. Cũng vậy, có một loại bệnh thuộc về phương diện tâm linh, không biết phải gọi như thế nào cho đúng. Có thể nào; đây là loại bệnh được tạm gọi là loạn ơn không? Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Chương Trình Mừng Chúa Phục Sinh

464 views

Sun Mar-27-2016

Hội Thánh-Tình Yêu Không Biên Giới
5810 Wall Triana Highway, Madison, Alabama 35758
Mục Sư Nghiêm Hà Lộc (Elijah)

Posted in Video, Video Bài Giảng | Tagged | Leave a comment

Người Tin Chúa Phải Biết

709 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

 Người Tin Chúa Phải Biết

    Tôi nghĩ rằng: Rất có thể ai đó; sau khi đọc đề tài của bài viết này, có lẽ sẽ đem đến cho người đọc nó- một sự thắc mắc. Cho nên ai bắt gặp đề tài này chắc cũng muốn đọc ngay, để biết nội dung của bài viết có gì quan trọng. Biết đâu lại có vấn đề nào đó trong nội dung- có liên quan đến mình chăng! Đọc Tiếp →

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment