Phải Công Bố Chân Lý

2,912 views

Công Bố Phúc Âm

Đề-tài 

Phải Công Bố Chân Lý

            Trích trong một cuốn sách có viết: Bạn có thấy là sự dối gạt hiện đang được phô bày trước mắt chúng ta như một dòng suối bất tận đang phá hoại đạo đức không? Daniel Webster (1782 – 1852) đã tiên đoán điều này khi ông nói : “ Nếu Chân lý không được truyền bá thì sự sai lạc sẽ thế chỗ.” Nếu  Đức Chúa Trời và Lời Ngài không được rao giảng và tiếp nhận; thì công việc của ma qủy và ma qủy sẽ chiếm ưu thế. Nếu Phúc âm không đến từ thôn xóm thì những trang báo đồi trụy sẽ đến. Nếu quyền năng của Phúc âm không được cảm nhận khắp chiều dài và chiều rộng của đất, …thì sự đồi trụy và tối tăm sẽ ngự trị.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.