3,155 views

Thông báo

Thông Báo

 Quý vị có thể vào thăm -thêm một website nữa, ở tại địa chỉ :  www.truyengiangphucam.com để biết thêm sự hoạt động về công việc Truyền bá Tin Lành của Vietnamese Global Missionary. Và cũng xin Qúy vị vui lòng giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Chúa ban phước cho Quý vị.

Xin Chân Thành Cảm Ơn

Servant  Elijah Nghiem