Quyết Tới Đích

2,858 views

Công Bố Phúc Âm

Kinh Thánh : II Ti-Mô-Thê 4 : 1-8

” Hãy giảng Đaọ cố khuyên , bất luận gặp thời hay không gặp thời  , hãy đem lòng rất nhịn nhục ,mà bẻ trách nài khuyên , sửa trị , cứ dãy dỗ chẳng thôi “  (  II Timôthê 4 : 2  )

Đề Tài

Quyết Tới Đích

Câu Chuyện : Một người của Đức Chúa Trời trong Thế-Kỷ 20 .

         Sudar signh là một người Ấn độ. Ngoài ông ra, không ai biết ông đã cực khổ đến mức nào trong những năm  thầm lặng hầu việc Chúa. Khi gặp ông, người ta hỏi- ông chỉ nói: Tôi đã có nhiều lần không có thực phẩm, đi vào rừng kiếm trái cây hoang ăn cho đỡ đói.

This entry was posted in Đức Tin, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.