Tìm Hiểu Lại Từ Đầu

2,872 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Tìm Hiểu  Lại Từ Đầu

         Mặc dù công cuộc rao truyền danh Chúa vẫn được tiếp tục từ người này đến người khác, từ ngày nọ qua ngày kia. Nhưng cũng còn qúa nhiều người không hiểu được sự thật về chương trình cứu chuộc vĩ đại của Chúa Cứu Thế Giê-xu có liên hệ đến  chính mình.

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.