Tái Sanh Không Phải Đầu Thai

1,605 views

Công Bố Phúc Âm

 Đề Tài

Tái Sanh Không Phải Đầu Thai

Kính thưa qúy vị  

            Trong bất kỳ tôn giáo nào? Hình như con người đều tự thấy sự thấp kém; và không hoàn hảo của mình. Nhiều người tự cảm biết mình có tội, nên cảm thấy  tinh thần nặng nề, tìm nhiều cách để bớt tội, xóa tội, hầu cho đời sống được nhẹ nhàng. Chính vì lẽ đó nên trong mỗi tôn giáo, người ta tự đề ra một số phương cách nào đó thật lý tưởng, phù hợp với tâm lý; để cho con người nắm níu như một sợi dây cứu sinh, rồi chuyên cần  học hỏi, làm theo, để mong ước đạt đến đỉnh cao của cuộc sống trong đời này và kèo dài cả đời sau nũa. Nhưng làm bằng cách nào cho đúng, cho hiệu nghiệm? Người đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời thì chẳng có cách nào khác, vì chính Ngài là Đấng cầm tất cả mọi quyền bính trong tay. Cho nên chính Ngài là Đấng tha tội và tái sanh những người đã đặt niềm tin vào chính Ngài! Mà nghĩa của từ “tái sanh” trong Thánh Kinh không phải là luân hồi hay chuyển kiếp như sự dạy dỗ ở trong tôn giáo. Nó cũng không có nghĩa là sau khi con người đã chết được đầu thai và sanh trở lại một lần nữa bao giờ. Vậy nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi như sau: Con người nên tin theo lời dạy của Đức Chúa Trời, hay tin theo lời dạy của tôn giáo?

         Cũng có người thơ ngây diễn nghĩa từ tái sanh để giúp cho một người khác dễ hiểu một cách khá vui đó là: họ bảo, con người được tái sanh, cũng giống như những đồ dùng đã hư đem tái sinh để làm ra cái khác vậy mà! Nếu con người mà tái sanh theo cách của đồ vật thì đâu còn gọi là con người nữa. Thôi để tránh khỏi lầm lẫn, đề nghị mình nên gọi đồ vật là “tái chế ” để dễ hiểu.

         Trong giáo lý của một số tôn giáo có nói đến tái sanh. Nhưng Thánh Kinh nói đến tái sanh không giống như giáo lý của các tôn giáo . Vì tái sanh theo nghĩa của Thánh Kinh là một sự việc xảy ra cho người đang sống, chứ không phải người đã chết. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:1 -5  có ghi lại lời đối thoại giữa Chúa Giêxu và Nicôđem như sau: “Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.   Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”  

         Theo như ngôn ngữ và ý tưởng của loài người, thì giáo sư Nicôđem hiểu rằng: Tái sanh có nghĩa là phải trở vào trong bụng mẹ rồi sanh ra một lần thứ hai! Nhưng  theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì tái sanh  không phải là trở vào lòng mẹ mà sanh ra lần nữa. Nhưng nhờ nước và  quyền năng Thánh Linh mà sanh. Điều này không phải dễ hiểu. Vì làm sao loài người mà có thể tự đoán để hiểu biết được việc làm của của Đức Chúa Trời trong việc biến đổi con người trở nên mới bởi quyền năng vô hạn lượng của Đức Chúa Trời.

            Ni-cô-đem là một giáo sư lỗi lạc thời bấy giờ. Ông nghe Chúa Giê-xu nói, Chính ông cũng không sao hiểu được điều lạ lùng ấy. Chúa Giêxu phán tiếp trong Thánh Kinh sách Giăng 3:7 như sau:  “ Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.  Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

     Đức Thánh Linh được ví như gió. “ gió muốn thổi đâu thì thổi “ Có nghĩa là công việc của Đức Thánh Linh tái sanh người tin Chúa như thế nào thì không ai hiểu được.“ Nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, và cũng không biết đi đâu. “Người được tái sanh cũng không thể biết là Đức Thánh Linh sẽ làm cách nào, và sẽ hành động trên con người họ ra làm sao, nhưng họ sẽ nhận ra quyền năng của Đức Thánh Linh trên đời sống của họ. Họ không thích sống theo cách con người cũ nữa. Họ thích từ bỏ những ý riêng mà làm theo ý Chúa. Cho nên từ  hành động, lời nói, việc làm, cách cư xử, và tất cả những phương diện liên quan khác trên đời sống, mà con người họ tự thể hiện một cách tự nhiên, gây ngạc nhiên cho nhiều người đã từng quen biết, và đem sự thương mến đối với những người chưa từng biết qua. Điều đó con người không thể thực hiện cho nhau, hay là nhờ tôn giáo thực hiện cho con người, mà phải nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh thực hiện.

         Để định nghĩa cho sự tái sanh, Tấn Sĩ Aj Gadon gọi là: “ sự truyền đạt thần tánh của Đức Chúa Trời cho người ta, bởi ơn vận hành của Đức Thánh Linh, và Lời của Kinh thánh.“Cũng có người gọi tái sanh là: “tác dụng của Đức Thánh Linh đổi tội nhân ra người mới, giống như hình trạng của Đức Chúa Trời”. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 5:17 Lời Chúa Giê-xu phán: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.“ Như cái khởi điểm của sự sống thuộc thể, được gọi là sự sanh ra thể nào. Thì cái khởi điểm của sự sống thuộc linh, cũng được gọi là sự sanh ra thể ấy. Sự tái sanh của con cái Đức Chúa Trời chỉ xảy ra  bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi.

         Cũng có thể  gọi sự tái sanh, là việc Đức Chúa Trời đổi tâm tánh của một tội nhân ra mới. Tái tạo sự khuynh hướng của lòng, đến nỗi nó không còn khuynh hướng về tội lỗi và ích kỷ nữa, bèn là khuynh hướng về Đức Chúa Trời và đi theo thánh ý của Ngài. Nói đại khái, là sự đổi mới này liên hệ đến cả bản ngã của con người, tức là quan hệ với lý trí, tình cảm và ý chí của người được đổi mới, và được giải thích sau đây:

       Thứ Nhất: Lý trí được linh quang mới soi sáng  để hiểu được lẽ thật là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

        Thứ Hai: Tình cảm là được ban cho tình yêu thương mới để biết yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến đồng loại.

         Thứ Ba: Ý chí là ý dục thánh khiết, năng lực siêu nhiên, để ăn ở theo đời sống mới. Kết cuộc là lòng được tẩy sạch, lương tâm được yên ổn, và cả tâm linh, tâm hồn cùng thân thể, đều được đầy dẫy đức tin, bình an vui-vẻ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 14:17 Lời Chúa dạy: “ Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” Kinh Thánh gọi sự biến động lớn này là tái sanh. Chúa Giêxu phán với Ni-cô-đem trong Thánh Kinh sách Giăng 3:3 rằng:  “ Nếu  chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”  Ý nghĩa của hai chữ “tái sanh” chẳng phải là Đức Chúa Trời sửa đổi bản tánh cũ, hoặc cảm hóa lòng cũ. Hoặc bồi bổ lại con người cũ. Bèn là Đức Chúa Trời sanh lại người đó, tái tạo nhân cách người bằng cách, đem chính sự sống của Ngài mà truyền đạt vào người tin, để người đó trở nên mới. Tất cả những công trình của Đức Thánh Linh thực hiện bởi quyền năng Ngài trong khi người đó đang sống. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 5:17 Lời Chúa phán: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.“

        Nếu giả sử, một người có đầu óc tính toán. Muốn lên thiên đàng bằng cách tin nhận Chúa cho có hình thức, thì  người đó sẽ không thấy được nước Đức Chúa Trời đâu! Nhưng người đó phải thấy được tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời là vấn đề trước hết. Sau đó phải biết rằng: mình đang ở trong sự chết, mình cần phải được sự tha tội qua sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách giải quyết duy nhất cho bất kỳ ai muốn sạch tội với Đức Chúa Trời là phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giêxu, là Đấng đã hy sinh cho chính mình trên cây thập tự giá, để  đền tội thay cho mình, với một tấm lòng chân thành thì người đó sẽ đượctha tội, được tái sanh, được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Trong Thánh Kinh sách Ga-la-ti 4 : 6 Lời Chúa cho biết: “ Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.”

         Đây không phải là nguyên tắc dành riêng cho một số người tin Chúa. Mà bất kỳ ai muốn lên thiên đàng cũng phải thế, dù chức vụ và địa vị xã hội, hay trong tôn giáo có cao đến đâu đi chăng nữa; mà khi trở về với Chúa Giê-xu thì cũng phải giải quyết những bước tuần tự như thế đối với Đức Chúa Trời. Điều đó xem ra qúa khó, vượt qúa khả năng của loài người đó chứ. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Mỗi người chúng ta chỉ đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu với tấm lòng chân thật, là mọi việc sẽ được diễn ra một cách vui vẻ và tràn đầy sự phước hạnh.

         Bạn nên hiểu cho rằng: bất kỳ điều gì thuộc về niềm tin, con người không thể dùng tiền bạc để mua chuộc, hay trao đổi, vì đó là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban tặng không cho chúng ta, chúng ta chỉ lãnh nhận bằng đức tin mà thôi. Một điều khẳng định cho chúng ta biết rằng: Đức Chúa Trời của những người tin là Đấng công bình. Cho nên không có một ai, khi đã tin Chúa Giê-xu mà muốn Đức Thánh Linh đổi mới mình, mà lại không nhận được điều đó. Chúng ta đừng quên rằng: Lòng mong muốn tất cả con cái Chúa được đổi mới nằm ở phía Đức Thánh Linh, Ngài luôn-luôn chờ đợi mọi người. Nhưng quyết định: muốn hay không muốn, hoặc có thực hiện được hay không là do sự quyết định ở mỗi người chúng ta. Trong Thánh Kính sách I Phi-e-rơ 1:4 Lời Chúa cho biết: “ Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,   và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.“

            Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho biết, người chưa tin Chúa là người chưa được tái sanh. Đang ở trong sự tối tăm đối với Lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 2:14 Lời Chúa cho biết: “ Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự  rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” Bởi vì những người không tin Chúa Giê-xu, thì không cótình yêu thương của Đức Chúa Trời, nên hay chống nghịch Đức Chúa Trời. cho nên Lời Chúa cho biết trong Thánh Kinh sách Rô-ma 8:7: “ vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.“

         Nếu  một người  không được tái sanh, thì dù có học cao hiểu rộng, và được người đời kính trọng và tôn kính lên đến bậc nào đi chăng nữa, thì đối với Đức Chúa Trời người ấy vẫn là đứa con của sự thạnh nộ. Trong Thánh kinh sách Ê-Phê-Sô 2:1-3 Lời Chúa phán: “ Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.” Bây giờ Chúng ta có quyền chọn lựa một trong hai điều kiện sau đây:

           Thứ Nhất: Là ăn năn thật lòng, tin  nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội, được cứu, được  tái sanh trong lúc còn đang sống. Do quyền năng của Đức Thánh Linh, để được sự sống một cuộc sống hoàn toàn mới trong đời này, và cũng là để hưởng sự sung sướng và phước hạnh đời-đời nơi đời sau. 

           Thứ Hai: Chối bỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đeo đuổi một triết lý hư không, để rồi linh hồn phải chết mất ngay trong đời này, và sau khi trút hơi thở cuối cùng, phải chịu khổ hình đời-đời nơi đời sau. Đó là điều chắc-chắn thưa bạn. Vì Chân lý Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã bày tỏ một cách rõ ràng, không bao giờ thay đổi thưa bạn! Bạn có biết rằng: Người chưa tin Chúa Giê-xu thì bị thiệt thòi vì tâm linh không hướng về Đức Chúa Trời, nên không được đọc Lời Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 1:11 cho chúng ta biết rằng: “ Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.” Có nghĩa là về phần cây cỏ, thì cây nào, thuộc giống nào thì sanh ra cây đó, mang hạt giống đó; chứ không sanh ra lộn xộn. Còn về phần con người; thì lại còn phải  rõ ràng hơn nữa. Trong Thánh Kinh sách Sáng thế ký 1:27 Lời Đức Chúa Trời Phán: “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất.“  Vậy cho nên qua Lời Chúa, chúng ta hiểu một cách tận tường là: Đức Chúa Trời không phán bảo con người phải đầu thai chuyển kiếp cho nó đầy dẫy đất bao giờ! Mà là sanh sản một cách bình thường, do sự chúc phước từ nơi Đức Chúa Trời.

        Có người lại bảo rằng: “ Khi người ta chết rồi, người thiện thì sẽ  sanh laị làm người. Kẻ ác sanh lại làm súc vật.“ Nhưng nếu được hỏi: Giả sử người thiện được đầu thai mà lại do người ác sanh ra, vậy thì  người thiện đó có thiện được nữa không? Hay là vừa ác vừa thiện? Hay là lại trở thành một dòng dõi ác? Còn nếu tiếp tục được hỏi: vậy thì người thiện được đầu thai qua người ác, thì liệu người thiện và người ác có sống chung với nhau được không? Nếu trả lời được thì ai sẽ ác, rồi ai sẽ thiện? Vậy, nếu đem những sự lý luận khôi hài này mà tra xem Kinh Thánh thì Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma: “Hết thảy mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”  Như vậy thì trong tương lai gần đây, thế giới này sẽ chẳng còn người nữa, mà thay vào đó là toàn súc vật hay sao? Một điều tối quan trọng nữa đó là: Giả sử nếu người làm ác chết đi, đầu thai thành con gà, hay con heo thì thật là quá nguy hiểm. Vì người ta thường cúng cho các thần là heo, rồi cúng cho ông bà hay các thần có cả gà nữa. Mà nếu cúng phải con gà hay con heo do người ác đầu thai, vậy sau khi cúng, các thần, hay ông bà nhận lấy vật cúng đó thì đâu còn trở thành thiện được nữa phải không, hay là thế nào? Đây là một chuỗi vòng lẩn quẩn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ đi, vì tôi muốn giúp bạn một cách thành thật. Tôi khuyên bạn hãy bỏ tất cả những điều vô lý đó mà trở về với Đức Chúa Trời, qua niềm tin nơi sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bạn chẳng phải làm gì cả. Vì bạn đã có tất cả.

         Thời gian vừa qua, chúng ta có nghe tin, trâu bò tự nhiên phát đủ mọi loại bệnh. Nhất là ở bên Anh-Quốc bò phát bệnh điên phải thiêu hủy cả hàng triệu con. Vậy thì có ai dám nghĩ đến số bò này là do người ác đầu thai qúa nhiều không? Nếu cứ theo cái thuyết này, thuyết nọ thì lấy đâu còn người trên đất? Hơn nữa  trong ngày phán xét thì Đức Chúa Trời phán xét loài người chứ không phán xét loài thú đâu, mà lại nói kỳ lạ như thế? Vì con người là con người, con thú là con thú. Dù có như thế nào đi chăng nữa con người  cũng do chính Đức Chúa Trời dựng nên có hình ảnh giống như Ngài, có linh hồn, có ý chí. Làm sao có thể linh hồn là người mà thân thể là thú được? Nếu Đức Chúa Trời không quyết định cho ai phải đổi từ giống này qua giống khác, thì đây chỉ là chuyện vui, chuyện cười cho ra nước mắt thôi!

         Ngày nay, có nhiều nhóm Thời Đại Mới, Thần Bí Đông Phương và những người tin vào huyền bí công bố rằng: Sự đầu thai về niềm tin cho rằng: Linh hồn của một tạo vật có thể hoá thân vào một tạo vật khác, hay con người khác sau khi chết. Họ bảo rằng niềm tin của họ và Cơ Đốc Giáo hoàn toàn phù hợp với nhau. Họ trưng dẫn trong Thánh Kinh sách Tin Lành Luca 1:16 nói về  thiên sứ báo tin cho Xa-cha-ri biết rằng: Vợ ông sẽ sanh một con trai, và con trai đó sẽ mang “tâm thần” quyền phép của Tiên Tri Ê-li với nội dung như sau: “Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng Cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.”

        Trong câu Thánh Kinh này Chúa phán rằng: Sẽ có một người được sanh ra tên là Giăng Báp-tít, người sẽ đến trong “tâm thần” của Ê-Li. Chữ “tâm thần” có nhiều nghĩa. Nhưng trong thượng hạ văn của câu Thánh Kinh này thì từ “tâm thần“tượng trưng cho nhân cách. Có nghĩa là Giăng Báp-Tít đến trong nhân cách hay cá tính tương tự như Ê-li. Chứ không phải Ê-Li đầu thai vào Giăng. Vì họ muốn đi ra ngoài lời dạy của Đức Chúa Trời, nên họ không có nền tảng vững chắc để duy trì sự sai lầncủa họ. Nếu họ đầu phục Đức Chúa Trời, thì họ sẽ có  sự sáng suốt để thấy được Lẽ thật trong Thánh Kinh. Cho nên họ  không biết rằng: Ông Giăng  Báp-Tít đã thẳng thắn phủ nhận việc ông là Ê-li được chép trong Kinh thánh sách Tin Lành Giăng  1:19 “ Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải.”

        Chỉ có đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sau khi đó được Ngài tái sanh khi còn đang sống, thì mới thực sự có nền tảng để hy vọng. Chứ còn sau khi đã chết, đừng hy vọng đầu thai ở kiếp khác làm chi cho mệt mỏi. Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài đã dạy cho biết một cách rõ ràng, và Chúa Cứu Thế Giê-xu  đã thẳng thắn bác bỏ  việc con người có thể sanh lại lần thứ hai từ trong lòng mẹ. Trong Thánh kinh sách Giăng 3: 3 Lời Chúa cho biết: “ Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”Đó là câu trả lời rõ ràng nhất có tính phán quyết để sửa sai cho tất cả những người đi ngoài Chân lý của Đức Chúa Trời, mà tôi muốn lập lại cho quý vị để được rõ.

        Thuyết đầu thai hoàn toàn trái ngược với Lời dạy của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Kinh Thánh dạy: sau cái chết con người  được phục sinh chứ không phải đầu thai. Sự chết là điều phải xảy ra, và chỉ chết có một lần. Trong Kinh Thánh sách Hê-bơ-rơ 9:27 Lời Đức Chúa Trời phán: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Sau khi chết của bất kỳ ai đó, sẽ có một ngày Chúa cho sống lại để chiụ phán xét, và mọi sự sẽ được bày tỏ một cách công bình, công khai cho mỗi người, tùy theo đời sống của mình như thế nào, khi còn sống trên đất, có tin Chúa Giê-xu hay là không?

         Trong Thánh kinh sách Lu-ca 23 :33 Lời Chúa Giê-xu phán: “ Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!   Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”

         Đức Chúa Giê-xu phán rất rõ với người ăn cướp sắp bị tử hình trên thập tự; muốn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu thì Ngài phán một cách rất là rõ ràng đó là: “ Quả thật ta phán cùng ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” Chứ Ngài không hề phán: Ngay hôm nay ngươi sẽ được đầu thai tại Ba-ra-đi, hay là trên đất bao giờ đâu?Quý vị hãy thật sự sáng suốt, và phải thật là khôn ngoan, để lo cho linh hồn của mình. Tôi muốn hỏi quý vị lần cuối cùng trong bài này đó là: Quý vị quyết định nghe Lời Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên quý vị, để được sự sống đời-đời trên thiên đàng, hay là quý vị  nghe theo lời bất kỳ ai đó; để phải đau khổ đời-đời nơi hỏa ngục đời sau?Cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho quý vị để nhìn thấy sự sáng là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thoát ra. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

    

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.