Danh Xưng Cao Quý Nhất

2,039 views

Công Bố Phúc Âm

Tìm  Hiểu Về Danh Xưng

Đề Tài

Danh Xưng Cao Qúy Nhất

       Đức Giê-hô-va phán:“ Người  khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Giê-rê-mi 9:23.

Kính thưa quý vị.

     Có một số danh xưng rất cao qúi, được người ta đặt ra và biệt riêng để dành cho những qúy vị lãnh đạo của một số tôn-giáo. Chẳng hạn như : Vị đứng đầu Giáo-hội Phật-giáo là Đức Phật-Thích Ca. Vị đứng đầu của Khổng-giáo là Đức Khổng-Tử.  Vị đứng đầu của Giáo hội Công-giáo là Đức-Giáo-Hoàng. Dưới danh xưng  Đức Giáo-Hoàng, còn nhiều danh xưng khác nữa như: Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục, Đức Giám Mục, Đức Ông v…v. Còn bên Tây-tạng thì có Đức Lạt-Lai-Lạt-Ma. Người bình thường như mọi người khác, chẳng ai dám nhận danh xưng này, hoặc dùng những danh xưng đó để đặt tên cho mình, hay con cháu mình . Duy nhất, chỉ những  người  dấn thân cả đời vì tôn- giáo, trung thành với chiếc áo nhà tu, chiụ hy sinh gian khổ,và khi đã phải trải qua nhiều thứ bậc quy định trong sự sắp xếp của tổ chức tôn giáo rồi, mới  trở thành  người có danh xưng như vậy.

    Trong các danh xưng ở trần thế, xét ra, thì người ta chẳng còn có thể tìm danh xưng nào tốt hơn, cao qúi hơn, lại mang tính thiêng-liêng để thay thế cho  những danh xưng hiện nay. Sở dĩ những danh xưng kể trên làm cho  người ta tôn kính và suy phục, chỉ vì danh xưng có chữ đứng đầu là“ Đức”nó giống chữ đầu danh xưng của Đức-Chúa-Trời. Hay là chữ “Thượng” vì nó giống chữ đầu của danh xưng“Thượng-Đế.” Vì theo tự điển Việt-Nam, thì danh xưng Thượng-Đế là Ông Trời hay Đức Chúa Trời cũng là một. Bà Thanh-Hải đã tính toán rất khéo léo; khi đặt cho mình danh xưng là Thanh Hải Vô Thượng-Sư. Có nghĩa là không ai mang danh xưng mà có chữ đầu là Thượng-Lớn hơn bà cả. Cho nên được nhiều người tung hô, rồi truyền khẩu rằng: Đây là người của thượng-giới đã đến! Cho nên bà mắc tội “ phạm thượng”. Trong các danh xưng kể trên; thì công bình mà nói, có danh xưng Đức Giáo Hoàng là có vẻ trội hơn hết. Vì ngoài danh xưng đó, còn một danh xưng vĩ đại hơn; được người giáo-dân thường gọi đó là: Đức Thánh Cha! Danh xưng Đức Thánh Cha được mọi giáo dân Công-giáo trên thế giới cho là cao qúi và thiêng liêng nhất! Vì chẳng những nó giống chữ đầu và cả chữ cuối một danh xưng khác của Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Cha! Cho nên hầu hết người theo đạo Công-giáo lầm tưởng rằng: Đức Giáo Hoàng là người thay mặt Đức Chúa Trời! Vì thế, Giáo Hoàng ký bất kỳ quyết định gì về niềm tin, hay tuyên bố sự thay đổi nào trong giáo lý Thánh Kinh, thì người tín hữu cũng đều chăm chỉ nghe theo một cách triệt để. Bởi người ta nghĩ rằng: Giáo Hoàng nói cũng chính là Đức Chúa Trời phán! Chứ đâu có ai biết rõ sự quan trọng trong Thánh Kinh ở chỗ: “Đức Chúa Trời đâu có cho phép điều đó bao giờ.” Cho nên thật là tội nghiệp; khi có hàng tỷ người đang theo Chúa, mà chẳng biết tận tường Lời Chúa dạy ở chỗ này!

      Những  danh xưng ở trên khi nghe có chữ  Đức và chữ Thượng đứng đầu, thì người ta chẳng cần phải biết người đó là ai. Nhưng ai cũng biết chắc-chắn-đó là những bậc chân tu được kính nể trong tôn giáo. Có một điều mọi người cần hiểu đó là, những vị lãnh đạo tinh thần mang danh xưng có chữ Đức và chữ Thượng đứng đầu , hoàn toàn khác hẳn với danh xưng Đức-Chúa-Trời hay Thượng-Đế. Vì đã gọi là loài người thì dù sao cũng sẽ có ngày trở về cát bụi. Duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời, danh xưng Ngài vượt lên trên của sự tột đỉnh cao qúi. Danh trên hết mọi danh: Thiêng-liêng, kỳ-diệu, quyền năng và lạ lùng hơn bất kỳ danh xưng nào của con người trên hành tinh này. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Rô-ma 4 : 11 như sau:“ Chúa phán: Ta chỉ sự sống ta mà thề: Mọi đầu gối sẽ quì lạy ta. Mọi lưỡi sẽ thừa nhận Đức Chúa Trời.”Hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều nhơn danh Jêsus mà quì xuống.”Phi 2:10.

          Danh của Ngài chẳng phải do một tổ-chức, hay một tôn giáo đặt cho, cũng chẳng phải là trải qua tu-hành được phong mà có. Nhưng  danh Ngài tự có, vì Ngài là Đấng Tự-hữu và Hằng-hữu  “Xuất-ê-díp-tô-ký 3:14 : Đức Chúa Trời phán rằng:“Ta là Đấng Tự hữu Hằng hữu.”Đấng Tự hữu Hằng hữu cũng chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng chính là Thượng-Đế uy nghi cao cả theo sự hiểu biết trong văn hóa của người Việt-Nam. Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va cũng chính là Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời. Bạn hãy tìm hiểu về Đức Chúa Giê-xu, danh Ngài cao qúi trên hết mọi danh mà bạn đã biết đến. Bạn hãy tiếp nhận Ngài để bạn nhận được sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Và sau khi bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi, thì bạn sẽ không gọi Ngài là Thượng-Đế nữa. Vì danh xưng Thượng-Đế nằm ngoài Kinh Thánh, nhưng nằm trong văn hóa Việt-nam để chỉ về một đấng thiêng liêng cao cả ,quyền phép mà dân tộc Việt-nam tôn kính nhưng chưa từng biết đến. Cho nên sau khi bạn đã cầm quyển Kinh Thánh trong tay, bạn đã được dạy dỗ, thì bạn sẽ gọi Ngài là Đức Chúa Trời, và chính Ngài cũng là Cha về phần linh hồn của những người tin.

      Nếu bạn đọc những trang đầu tiên của Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký, thiết tưởng bạn phải sửng sốt và sợ hãi. Vì Lời Chúa nói lên quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời đó là : “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Trời đất” STK 1:1. Bạn có thấy có ai, hay thần nào dám công khai dám dành quyền tể trị về việc tạo dựng vũ trụ cho mình không? Không. Vì ngoài Ngài chẳng có một thần nào dám xưng mình là đấng sáng tạo ra nó. Duy chỉ có Lucifer là thần hầu cận Đức Chúa Trời, mang tính kiêu ngạo muốn lên mình bằng Đức Chúa Trờ, nên bị Ngài hình phạt thành qủy Sa-tan mà thôi! Nhưng có một điều quan trọng chúng ta cần để ý, đó là trong văn hóa dân gian người ta biết có một vị thần cao cả quyền phép tạo dựng nên vũ trụ. Nhưng rất tiếc họ không thể hiểu được vị thần cao cả đó là ai, nên cố tình đặt ra truyền thuyết này, truyền thuyết nọ, sau đó đưa hình ảnh của những con người, mà người ta cho là siêu phàm đứng vào trong những vị trí này! Cho nên hiện nay, con người đã bước vào thế kỷ thứ 21, thiết tưởng sự hiểu biết về Đấng Tạo-Hóa không còn bị che khuất để đi vào tình trạng lạc hậu nữa. Vì hiện nay Thánh-kinh đã có mặt trên toàn thế giới. Lời Chúa đã nằm trong tay của hàng tỷ người. Nhờ đó con người biết một cách chắc-chắn qua Lời phán của Ngài rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài chẳng còn thần nào khác.” Cũng chẳng có một con người nào, một thần nào có đủ thẩm quyền để làm những việc lớn lao, lạ lùng, diệu kỳ, và quyền năng như Ngài. Những qúy vị lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo, dù có danh xưng kèm theo chữ Đức và chữ Thượng đứng đầu trong danh xưng mình, cũng chỉ là loài người bất toàn, hữu hạn, do chính Đức Chúa Trời dựng nên, chứ đâu có ai đóng góp được gì vào trong sự tạo dựng vũ trụ này. Vì bất cứ một con người nào trên đất, có danh xưng cao qúi đến đâu, cũng là một tội nhân đáng thương trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

      Bây giờ tôi muốn xin phép để được hỏi bạn một câu hỏi: Bạn nhìn vào chính con người mà bạn đang sở hữu, bạn có tin là Đức Chúa Trời Chân thần dựng nên bạn không? Bạn có quyền trả lời có hoặc là không, vì bạn có quyền đó. Nhưng theo Thánh Kinh, Đức Chúa Trời khẳng định với bạn rằng, tất cả mọi con người có mặt trên thế giới này từ trước đến nay và về sau đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Lời Chúa cho biết trong sách Sáng-thế-ký 1:27 như sau. “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

       Nếu có người nào đó muốn phủ nhận chính  mình  không do  Đức Chúa Trời dựng nên, thì cũng chẳng còn cách nào khác hơn là phải thừa nhận  học thuyết của Darwin, con người từ con khỉ mà ra. Nhưng nếu mở Thánh Kinh, thì con khỉ cũng do chính Đức Chúa Trời tạo nên thì bạn nghĩ sao ? Lời Đức Chúa Trời phán rằng :“Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật côn trùng và thú rừng… “ STK 1 : 24. Thế thì ngoài học thuyết Darwin, con người còn nền tảng nào khác không ? Nếu kiêu ngạo mà bảo rằng, mình tự nhiên mà có, thế thì thử hỏi, tất cả mọi tài sản và vật chất hiện đang có trong nhà của bất kỳ ai đó, kể cả quần áo đang mặc che thân, có cái gì tự nhiên mà có không? Thế mà đến ngày hôm nay vẫn còn hàng tỷ người trên thế-giới chẳng cần tìm hiểu về Đức Chúa Trời  là đấng như thế nào !

     Trong Thánh Kinh  lời Chúa đã nhiều lần cho người tin theo Ngài hiểu được rằng, đại phước trong đời này và đời-đời nơi đời sau mà họ có được, ấy là sau khi tin nhận Chúa Giê-xu thì họ sẽ có sự sống đời-đời về phần linh hồn. Nhưng đối với  những người chưa chiụ quyết định tin Chúa, vì chưa nghe, chưa hiểu, thì Ngài cũng kiên nhẫn kêu gọi và chờ đợi. Còn  đối với  ai có tấm lòng chống trả, nhạo báng, hay nhất quyết từ chối, thì Ngài cũng cảnh cáo. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 :36 Lời Chúa phán “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời  ai không chiụ tin ta thì chẳng có sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.” Sở dĩ Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi người là vì  linh hồn con người là vô giá, do chính Ngài dựng nên, đến nỗi hơn cả tài sản vật chất của thế gian này góp lại. Lời Chúa cho biết“ Một linh hồn qúi hơn cả thế-gian này.”Bạn có biết điều đó không? Trong cuộc sống hiện tại của bạn, theo sự soi sáng của Thánh Kinh, tôi tin rằng chẳng có một vật chất nào bạn đang sở hữu mà nó qúi hơn linh hồn ở trong chính bạn.

      Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi: Có phải bạn đang hài lòng về bằng cấp của bạn, sau bao nhiêu năm đeo đuổi trong ghế nhà trường không? Vâng  qúi lắm. và có phải bạn đang có căn nhà trị giá hàng triệu dollars không? Nếu đúng như thế thì bạn là người may mắn, chúc mừng cho bạn, vì bạn đã khá thành công trên xứ người. Bạn đã có tên trong danh sách của những người tỷ phú tại Hoa-Kỳ rồi chứ? Vâng, mừng cho bạn, vì điều đó là hiếm có. Nhưng bạn đã có sự sống đời-đời ở trong chính bạn; và tên của bạn đã được ghi vào trong sách sự sống trên thiên đàng chưa? Đó  là nơi mà mọi người tin Chúa sẽ sống với Đức Chúa Trời ở đời sau trong cõi vĩnh hằng . Giả sử, nếu bạn là người  không tin Chúa Giê-xu thì chắc-chắn sẽ không có tên ở nơi phước hạnh đó, bạn nghĩ thế nào? Của cải và tài sản của bạn trị giá hàng tỷ-tỷ dollars so với thế gian là lớn đó, nhưng liệu nó có đổi được sự sống đời-đời cho linh hồn bạn, sau khi bạn trút hơi thở cuối cùng, mà linh hồn bạn vẫn nằm ngoài sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Lời Chúa cho biết, là linh hồn bạn  qúi hơn những điều bạn đang có. Bây giờ bạn nghĩ  sao? Sống trên thế-gian này khi thành công bạn sẽ có nhiều điều để khoe, đó là lẽ đương nhiên của người có cơ hội. Nhưng Đức Chúa Trời  khuyên bạn trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 9 : 23 “ Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Chúa Trời, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

      Trên thế-giới hiện nay đang có nhiều người chối bỏ Đấng tạo dựng nên mình. Nhưng tôi tin rằng bạn không thể có ở trong số vô cùng bất hạnh đó. Vì tôi nghĩ rằng, bạn không thể nào có can đảm để chống nghịch lại một người từng yêu thương bạn, lo lắng cho bạn, luôn-luôn sống chết với bạn. Vậy thì hơn thế nữa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tự nguyện phó sự sống mình vì bạn trên thập tự giá, bởi vì bạn là một tội nhân. Bạn có xa lạ với hình ảnh của Đấng Cứu Thế bị treo trên cây thập tự không? Bạn đừng nhẫn tâm bỏ qua hình ảnh độc nhất vô nhị đó! Trên thế giới này, hôm nay và mãi-mãi về sau sẽ chẳng có một ai ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đứng ra để cứu cuộc tội lỗi cho bạn. Và ngoài Đức Chúa Trời Chân thần hằng sống, cũng chẳng có vị thần nào khác, sống đời-đời như Đức Chúa Trời để cho bạn thờ cả .

      Chúa Cứu Thế Giê-xu  chết thay cho chính bạn, để cứu bạn khỏi sự khổ hình nơi hỏa ngục đời-đời trong thế giới đời sau, vậy mà  bạn chưa hề biết đến Ngài. Bạn có biết rằng, bạn đang sống trong một thế giới mà tất cả mọi thứ từ  nhỏ đến lớn; và cả con người của bạn cũng đều do Đức Chúa Trời dựng nên không? Bạn có biết rằng, không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là bạn đang cố tình giết chết linh hồn bạn, và bạn đang chất chứa ngày qua ngày sự khổ hình cho linh hồn bạn, hầu bạn phải hưởng nó trong thế giới đời sau không? Nhưng Đức Chúa Trời muốn cứu bạn thoát  khỏi vòng xiềng xích của tội lỗi, và sự đau khổ đời-đời nơi hỏa ngục, mà bạn không hề biết, đó là một sự kinh khiếp không thể diễn tả được- ở đằng sau hơi thở cuối cùng của một người không tin Chúa Giê-xu. Điều bất hạnh đó đang chờ đợi bạn ở phía trước. Chúa Giê-xu Christ chính là Đức Chúa Trời giáng thế thành người, Đấng Chân thần yêu thương đang dang tay chờ đợi để đón bạn, bạn hãy chọn. Tôi luôn-luôn cầu nguyện cho bạn, và hy vọng bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian đó là: đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, và thờ phượng Đức Chúa Trời Chân thần, cho đến khi gặp được Ngài, mặt đối mặt trong nước đời-đời nơi thiên đàng đời sau. Amen.

Servant  Elijah Nghiem

 

This entry was posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục. Bookmark the permalink.

Comments are closed.