Life should be renew when New Year come

415 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề Tài

Life should be renew when New Year come

   The Vietnamese folk and proverb that says: ” happy come out from the door and sad is come from all folks.”

If a life of a person, when acknowledges that the life is too short, should have the life of joyfulness and happiness -including two aspects: physical and spiritual. Then that is a person who knows to possess a purpose and meaning of life which is short, dead, temporary, and inherit eternal life in the Kingdom of God in heaven.

     A meaningful life is not the hustle, looking for illicit wealth, or status and temporary fame. But know to complete  a duty to treat  between each other and with God. Since humans cannot isolate themselves in a world of diversity in which the more days the more civilized and progressive in all aspects. On the other hand, people also can not deliberately kept rejecting God as their Creators , while the Gospel is the Word of God has to be carried by all kinds of information on the planet. In the Bible , the book Matthew 24:14 the Word of God says, ” And this gospel of the Kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations,and then shall the end come.”

   People often spreading rumors about apocalypse. But through the Word of God, we know apocalypse is real! Then have you prepare for what your soul need for the end of the world coming, or what you have prepared for yourself for the expiration of your life? Could we talk about soul but when live on earth we deliberately rejecting God? If we are together, pose a question: Why God created man, but billions of people are not worship God? The answer is not hard! As like as; billions of people are smoking, but smokers have been warned that lung cancer will occur. Each year hundreds of thousands of lung cancer caused by smoking was gone. But smokers have said: Lung cancer caused by tobacco it only comes to those who died, but it does not come to those who are living! So until knew then the danger of tobacco to definitely leave it?

 People Who want to worship God, Their Creator are like that too. To understand why He had to die? But why death is not to exclude anyone? Who understand the effects of physical death lies in his own person a through way, then know returning to God – which received an everlasting life at afterlife in heaven. But the eternal life at afterlife only giving by everlasting Living God not by religion, or a certain reputation people who died. In the Bible book of John 3:16 the Word of God says, ” For God so loved the world that He gave His only Begotten Son that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life.” 

       Old year will pass New Year will come, billions of people take this opportunity to pray for the death grant her, help her, protect her cover. Even believe that they will they will save your soul! If the death do thing like that is extremely important for people to live, why they had to die? Was the dead in the cemetery or a glass box which again do things amazed that God can not do? In the Bible, Psalm 49: 17 Word of God teaches: ” For when he die he shall carry nothing away : his glory shall not descend after him.” Then there is nothing to cling to the living dead? This is an extremely painful truth and shame to those who have not rely on the guidance of the Word of God. For practical purposes of the trust issues, because besides God, no one who is man, that dare leave the promise- so that those who believe them in the future have peace of mind. But, they , themselves who have the last breath themselves. Then sudden gone forever! The only God is the living God promised to mankind in the Bible Jeremiah 33:3 ” Call onto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things, which thou know not.”

 

 This is the Word of the Living Christ in heaven. , and not of the deceased in the grave! So beginning this New Year , you make innovation by: Waiver of the dead, and countless forms of superstition, to spend money in vain. Instead , it is faith in the Living God. For He is the only one who is in power to govern the universe  the life , the death of each of our lives. 

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm – Hà- Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Năm Mới Nên Đổi Mới

396 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề-Tài

Năm Mới Nên Đổi Mới

    Ca dao tục ngữ Việt-Nam có câu: “ Vui từ trong cửa vui ra. Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về”. Nếu đời sống của một người, khi mà ý thức được cuộc đời này ngắn ngủi, nên cần có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc-kể cả hai phương diện: thuộc thể và tâm linh. Thì đó là người biết sở hữu mục đích và ý nghĩa sống của đời sống ngắn ngủi, để qua đời tạm, hưởng được sự sống bất diệt trong thế giới đời-đời nơi thiên đàng của Thiên Chúa.

  Một đời sống có ý nghĩa không phải là bon chen, tìm kiếm sự giàu có bất chính, hay địa vị và danh vọng nhất thời. Mà phải biết hoàn thành bổn phận về sự đối xử giữa mọi người với nhau và đối với Thiên Chúa. Vì con người không thể tự cô lập mình trong một thế giới đa dạng, càng ngày càng văn minh và tiến bộ về mọi phương diện. Mặt khác, con người cũng không thể cố tình cứ khước từ Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình, trong khi Phúc Âm là Lời của Thiên Chúa đã được truyền đi bằng đủ mọi loại thông tin trên địa cầu. Trong Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 24: 14 Lời Chúa phán: “ Tin lành này về Nước Đức Chúa Trời, sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

     Người ta thường tung tin đồn tận thế. Nhưng qua Lời Thiên Chúa, chúng ta biết tận thế là có thật. Vậy thì bạn đã chuẩn bị cho linh hồn mình điều gì khi tận thế đến, hay là bạn đã chuẩn bị cho mình điều gì khi hết hạn cuộc đời? Có thể nào, khi nói về chuẩn bị linh hồn để về bên kia gặp Thiên Chúa, mà khi còn sống ở dương thế cứ cố tình khước từ Ngài không? Nếu chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người, mà hàng tỷ người lại không thờ Thiên Chúa? Câu trả lời có khó gì đâu! Cũng giống như; hàng tỷ người đang hút thuốc lá, mà người hút thuốc lá đã được cảnh báo là sẽ ung thư phổi. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người ung thư phổi do hút thuốc đã ra đi. Nhưng có người hút thuốc đã nói: Ung thư phổi do thuốc lá, nó chỉ đến với những người chết rồi, chứ nó không đến với những người đang sống! Vậy thì chừng nào mới hiểu được sự nguy hiểm của thuốc lá để mà dứt khoát nó?

     Người muốn thờ Thiên Chúa là Đấng dựng nên mình cũng vậy. Phải hiểu được tại sao mình lại phải chết? Mà tại sao sự chết thì lại không loại trừ một ai? Ai hiểu được hậu qủa của sự chết thuộc thể nằm ở trong chính con người của mình một cách tường tận, thì mới biết quay về với Thiên Chúa- mà nhận sự sống đời sau ở thiên đàng. Nhưng sự sống đời sau chỉ có ở Thiên Chúa là Đấng sống đời-đời, không hề có ở trong tôn giáo, hoặc con người tiếng tăm nào đó đã chết. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 16 Lời Chúa dạy: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời-đời”.

      Năm cũ sẽ qua, Năm Mới sẽ đến, hàng tỷ người nhân cơ hội này để cầu xin người chết ban cho mình, giúp mình, bảo vệ che chở mình. Thậm chí còn tin rằng: họ sẽ cứu được linh hồn mình! Nếu người chết làm được những việc vô cùng quan trọng như thế cho người sống, thì tại sao họ lại phải chết? Chẳng lẽ những người chết nằm trong nghĩa địa hay là hòm bằng thủy tinh mà lại làm được những việc vô cùng kinh ngạc mà Thiên Chúa không thể làm? Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 149: 17 Lời Thiên Chúa dạy: “ Vì khi người chết chẳng đem gì đi được. Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu.” Vậy thì còn gì để người sống bám víu vào người chết? Đây là một sự thật vô cùng đau khổ và đáng tiếc cho ai không nhờ vào sự hướng dẫn của Lời Thiên Chúa. Vì trên thực tế của vấn đề niềm tin, thì ngoài Thiên Chúa, chưa có một ai là loài người, mà dám để lại lời hứa- hầu cho những người tin mình sau này bình an trong tâm hồn. Còn mình thì lại tắt thở, bất ngờ vĩnh viễn ra đi! Duy nhất chỉ có Thiên Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống đã hứa với loài người hữu hạn ở trong

 

  Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 33: 3 “ Hãy kêu cầu Ta. Ta sẽ trả lời cho, Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn, là những việc ngươi chưa từng biết.” Đây là Lời phán của Đấng Hằng Sống ở trên trời, chứ không phải của người đã chết trong mồ mả! Vậy, đầu Năm Mới này, Quý vị hãy đổi mới bằng cách: Khước từ người chết, và vô số hình thức mê tín dị đoan, tốn tiền vô ích. Thay vào đó, là đặt niềm tin vào Thiên Chúa Hằng Sống. Vì Ngài là Đấng đang cầm quyền cai quản vũ trụ-cùng sự sống, sự chết của mỗi cuộc đời  chúng ta.

Servant  Elijjah Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Mục Lục | Leave a comment

SURELY HOPE IN HEAVEN

306 views

 

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

SURELY HOPE IN HEAVEN
    

Konrad Adenauer , West Germany’s former Prime Minister said:  ” If Jesus Christ lives, then there is hope for the world. If not, then I do not see iota of hope to the end of horizon. Then he continued: ” I believe in the resurrection of Christ is one- of the event is the most obvious proof of history.”
   

 

 Greek philosophers as Socrates dying, the friend asked him: ” We will revive isn’t it?” He could only say: “I hope so.” In contrast, the night before, is the day the author and also explorer named Sir Walter Raleigh was headed, he wrote in his Bible as follows: ” From this earth, this grave, this dust – my God will call me from death to resurrection.”
    Yes. Because in the Bible book I Thessalonians 4:16: For the  Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the voice of the archangel, and with the trump of God; and the dead to Christ shall rise first.”  This is the truth of Christianity . So those who believe in Jesus will inherit a tremendous blessing, but those who follow the religion does not have to be.
   Now, we should pose a question: What people in all religions hope for whom after their death? If they put their faith in religion founders whom do not rise again, how can they have resurrection afterlife? Jesus said to the believers in the Bible book of John 14:19: ” I live, ye shall live also.”
  You should understand that Jesus is God himself who became man; has risen exactly as foretold by Him. And He ascended into heaven in the witness of countless people. And now He who dwells in heaven. Thus, the hope of eternal life after death connection of Christ’s believers is certainly new platform that none of the religions can deny. So you want to receive the afterlife in this life is not? Put faith in Jesus Christ – then immediately your sins are forgiven, the soul is saved. And the name is written right into heaven.
 Who do not  believeJesus also expressed the desire for heaven afterlife is undeniable . But to reject Jesus Christ in this life ; then how can there be resurrection after death. Despite the fact that every religion teaches people about the future of each other realms, so that religious believers have hope that sustain faith, But considering that the religions want to say what they want to teach the lesson. But it is vitally important three following; think, people must have the knowledge  thorough way.
1/ Only Jesus Christ is the Way. He is God who reincarnated become human worth to save people. Before Jesus was born, He was heralded to the world more than 700 years. His miraculous power of infinite: Open eyes of blind, healed the paralytic. Jesus is calling Lazarus from death to risen even though  he was   in the tomb four days with stench . And he who had the power of life and death of people, so no one can resist death.
2/ Jesus is the only one who spoke before saying. ” I am dead, after three days I will rise again. “And He was resurrected from the grave. This is the truth of life, that people do not believe in Jesus will not be granted this resurrection.
3/ Jesus is the only Savior, which is Christ the Lord is born and ascended into heaven, and He will come again to judge all people who refuse to believe in Him. In the Bible, Revelation 20:11-12 The Word of God says: ” Then I saw a great white throne and him that sat, from whose face the earth ; and the heaven fled away, and no place was found for them? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened; and another book was opened, which is the book of life; and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their work. “

 

 When talking about faith, everyone has full right to choose and decide. If you reject Jesus, you will not be named in heaven. If you choose Jesus, the book of life in heaven will put your name on it. You will be a child of Almighty God. He is who is in power to govern the universe and all living organisms, in heaven and on earth and under the earth.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

345 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

Hy Vọng Chắc-Chắn Ở Thiên Đàng

 Konrad Adenauer, cựu thủ tướng Tây Đức nói: “ Nếu Chúa Jêsus Christ sống, thì có hy vọng cho thế-giới. Nếu không, thì tôi chẳng thấy mảy may nào nơi phía chân trời.”  Rồi ông nói tiếp: “ Tôi tin sự sống lại của Đấng Christ là một- trong những sự kiện được chứng minh rõ ràng nhất của lịch sử”.

      Khi triết gia Hy-lạp Socrates hấp hối, các bạn hỏi ông: “Chúng ta sẽ sống lại chứ?”  Ông chỉ có thể nói: “ Tôi hy vọng như vậy.” Nhưng ngược lại, đêm trước; ngày tác giả và cũng là nhà thám hiểm  Sir Walter Raleigh bị chém đầu, ông viết trong cuốn Kinh Thánh của ông như sau: “ Từ lòng đất này, mộ phần này, cát bụi này- Đức Chúa Trời tôi sẽ kêu tôi sống lại.”

 

 Đúng như thế. Vì trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Lời Chúa Jêsus đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng như sau: “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Đây là Chân lý  của Đạo Chúa. Cho nên những người tin Chúa Jêsus đều thừa hưởng một sự phước hạnh vô cùng lớn lao, mà những người tin theo các tôn giáo không hề có được.

      Bây giờ; chúng ta nên đặt ra một câu hỏi: Vậy mọi người ở trong mọi tôn giáo hy vọng vào ai sau khi chết? Nếu bảo đặt niềm tin vào giáo chủ, nhưng giáo chủ có sống lại đâu mà hy vọng sống nơi đời sau? Chúa Jêsus phán với người tin Chúa ở trong Thánh Kinh sách Giăng 14 : 19 : “ Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.”

      Bạn nên hiểu cho rằng:  Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành nhân, đã phục sinh đúng như lời báo trước của Ngài. Và Ngài đã thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của vô số người. Và hiện tại  Ngài đang ngự ở  trên trời. Như vậy, sự hy vọng sống đời-đời nơi đời sau của người tin theo Chúa Jêsus mới có nền tảng chắc-chắn- mà không ai trong các tôn giáo có thể phủ nhận.  Vậy bạn có muốn nhận sự sống đời sau ngay trong đời này không ? Hãy đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus-thì ngay tức khắc tội bạn được tha, linh hồn được cứu, và tên được ghi ngay vào thiên đàng.

     Người không tin Chúa Jêsus cũng thể hiện sự khao khát về thiên đàng đời sau là điều không thể phủ nhận. Nhưng lại khước từ Chúa Cứu Thế Jêsus  ngay trong đời này; thì làm sao có sự sống đời sau được. Đành rằng mỗi tôn giáo đều dạy cho con người về cõi tương lai mỗi khác, để cho người tin theo tôn giáo có hy vọng mà duy trì niềm tin. Nhưng xét ra thì các tôn giáo muốn nói gì thì nói, muốn dạy gì thì dạy. Nhưng có ba điều tối quan trọng sau đây; thiết nghĩ, mọi người phải có sự hiểu biết một cách tường tận.

1/ Chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ là Đạo. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng từ trời giáng thế xuống trần  gian làm người để cứu người. Trước khi giáng thế, Ngài đã báo trước cho thế giới hơn 700 năm.  Quyền năng phép lạ Ngài vô hạn lượng: Mở mắt kẻ mù, chữa lành người bại liệt. Kêu kẻ chết là La-xa-rơ trong mồ bốn ngày đã có mùi hôi thúi sống lại. Và chính Ngài là Đấng cầm quyền sự sống và sự chết của mọi người, cho nên chẳng ai có thể chống lại sự chết.

2/ Đức Chúa Jêsus là Đấng duy nhất phán trước rằng: “ Ta chết, ba ngày sau ta sẽ sống lại.”  Và Ngài đã phục sinh từ  phần mộ. Đây là Chân lý của sự sống, mà người không tin Chúa Jêsus sẽ không được Ngài ban sự sống phục sinh này.

3/ Chỉ có Chúa Jêsus là Đấng duy nhất giáng thế và thăng thiên về trời, và Ngài sẽ trở lại để phán xét tất cả mọi người khước từ niềm tin nơi Ngài. Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền 20: 11-12 Lời Chúa cho biết: “ Bấy giờ tôi thấy một toà lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết,chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn, cả nhỏ đứng trước tòa, các sách thì mở ra. Cũng mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm,cứ như lời biên trong sách ấy.”

    Khi nói về niềm tin, mỗi người đều có toàn quyền để chọn lựa và quyết định. Nếu bạn khước từ Chúa Jêsus  thì bạn sẽ không có tên trên thiên đàng. Nếu bạn chọn Chúa Jêsus, thì sách sự sống ở trên thiên đàng sẽ ghi tên bạn vào đó. Bạn sẽ là con của Đức Chúa Trời chí cao. Được gọi Ngài là Cha của mình. Được tương giao với Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chính Ngài là Đấng đang cầm quyền cai quản vũ trụ và mọi loài vạn vật, trên trời, dưới đất và bên dười đất.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE

406 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề – Tài

INCREDIBLY SPIRITUAL EXPERIENCE

          A few years ago. Israel and the terrorist organization Hamas agreed a ceasefire, starting on August 4 for 72 hours. The number of casualties on the Palestinian side during this time more than 1,000 people, also towards Jews, soldiers killed about 70. The Jewish withdrawal from Gaza, and the sound of bombs has temporarily subsided. When it comes to this area, we can not forget, because there has been many messengers of peace here. Many American presidents concerned, not including the European Union, the UK, France, USA, Soviet Union-number, previously come forward to sponsor Peace Route in this area, but all of them were completely lose! This failure has nothing is confusing. As countries come forward to

 
   

help the Jews and Palestinians live in peace. But unfortunately in some countries that sponsor, no country is willing to have peace with other nations! I did not say aggressive nature of any other country, but if facing a warlike world, in order to live in a false peace with the warlike country like being slave to that countries! But if you want to live in peace, the whole country must prepare for war. That every nation has prepared for war, there will never be peace. When Jesus lived on earth, He has let the world know about an extremely dark future, are written in the book of Scripture Mark 13: 8 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be earthquake in various places, and there will be famines and trouble

 Ebola epidemic has killed more than 1,000 people in just a short time in Africa. And to calculate the age in which we live, a time not long ago, the world had to confront without know how many diseases, affecting life and human life. Suppose, if you ask a question: In how-world chaos and insecurity of this, what is the human need? Perhaps peace is the use? Many religions have consistently held to pray for peace-world. This is a good thing, but never get the peace isn’t it? Therefore, it is vitally important now, as people do not ask for peace for the world, because it is out of his hands. What each person can receive is, more importantly, how-world peace, which is peace in the heart. Jesus promised those who believe in Him are written in the Bible book of John 14: 27 as follows: “Peace I leave with you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. ” Who wants to have peace in heart, then believes in Christ Jesus. Because He will take care of us- by His infinite power. He will comfort, and accompanies us in all circumstances of life.

     

 If you pay attention a little bit, you will see today, there are many kinds of weapons were born. But more countless modern weapons are still shrouded in secrecy. The countries have openly increased the defense budget. Many countries around the world now lack food, but the money for savings to buy weapons is no room for storage. Father lost children, wives lost husbands, brothers lost each other, separated families, it is a tragedy tearful laments. Cries, groans were fatigue gradually, but any continuation of suffering still go on, without stop on this temporary world. And the question arises: In the end of the world will be like? In the Bible, II Peter 3:12 Bible Word said. “Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on free, and the elements will melt with fervent heat?” Body of the temporary earth, there will be days lie down, but eternal soul is in the body that God gives is how? Bible book of John 3: 16 the Word of Jesus urged: “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” No one knows what tomorrow, what your future will be, find it and then lose it. Let’s return to faith in Jesus for souls receive eternal life, whose name is in heaven.

Servant  Elijah  Nghiem ( Nghiêm Hà Lộc)

Posted in Công Bố Phúc Âm, Mục Lục | Leave a comment

Giặc Giã Đã Leo Thang

344 views

Công Bố Phúc Âm

Chứng Đạo

Đề tài

Giặc Giã Đã Leo Thang

       Do Thái và tổ chức khủng bố Hamas đã thoả thuận ngưng bắn, bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 trong vòng 72 giờ. Con số thương vong về phía Palestine trong thời điểm này là hơn 1000 người, còn về phía Do-Thái, binh sĩ thiệt mạng khoảng 70. Phía Do thái đã rút quân ra khỏi Gaza, và tiếng bom đạn đã tạm thời lắng diụ. Khi nói đến vùng đất này, thì chúng ta không thể nào quên, vì đã từng có nhiều sứ giả hoà bình đến đây. Nhiều đời tổng thống Mỹ quan tâm, chưa kể Liên Hiệp Châu Âu, cùng Anh, Pháp, Mỹ, Liên-sô trước đây đứng ra để bảo trợ cho Lộ Trình Hoà Bình tại vùng này, nhưng tất cả đều đã hoàn toàn tất bại! Sự thất bại này không có gì là khó hiểu. Vì các quốc gia đứng ra để giúp cho Do-thái và Palestine sống trong hoà bình. Nhưng rất tiếc là trong số các quốc gia đứng ra bảo trợ, có quốc gia nào có thiện chí hoà bình với các quốc gia khác đâu!