3,061 views

Nên Theo Đạo Nào

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Nên Theo Đạo Nào

Trên thế giới hiện nay có qúa nhiều tôn giáo! Đa số- khi nói đến bất cứ tôn giáo nào thì người ta cũng gọi chung là đạo. Cho nên có người đã than phiền là: Nhiều đạo quá-không biết theo đạo nào cho đúng! Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn thật sự chọn cho mình một đạo để được sự sống đời sau nơi thiên đàng thì đâu có gì  gọi là khó!

 

 Chúng ta đừng quên rằng: Nếu Chúa Jesus chưa tái lâm trên đất để phán xét thế giới, thì tôn giáo sẽ còn “mọc” ra nhiều nữa. Nhưng giả sử hiện nay thế giới có cả triệu tôn giáo đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì khó cho người nào muốn tìm sự sống cho linh hồn mình.   Thánh Kinh  sách Ma-thi-ơ 7: 13 Lời Thiên Chúa đã dặn rằng: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

 

Qua Lời Thiên Chúa, thì tất cả mọi tôn giáo trên đất được gọi chung là cửa rộng và đường khoảng khoát. Sở dĩ được gọi là cửa rộng, vì con người muốn bày vẽ ra bất kỳ hình thức tâm linh như thế nào cũng đều cho là đạt tiêu chuẩn vào thiên đàng! Nhưng con người làm sao mà đạt được tiêu chuẩn Thiên Chúa đòi hỏi? Cuộc sống đời tạm này- con người chưa đạt được sự thành công về vật chất bao nhiêu, thì đã thấy hết đời rồi. Làm sao có thể  tin vào những hành động tâm linh đi ngược lạy ý muốn Thiên Chúa mà lại hy vọng thiên đàng sau khi chết là chuyện không bao giờ có thật! Mình phải hiểu rằng: Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình, Ngài biết con người bất toàn, hữu hạn không thể đạt tiêu chuẩn Thiên Chúa, nên Ngài đã giáng thế đền tội thay, con người chỉ đặt niềm tin vào sự chết thay của Ngài thì tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng.

Người tin Chúa Jesus được gọi là tin “Đạo” vì chính Ngài là Đạo. Cho nên Đạo Chúa được gọi là Đạo sự sống. Vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống không giống như giáo chủ của mọi tôn giáo chỉ là người; giống như mọi người khác đã chết. Chúa Jesus phán trong Thánh kinh sách Giăng 14: 6 “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, Chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

Có hàng triệu người Việt-Nam lầm lẫn cho rằng: Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão giáo..v…v  là đạo của người Việt, còn Tin lành là đạo của Mỹ. Nếu ai hiểu như thế thì rất là nguy hiểm! Tôi không biết hiện nay bạn đang theo tôn giáo nào. Nhưng nếu bạn muốn sau khi chết về trời, thì tin Thiên Chúa là Đạo, Đấng đang ngự ở trên trời. Còn nếu bạn muốn về trời sau khi chết , mà tin người ở dưới đất và thờ họ, thì dù bạn có làm lành lánh dữ, làm phước, chịu khổ, ăn chay, nằm đất cả đời cũng chẳng có gì để hy vọng.  Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36: “ Ai tin Chúa Jesus thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chịu tin Chúa Jesus thì kh6ng được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.

Khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jesus thì bạn sẽ trở thành Con của Thiên Chúa. Bạn được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Bạn có quyền hy vọng tuyệt đối nơi thiên đàng đời sau ngay trong đời này.  Vì tội bạn đã được Chúa tha, linh hồn đã được Chúa cứu, và tên bạn đã được ghi trong sách sự sống đời-đời nơi thiên đàng.

 

 Chúa Jesus là con đường sự sống duy nhất. Vì chẳng có giáo chủ nào trên đất mà giống như Ngài. Ngài phán “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Tin Chúa Jesus, và thờ phượng Đức Chúa Trời, con người có quyền sống trong sự bình an và hy vọng thật. Vì Chúa ở trong người tin Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)