Thừa Nước Đục Thả Câu

2,492 views

Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Thừa Nước Đục Thả Câu

Quý vị quí mến.

        Trong Thánh Kinh sách  Lu-ca 21:8  Đức Chúa Giê-xu đã phán trước rằng: “Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.”        Trên thế giới, ngoài những cá nhân giả mạo xưng mình là đấng cứu thế. Cũng có những tổ chức của con người thành lập ra, truyền bá những điều trái ngược với Thánh Kinh, gây mất linh hồn cho vô số  người.

        Phong trào Thời Đại Mới  là một nhóm người, và họ được tổ chức bằng cách liên kết điện tử với nhau. Cùng làm việc, để tạo ảnh hưởng trên thế giới trong mọi lãnh vực của cuộc sống, với một thế giới quan phương Đông. Nhiều người theo phong trào này có dính líu đến tà thuật, và các nghi thức thần bí Đông Phương. Thế giới quan Thời đại mới, hoàn toàn đối nghịch với  Cơ-Đốc giáo. Triết lý thời đại mới hầu như không khác gì so với triết  lý thần bí tổng quát.

        Nhìn chung, Thời đại mới tin rằng: Chúa Giê-xu không phải là Đấng Christ. Họ bảo rằng: Ngài là một phương tiện của con người, mà trong đó “ Đấng Christ vũ trụ “cư ngụ.”  Họ cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là cái vỏ bọc con người, và Đấng Christ là một nguồn vũ trụ phi vị cách. Trong thuật ngữ của phong trào Thời Đại Mới. Họ nói một cách sai lạc rằng:  Đức Chúa Giê-xu Christ là một trong nhiều những hóa thân “có tinh thần Christ.” Các hóa thân khác của Christ gồm có: Ma-hô-mết, Phật Thích ca, Kishna, Gandhi. Mục tiêu cuối cùng của những người Thời Đại Mới là làm sao đạt tới tinh thần của Đấng Christ, hoặc tự nhận họ chính là Christ. Họ cho rằng Giê-xu Christ chỉ là một người chỉ đường, để giúp cho con người tìm kiếm tinh thần của Christ cho chính mình. Và họ bảo rằng: Chúa Giê-xu thể nào, thì con người theo Thời Đại Mới cũng sẽ trở nên thể ấy.

       Thảm họa tại San Diego cùng với tà giáo Cổng trời, bắt đầu khiến một số người nhận ra rằng: vài niềm tin nào đó của Thời Đại mới rất nguy hiểm. Những vụ tự sát tập thể đã chứng minh rằng, không có sự sống trong phong trào này. Những người theo thuyết Thời Đại Mới hiện nay đang tập trung vào các phương tiện truyền thông công cộng để truyền bá thông điệp của họ.

        Trước khi làm sáng tỏ sự việc này, hầu cứu thoát những người đã vô tình bị thuyết của phong trào thời đại mới dẫn dụ. Trước hết, chúng ta phải dùng lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 5: 37 “ Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.“ Trong Thánh Kinh sách ITi-mô-thê 4:1 Lời Chúa cũng phán: “ Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.“

          Qua một số những triết lý của phong trào thời đại mới, chúng ta đã có thể khẳng định rằng: Con người không thể biết gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu không đọc Thánh kinh. Vì Thánh Kinh là lời mặc khải về Chân Lý Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Sở dĩ con người biết được Chúa Cứu Thế Giê-xu là do Ngài mặc khải những điều đó cho con người. Nếu Ngài không mặc khải, thì chẳng ai biết gì về Ngài cả. Nếu ai đó cố tình tạo ra sự hiểu biết, mà không nhờ vào sự mặc khải  của Đức Chúa Trời, thì chắc-chắn, người đó đang bị sự lừa dối  của Sa-tan, kẻ chuyên tìm cách để đi ngược lại Chân lý của Đức Chúa Trời, hầu truyền sự sai lạc cho con người. Trong Thánh     Kinh sách II Ti-mô-thê 3 : 16 Lời Chúa phán: “ Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,  hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.“ Nhưng nếu con người đứng ra ngoài Thánh Kinh mà nói về Đức Chúa Trời, có nghĩa là đã chống lại Thánh Kinh. Giả sử   nếu người đó có biết  về Thánh Kinh đi nữa, thì cũng sẽ trở thành người không biết gì về Đấng đang ở trong Thánh Kinh để mà nói.

        Không ai có thể tự khám phá về Đức Chúa Trời, nếu Ngài không khải thị cho chúng ta hiểu về chính Ngài. Sa-tan đang làm việc tích cực qua một số con người. Nhưng xem ra thì Sa-tan đâu có thể làm hại gì cho Đức Chúa Trời, mà chỉ tội nghiệp cho những người nhẹ dạ cả tin dễ sa vào bẫy rập của ma quỷ khiến linh hồn phải hư mất. Còn về phần ma quỷ, không thể nào xóa bỏ được Lời của Đức Chúa Trời đã chép trong bốn tác phẩm Thánh Sử được gọi là bốn sách Phúc Âm. Trong bốn tác phẩm vô giá nằm trong Thánh kinh, Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng: Ngài là Đấng Mết-si-a, là con Đức Chúa Trời  thành người. Đấng đã đến thế gian này với thân xác loài người, để thực thi chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất, chính là Đức Chúa Trời thành người. Cho nên không thể nào lẫn lộn, để trở thành  ngang hàng với các bậc lãnh đạo của bất kỳ tôn giáo nào.

          Sự phục sinh của Chúa Giê-xu từ mồ mả, đã làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Cho nên chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, vì con người sau khi chết không thể phục sinh. Vì  những chi tiết cực kỳ quan trọng, được tổng  hợp lại, tạo nên một bằng chứng vô cùng diệu kỳ và lạ lùng.

           Sự giáng sinh- chịu chết- phục sinh- thăng thiên. Và lời hứa về sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu do chính Ngài đã phán, là một chuỗi dữ kiện lịch sử, đã và đang ứng nghiệm. Và sẽ hoàn toàn được ứng nghiệm, để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Ngài trên đất này. Dù Sa-tan có mưu mô xảo quyệt đến đâu, nó cũng không thể nào đồng hóa  Ngài với một số  bậc lãnh đạo tôn giáo, hoặc  bất kỳ một vĩ nhân nào đó trong thế giới tối tăm này.

         Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, đã giáng thế thành một con người có xác thịt thật, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chính Ngài là Đấng vô tội, vì lẽ đó mà Ngài mới đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Đức Chúa Trời để chịu chết, mà chuộc tội cho hết thảy chúng ta. Sẽ không có một bậc lãnh đạo tôn giáo nào giống như Ngài. Ngài  có một cuộc sống đạo đức toàn hảo, và là người duy nhất trong lịch sử nhân loại qua mọi thời đại đã đắc thắng sự chết.

         Tất cả những gì Ngài phán, đều đã ứng nghiệm một cách đáng sợ, vượt quá sự hiểu biết của con người. Sự phục sinh của Ngài trong mồ mả sau khi chết ba ngày, đã chứng minh Ngài là Đấng duy nhất đã đắc thắng sự chết, và chính những lời phán của Ngài sau đây, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những gì thời đại mới phổ biến là điều không thể tin được.

      1/ Trong Thánh Kinh sách Giăng 10: 30 Chúa Giê-xu phán:  “Ta với Cha là một.” Có nghĩa là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu với Đức Chúa Trời là một, chứ không phải Chúa Giê-xu là một với bất kỳ một vị lãnh đạo tôn giáo nào.

      2 / Trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 6 Lời Chúa phán: “  Vậy, Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”  Ngài khẳng định bằng lời phán của Ngài để cho mọi người biết rằng: Ngài là con Đức Chúa Trời, đã trở thành một con người có xác thịt thật trên đất này, và Ngài là con đường duy nhất để dẫn con người đến với Đức Chúa Trời qua sự  đền tội thay cho con người trên thập tự giá, để chuộc tội cho con người.

          Đây là một Chân lý không hề thay đổi củan Đức Chúa Trời. Nếu không bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu là  Đấng yêu thương đã đến thế gian này để cứu con người bằng cách hy sinh vô điều kiện trên cây thập tự. Và Nếu Ngài không phục sinh sau khi chết, để đem sự sống vĩnh cửu của Ngài hiệp lại với sự sống của những người đặt lòng tin vào Ngài mà dẫn họ  đến với Đức Chúa Trời. Thì ai có thể biết đường để đến với Đức Chúa Trời? Trong Thánh Kinh sách  Giăng 11 : 25  “ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.  Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? ”

         Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Một Chúa Cứu Thế  Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Đã  chịu chết cho toàn thể nhân loại. Chỉ có một mình Ngài là Đấng đã chiến thắng tử thần và phục sinh từ mồ mả. Chỉ duy nhất Ngài là Đấng sống đời-đời, để ban sự sống đó cho người tin. Ngài là con đường duy nhất được mở từ sự  chết của chính Ngài. Trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ  10:20 Lời Chúa cho biết: “ Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.” Chỉ có một mình Ngài làm tất cả mọi sự.  Thì chắc-chắn Ngài cũng không bao giờ nhường hay là chia sẻ sự vinh hiển cho bất kỳ ai! Đó là điều chắc-chắn mà Ngài đã phán một cách quả quyết trong Thánh Kinh sách Tiên Tri  Ê-sai 42:8  “ Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”

         Trong sách Tiên-Tri Ê-sai  48: 11 Lời Chúa phán: “  Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.” Phong trào thời đại mới giải thích thế nào, khi mà lời phán của Đức Chúa Trời đã khẳng định như thế.

         3 /  Trước khi thăng thiên về Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán với các  Sứ đồ và môn đồ của Ngài về mục đích của sự ra đi này, được ghi  lại trong Thánh KIinh sách Ma-thi-ơ 14 : 1 “ Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.  Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

         Chắc có người thắc mắc hỏi rằng: Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu  thăng thiên về trời, thì những  người đã tin Ngài ở lại với ai? Vâng,  Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài được Thánh Kinh ghi lại trong sách Giăng 14:28 ” Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta.” Trong Thánh Kinh sách Gi 14:16 Chúa phán tiếp: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời-đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” 

       Một Đấng yên ủi khác ở với các ngươi đời-đời là ai? Ở bằng cách nào? Nếu không đọc Kinh Thánh và không tin nhận Đức Chúa Trời, người ta sẽ không có thể hiểu được sự mầu nhiệm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bày tỏ.

        Kể từ khi phục sinh, cho đến khi  thăng thiên về trời, giữa ban ngày, có hàng trăm người xem thấy Đức Chúa Giê-xu đã phán  dặn môn đồ những lời cuối cùng, được chép trong Thánh Kinh sách Công Vụ 1: 3 như sau:  “ Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

          Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.  Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.  Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

        Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, liền sau đó, các môn đồ nghe lời Chúa dặn, lên trên phòng cao để cầu nguyện chờ đợi điều Chúa đã hứa, sau 10 ngày,  Đức Thánh Linh đã từ trời giáng xuống và kể từ đó Hội Thánh đã được khai sinh, với quyền năng, dấu kỳ phép lạ được Thánh Kinh ghi lại trong sách Công vụ 2 : 1  “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.   2Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.   3Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.   4Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .“ Và các Sứ đồ của Chúa làm rất nhiều quyền năng phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ, dạn dĩ để giảng đạo ra khắp nơi cứu người.

       Hiện  nay Đạo Chúa đang lan tràn khắp thế giới như những dòng thác lũ cuồn cuộn, vang dậy từ thành thị đến nông thôn. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại, gây sửng sốt trong tất cả mọi tôn giáo.  Và ngày nay, những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn tiếp tụcgây sự ngạc nhiên cho thế giới. Đức Thánh Linh đã sai hàng-hàng lớp-lớp người, trong mọi lứa tuổi, có mặt khắp nơi để rao truyền Tin lànhquyền năng, hầu xóa tên của những người đang có ở dưới địa ngục, mà đem vào sổ sự sống đời-đời trên thiên đàng. Đức Thánh Linh vẫn đang cư trú trong lòng của người tin, và quyền năng phép lạ từ nơi Ngài vẫn còn đang thực hiện trên đất qua những người hầu việc Chúa. Trong Thánh kinh sách  ICô-rinh-tô  6:19 Lời Chúa cho biết: “ Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao.”

         Nhưng cũng có thể; có người thắc mắc hỏi rằng, trong Thánh Kinh có chỗ nào Đức Chúa Giê-xu cho biết, là  Ngài sẽ hóa thân vào một số bậc lãnh đạo tôn giáo nào không?

         Trả lời: Không có chỗ nào trong Thánh Kinh nói điều đó cả. Đó chỉ là những sự bịa đặt của con người, do Sa-tan chủ mưu, nó mang tính cách rất nguy hiểm, khiến cho người ta không còn nhận diện được đâu là sự sống của linh hồn để đặt niềm tin vào nữa.

       Chúng  ta thử nghĩ. Tại sao khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thăng thiên về trời, thì Đức Thánh Linh là Đấng quyền năng vô hạn lượng đã đến để tiếp tục ngự trị trong lòng người tin, và ban quyền năng cho họ để thực thi sứ mạng. Vậy thì Đức Chúa Trời lại hóa thân vào một số vị lãnh đạo tôn giáo không sống lại, không quyền năng chi hết- để làm gì? Trên màn ảnh truyền hình đang có những con người rao truyền sự lầm lạc đó. Thuyết của phong trào Thời  đại mới làm cho người ta hiểu lầm rằng: Không cần phải tin Chúa Giê-xu cũng được cứu. Vì thời đại mới bảo rằng, những vị lãnh đạo tôn giáo được Đức Chúa Trời hóa thân. Vậy thì chẳng lẽ họ là con người bất toàn, bất khiết, tội lỗi xấu xa, chết nay sống mai giống như loài hoa cỏ ngoài đồng, mà cũng trở thành Đức Chúa Trời sao? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán một cách rõ ràng: Trong Thánh Kinh sách Công-vụ  16:31 Lời Chúa phán: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” Chúa Giê-xu cũng phán trong Thánh Kinh sách Giăng  14:14 như sau “ Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” Có nghĩa là phải tin  đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, và phải nhân danh Ngài trong mọi  lời cầu xin.

        Không có sự mâu thuẫn trong lời phán của Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh là tiêu chuẩn mẫu mực, để cho mọi người học, hiểu và làm theo ý muốn của Ngài. Trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai 42: 8 Lời Chúa phán: “ Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm.” Cho nên chúng ta phải tin Lời Đức Chúa Trời, đừng nhẹ dạ cả tin mà nghe theo lời của con người bất toàn, bất khiết, bị Sa-tan lừa dối và dẫn dụ. Amen.

Servant   Elijah   Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.